Selvstændig bibeskæftigelse

Driver du en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, er der særlige regler for udbetaling af dagpenge.

Når du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du højst modtage dagpenge i 78 uger, og du skal opfylde følgende betingelser:

 • Din selvstændige bibeskæftigelse må ikke være din hovedindkomst.
 • Dit arbejde med den selvstændige bibeskæftigelse skal kunne udføres uden for normal arbejdstid.
 • Du må ikke holde fri fra dit lønarbejde for at passe virksomheden.

Blanketten "Supplerende oplysninger" kan findes under blanketter på Mit.3F.dk  

Ret til ny periode

Du kan igen få ret til dagpenge i 78 uger med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Det kræver:

 • at du inden for 18 måneder har fået indberettet 962 timer til indkomstregisteret af din arbejdsgiver eller 
 • at du inden for samme periode har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 26 uger.

Du kan også få ret til dagpenge igen, hvis du stopper med at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Landbrug som bibeskæftigelse

Driver du landbrug, og har du bopæl samme sted, er du ikke omfattet af dagpengebegrænsningen på de 78 uger, hvis

 • Du har drevet deltidslandbruget forud for ledigheden.
 • Deltidslandbruget ikke udvides under ledigheden.
 • Der på jorden ikke dyrkes andet end korn, frøafgrøder, grovfoderafgrøder og kartofler.
 • Eventuelt husdyrhold for det meste er til eget forbrug.
 • Der ikke er ansat fremmed arbejdskraft.
 • Du sandsynliggør, at deltidslandbruget til enhver tid kan drives uden for normal arbejdstid og samtidig skriftligt på tro og love erklærer at stå fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager.

Andre undtagelser

Du er også undtaget fra dagpengebegrænsningen på de 78 uger, hvis din selvstændige virksomhed hører ind under et af følgende forhold:

 • du dyrker fritidsfiskeri, og dit personlige arbejde med fiskeriet er af ringe omfang.
 • du driver biavl med højst 15 bistader.
 • du driver én udlejningsejendom med op til 10 lejemål og har kun i mindre omfang personligt arbejde, småreparationer og viceværtsfunktioner.
 • du deltager meget begrænset i din ægtefælles virksomhed, og din deltagelse har ikke indflydelse på virksomhedens drift.
 • du ejer højst 5 hektar fredskov, der er beliggende på din faste bopæl eller fritidsbopæl.
 • Egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilder, når dit arbejde herved er helt ubetydeligt.

Vær opmærksom på

Videresalg af produkter ved hjemmedemonstrationer betragtes som udgangspunkt som selvstændig virksomhed.  

Før du begynder at drive en virksomhed som bibeskæftigelse, bør du spørge i din lokale 3F a-kasse, hvilken betydning det har for din dagpengeret.

Du kan aldrig få dagpenge længere end til udløb af din to-årige dagpengeperiode.