Find din løn og overenskomst
OK21 Nu skal du stemme Forlig med Staten om ny overenskomst.

Kære medlem

Corona-krisen har skabt usikkerhed omkring samfundsøkonomien. Lige nu er der ingen, der ved, hvordan det kommer til at gå. Derfor vidste vi godt, at vi så ind i en smal, økonomisk ramme, da vi startede overenskomstforhandlingerne.

Netop med det i baghovedet, synes jeg, at vi har landet et fornuftigt resultat.

I forliget med Skatteministeren (Medarbejder- og kompetencestyrelsen) er der aftalt generelle lønstigninger på i alt 4,42 % procent over de næste tre år. Det betyder en sikring af reallønnen.

Der er afsat midler til en betydelig forbedring af mini-pensionen, som var et centralt ønske fra 3F.

Af andre resultater, som har betydning for 3F’erne, kan jeg fremhæve aftalen på indførelsen af seniorbonus og projektet Fra Ufaglært til Faglært. 

Overenskomstforliget indeholder flere positive elementer, herunder flere af 3F’s mærkesager. Derfor anbefaler gruppebestyrelsen og hovedbestyrelsen, at du stemmer “Ja til resultatet”.

Venlig hilsen

Lydia Callesen
Gruppeformand Den Offentlige Gruppe

Se urafstemningsfolder Urafstemning: CFU Staten, HR 871 KB PDF Hent dokument Løn

De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,05 % inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen. Vi forventer, at de generelle lønstigninger inkl. udmøntning fra reguleringsordningen vil sikre en realløns fremgang i overenskomstperioden.

De generelle lønstigninger inkl. udmøntningen fra reguleringsordningen fordeler sig således over de 3 år.

Udmøntning 
(ramme+reg.ord) 
1.4.
2021 
1.10
2021 
1.4.
2022 
1.10.
2022 
1.4.
2023 
1.10.
2023 
I alt
OK21 
Generelle
lønstigninger 
0,80%  0,30%  1,19%  0,30%  1,48%  0,35%  4,42% 
Regulerings-
ordning 
0,00%    0,36%    0,27%    0,63% 
I alt  0,80%  0,30%  1,55%  0,30%  1,75 % 0,35%  5,05% 
Forlig med flere 3F mærkesager

Reguleringsordningen fortsætter. I overenskomstperioden skal vi sammen med arbejdsgiverne se på, om det er muligt at bruge et andet lønindeks.

Der sker en stor forbedring af pensionsordningen. Fra 1. april 2022 er det aftalt, at:
 • Karenstiden nedsættes fra 4 til 2 år
 • Aldersgrænsen på 25 år fjernes. 

Det betyder, at efter 2 år på minipension stiger pensionen fra 11,19 % til 15,00 % i pension.

Fra 1. april 2022 får statsansatte ret til seniorbonus fra det kalenderår, hvor du fylder 62 år.

Seniorbonus kan veksles til 2 fridage eller til pension.

Seniorbonus udbetales én gang årligt, og vil du hellere have seniorfridage eller pension, så skal du vælge det for et år ad gangen.

Aftalen om Statens kompetencefond fortsætter uændret og med samme økonomiske ramme.

For at få mere gang i uddannelse og efteruddannelse af ufaglærte og kortuddannede 3F’er i staten, har vi aftalt to særlige indsatser i OAO’s fondsområde i Den statslige Kompetencefond. 

 • Ufaglært til faglært med fuld løn
 • Almen kvalificering – Bedre til ord, tal og it.

Hvis du deltager i de to indsatsområder, er du sikret din sædvanlige løn under uddannelsesforløbene. Arbejdsgiverne får lønkompensation, når du deltager i disse uddannelsesforløb.

Udover de særlige indsatsområder, er der for alle 3F’er ansat i staten gode muligheder for at få støtte til efteruddannelse i Statens kompetencefond.

Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage er blevet forbedret i forhold til dødfødsel, barnets død inden det fyldte 18 år eller bortadoption.

Hvis barnet er dødfødt eller dør inden det fyldte 18 år, har hver af forældrene ret til løn under orlov i indtil 26 uger efter barnets død. Den samme ret gælder for adoptanter. 

Hvis barnet bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har hver af forældrene ret til fravær med løn i indtil 14 uger bortadoption. De nye regler gælder fra 1. april 2021.

 • Medarbejderinddragelse i forbindelse med udbud, genudbud og udlicitering.
 • Samarbejde SU/AMO med fokus på psykisk arbejdsmiljø.
 • Grøn omstilling – der skal fokus på grøn omstilling inkorporeres i den opgaveløsning og indretningen af statslige arbejdspladser.
 • Muligheden for SU i Folkekirken skal afdækkes. Det sker med henblik på aftaledækning i OK24. 
 • Drøftelse af tidsforbrug i forhold til sædvanlige opgaver, herunder evt. reduktion af arbejdsopgaver.
 • Relevante lønoplysninger skal tilfalde TR, eller organisationen (hvor der ikke er TR). 
 • Tillidsrepræsentantordning i Folkekirken forbedres og kommer til at omfatte 3F’er på landsbykirkegårde (Bykirkegårde er omfattet af statens TR-aftale)

Fremover skal ansættelse så vidt muligt sker fra den 1. i en måned, og afskedigelser så vidt muligt sker til udgangen af en måned. Dette har stor betydning for sæsonansatte 3F’er.

Det er aftalte, at vi i perioden med staten skal drøfte spørgsmålet om at pensionerede tjenestemænd m.fl. og personer med egen pension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til, også bliver omfattet af OAO-fællesoverenskomsten.

Vi får nu mulighed for i Sampension aftale følgende forbedringer i pensionsordningen:

 • Sundhedsordning
 • Mulighed for delpension
 • Depotsikring.
Forlig med staten om 3F's egne aftaler Det smalle forlig betyder, at alle pengene er brugt til generelle lønstigninger og andre forbedringer f.eks. minipension og seniorbonus. Derfor er der ikke afsat penge til de specielle forhandlinger om at forny 3Fs organisationsaftaler og overenskomster.

Her kan du læse om de ændringer, som vi har aftalt med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Kirkeministeriet, Naturstyrelsen, Socialministeriet og Det Kgl. Teater. 

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsudannede m.fl. i staten m.v. (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
Organisationsaftalen er fornyet uden ændringer.

Kostfaglig uddannet Personale – Køkken (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
Organisationsaftalen er fornyet uden ændringer. 

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
Organisationsaftalen er fornyet uden ændringer. 

Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde (Kirkeministeriet)
Overenskomsten er fornyet med følgende ændringer: 

 • CFU-forligets regler for seniorbonus gælder for gravermedhjælpere med ret til fuld løn under sygdom.
 • Afsnittet om MUS i vejledningen til overenskomsten redigeres.
 • Afdækning om muligheden for en gennemgående forenkling af overenskomstens regler.

Skov- og naturteknikere m.fl. i Naturstyrelsen (Naturstyrelsen)
Organisationsaftalen er fornyet med følgende ændringer:

 • Præcisering af hvordan lønindplacering af elever foregår.
 • Afdækning om mulighed for at overgå til anden organisationsaftale ved OK24.

Håndværkere og teknikere (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
Organisationsaftalen er fornyet uden ændringer.

Værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole (Socialministeriet)
Organisationsaftalen er fornyet uden ændringer.

Teknisk personale Det Kongelige Teater (Kulturministeriet)
Organisationsaftalen er fornyet uden ændringer.

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
Organisationsaftalen er fornyet uden ændringer.

Bemærkning: Skønnet for den årlige reststigning er 1,5 % over de 3 overenskomst år. Ud over den centrale lønstigning er der altså stadig plads til lokal lønudvikling, som er en del af reststigningen. Derfor er det vigtigt, at tillidsrepræsentanten/den lokale afdeling tager den årlige lønforhandling. 

I rammen er der ikke afsat midler til brug for organisationsforhandlingerne.  

Økonomisk oversigt over CFU-forliget
Udmøntning 
(ramme+reg.ord) 
1.4.
2021 
1.10
2021 
1.4.
2022 
1.10.
2022 
1.4.
2023 
1.10.
2023 
I alt
OK21 
Generelle lønstigninger  0,80%  0,30%  1,19%  0,30%  1,48%  0,35% 4,42% 
Andre formål  0,00%  0,00%  0,20%  0,00%  0,00%  0,00% 0,20% 
Reguleringsordning  0,00%    0,36%    0,27%    0,63% 
Udmøntning i alt  0,80%  0,30%  1,75%  0,30%  0,35%  0,35% 5,25% 

Kontakt