Find din løn og overenskomst
OK21 Nu skal du stemme

Kære kollega

Den Grønne Gruppe i 3F har efter overenskomstforslag fra dig og dine kollegaer forhandlet ny overenskomst med Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A).

Sådan er det, når man er medlem af en rigtig fagforening. Tak for det.

Vi har lavet en aftale med mere til alle. Der er mere til børnefamilierne, bedre pension til eleverne og mere til seniorerne og alle derimellem. Overenskomsten vil være gældende fra 1. marts 2021.

Arbejdsgiverne mødte op med forventninger om at forringe overenskomsterne bl.a. ved at indføre indslusningsløn til nyansatte og mulighed for forskudt arbejdstid hele døgnet alle ugens syv dage. De krav fik vi fejet af bordet.

Et arbejdsgiverønske om muligheden for, at man ved lokal forhandling kan fordele en smule af lønstigningen til en gruppe af ansatte, har vi imødekommet, men aftalen skal indgås med tillidsrepræsentanten eller den lokale 3F-afdeling, og ønsker man ikke at gøre brug af lokallønnen, kan den afvises, så vi er helt trygge ved, at ordningen ikke bliver misbrugt.

I lighed med alle de øvrige GLS-A overenskomster gives der nu også mulighed for at arbejde på holddrift i skovbrugsoverenskomsten uanset arbejdsområde.

Den gennemsnitlige værdi af det samlede forlig inklusiv en massiv stigning på fritvalgskontoen er ved overenskomstperiodens afslutning beregnet til ca. 15,50 kr. pr. time for timelønsansatte.

Dertil kommer væsentlige forbedringer i forbindelse med sygdom og afskedigelse, som du kan læse mere om i oversigten nedenfor.

Nu er det så din tur. Det er nu, at du og dine kollegaer skal tage stilling til den nye overenskomst ved at bruge din stemme. Det er vigtigt, at så mange som muligt stemmer. En høj stemmeprocent er med til at sikre en stærk overenskomst.

Vi håber, at du vil kigge på denne oversigt, som viser, hvad den nye overenskomst indeholder.

Resultatet er godkendt af et fuldstændig enigt forhandlingsudvalg, og Den Grønne Gruppe i 3F anbefaler, at du stemmer JA.

Læs mere om forliget, herunder GLS-A’s kommentar til aftalen.
Fakta Overenskomsten kort
 • Samlet timelønsstigning i overenskomstperioden på 9,55 kroner.
 • Fritvalgskontoen øges med tre procent.
 • Løn under forældreorlov udvides med tre uger til samlet 16 uger.
 • Ret til frihed, hvis barn er syg på 2. arbejdsdagen og fri til lægebesøg med barn.
 • Løn under sygdom øges fra 8 til 10 uger.
 • Beskyttelse mod afskedigelse under sygdom ved tre års anciennitet.
 • Uddannelse ved afskedigelse kan forlænge opsigelsesvarsel med op til to uger.
 • Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter får adgang til IT og internet.
 • Fuld pensionsindbetaling på 12,99 procent til elever over 20 år.
 • Mulighed for aftaler om flextid.
 • Mulighed for at overføre op til to ugers ferie til senere afholdelse.
Læs om overenskomsten her

Bidraget til fritvalgskontoen stiger fra fire til syv procent over tre år. Dermed får du flere penge til fridage, seniorordning, pensionsopsparing eller kontant udbetaling af opsparingen. For børnefamilier gives der nu mulighed for betaling fra fritvalgskontoen på barns anden hele sygedag, eller hvis du skal til lægebesøg med dit barn. Derudover gives der også mulighed for, at man på arbejdspladsen kan aftale andre fritvalgselementer f.eks. flere børneomsorgsdage, eller hvad i nu kan blive enige om.

De ekstra tre procent kan for eksempel give dig seks ekstra seniorfridage på et år.

Som en helt ny ordning er der nu mulighed for at indgå aftale om lokalløn på arbejdspladsen. På virksomheder, hvor der indgås aftaler om lokalløn, reduceres normaltimelønnen tilsvarende. Der er aftalt en optrapningsordning. Ved overenskomstperiodens udløb kan der maksimalt afsættes op til to kr. pr. time til lokalløn.
Aftale om lokalløn er frivillig og kan ikke blive pålagt af arbejdsgiveren. Desuden kan aftalen kun indgås sammen med tillidsrepræsentanten eller den lokale 3F-afdeling. Hvis ikke hele den afsatte pulje til lokalløn benyttes, skal den fordeles ligeligt mellem de ansatte.

Perioden med fuld løn under forældreorlov udvides med tre uger.

Den samlede periode er dermed oppe på 16 uger og fordeles på denne måde:

 • Fem uger til den forælder, der har holdt barselsorloven.
 • Otte uger til den anden forælder.
 • Tre uger til den ene eller anden forælder.

Perioden, hvor du kan få løn under sygdom, bliver forlænget med to uger. Det bringer den samlede periode med løn under sygdom op på i alt 10 uger. I de overenskomster, hvor der er aftalt et lønloft, stiger lønloftet i overenskomstperioden med i alt 7,50 kroner pr. time. Se også afsnittet “Bedre beskyttelse ved opsigelse”.

Bedre beskyttelse ved opsigelse
Hvis du bliver syg og har tre års anciennitet i virksomheden, er der sikkerhed mod opsigelse i op til 70 dage i den periode, hvor du får løn under sygdom.

Medarbejdere, der ikke på fratrædelsestidspunktet får udbetalt dagpenge som beskrevet i overenskomstens bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse til timelønnede, har ret til fratrædelsesgodtgørelse, når årsagen skyldes, at medarbejderen er på plejeorlov.

Efter- og videreuddannelse
Du får mulighed for at få en realkompetencevurdering ift. en konkret erhvervsuddannelse i arbejdstiden med løn.

Dit kursusvalg skal fremadrettet ikke nødvendigvis være snævert brancherettet, men beror på den kursusliste besluttet af kompetencefondens bestyrelse.

Uddannelse i opsigelsesperioden: Er du blevet opsagt, og har du et års anciennitet, vil du have ret til at deltage i uddannelse efter eget valg, to ugers uddannelse i opsigelsesperioden og to ugers uddannelse i umiddelbar forlængelse af den oprindelige opsigelsesperiode. Chauffører kan få betalt den digitale takograf.

Det bliver muligt, inden for den normale arbejdstid, at indgå aftaler om flextid dvs. en arbejdstid, hvor du som ansat selv bestemmer, hvornår du ønsker at møde og gå fra arbejdspladsen ud fra nogle aftalte arbejdstidsrammer. Ved pålagt overarbejde skal der altid betales overtidsbetaling.

På arbejdspladser med en tillidsrepræsentant skal flextidsaftalen indgås med tillidsrepræsentanten. På arbejdspladser uden tillidsrepræsentant inddrages den lokale 3F-afdeling i udarbejdelse af flextidsaftalen. Aftalen er frivillig og kan ikke pålægges af arbejdsgiveren.

Ansatte, som beskæftiges med anlægsgartnerarbejde, skal følge anlægsgartneroverenskomsten indgået med Danske Anlægsgartnere på en række områder, herunder i forhold til overarbejde, som skal afregnes med 100 procent i tillæg, fuld normal løn ved sygdom og barsel, samt ret til skur- og kørepenge.

Aftalen omfatter ikke ansatte under HedeDanmark A/S, som fortsat er omfattet af deres egen lokaloverenskomst.

For elever på 20 år forhøjes satsen til pensionsindbetaling 1. september 2021 fra i alt 7,65 procent til det normale bidrag på 12,99 procent. Fordelingen er 8,66 procent arbejdsgiverbidrag og 4,33 procent elevbidrag. Arbejdsgiverbidraget stiger derved med 3,56 procent. Elever på 18-19 år har fortsat en elevpension på i alt 7,65 procent.

Herudover skal arbejdsgiveren betale sundhedsordningen til Pensiondanmark.

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter skal sikres adgang til it-faciliteter herunder internet.

Arbejdsmiljørepræsentanter gives adgang til deltagelse i 3F’s faglige arbejdsmiljøkurser. Desuden er det aftalt, at arbejdsmiljørepræsentanter i større omfang skal inddrages i arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen, herunder den fornødne tid til at varetage sine pligter i arbejdstiden.

Det bliver muligt efter nærmere aftale og regler at afholde ferie i timer.

Derudover kan det aftales med arbejdsgiveren, at ikke afviklede feriedage udover 20 dage, dvs. fem dage/en uge, kan overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Der kan maksimalt overføres 10 dage. Det vil sige, at det bliver muligt at overføre to gange en uges ferie til afholdelse i den 3. ferieafholdelsesperiode, hvor den samlede ferie derved bliver på op til syv uger.

Lønforhold og betalingssatser
   1. marts 2021 1. marts 2022  1. marts 2023 
Lønninger
Normalløns timesatser
Forhøjes med 
3,20 kr.  3,20 kr.  3,15 kr. 
Forhøjelse af satserne i overenskomster med lønloft
Løn under sygdom og tilskadekomst,
barsel og  forældreorlov, børns sygedag
og hospitalsindlæggelse 
2,50 kr.  2,50 kr.  2,50 kr. 
Fritvalgskonto
Hæves med 
1,00 %  1,00 %  1,00 % 
Genetillæg og akkord
Genetillæg herunder holddriftstillæg 
Akkordsatser i Skovbrugsoverenskomsten
 
1,6 %
1,30 %
 
1,6 %
1,30 %

1,6% 
1,30 %
Elever
Lønninger 
1,10 % 1,10 %  1,20 % 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt