Find din løn og overenskomst
OK21 Nu skal du stemme Forlig med Danske Regioner om ny overenskomst.

Kære medlem

Corona-krisen har skabt usikkerhed omkring samfundsøkonomien. Lige nu er der ingen, der ved, hvordan det kommer til at gå. Derfor vidste vi godt, at vi så ind i en smal, økonomisk ramme, da vi startede overenskomstforhandlingerne.

Netop med det i baghovedet, synes jeg, at vi har landet et fornuftigt resultat. I forliget med KL er der aftalt generelle lønstigninger på i alt 5,02 procent over de næste tre år. Det betyder en sikring af reallønnen.

Der er afsat midler til ligeløns- og lavtlønsprojektet, som blev skudt i gang i 2018. Det er penge, der er øremærket til ekstra lønstigninger til store lavtlønsgrupper og kvindegrupper i 3F.

Af andre resultater, som har betydning for 3F’erne, kan jeg fremhæve aftalen på seniorområdet, projektet “Fra Ufaglært til Faglært”, og ikke mindst, at der afsat penge til at forny og forbedre de enkelte overenskomster.

Overenskomstforliget indeholder flere positive elementer, herunder flere af 3F’s mærkesager. Derfor anbefaler gruppebestyrelsen og hovedbestyrelsen, at du stemmer “Ja til resultatet”.

Venlig hilsen

Lydia Callesen

Se urafstemningsfolder Urafstemning: RLTN Rengøring og Service 878 KB PDF Hent dokument Løn

De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,83 % inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen. Vi forventer, at de generelle lønstigninger inkl. udmøntning fra reguleringsordningen vil sikre en realløns fremgang i overenskomstperioden.

De generelle lønstigninger inkl. udmøntningen fra reguleringsordningen fordeler sig således over de 3 år.

Økomomi
i forliget 
1.4.
2021 
1.10
2021 
1.4.
2022 
1.10.
2022 
1.1.
2023 
1.10.
2023 
I alt
OK21 
Generelle 
lønstigninger 
0,75%  1,37%    1,35%  0,77%  0,78% 5,02% 
Regulerings-
ordning (skøn)

-0,71 
0,35% 
0,17%  -0,19% 
I alt  0,75%  0,66%  0,00%  1,70%  0,77%  0,95% 4,83% 
Forlig med flere 3F mærkesager Reguleringsordningen fortsætter i overenskomstperioden. Et vigtigt krav for 3F har været at sikre en særlig lønstigning til lavtlønnede grupper. Det lykkedes også denne gang at sikre en pulje til det formål.

Den 1. april 2022 bliver der en kroneforhøjelse af løntrin 11-22. Konkret betyder det, at løntrin 11-22 forhøjes med 620 kr. årligt (31. marts 2018-niveau).

Særlig lønstigning til ligeløn
Ligelønspuljen bidrager til udligning af ulige løn mellem mænd og kvinder for kvindedominerede grupper.

Midlerne udmøntes sammen med organisationsmidlerne for de omfattede grupper.

For alle månedslønnede bliver pensionskarensen nedsat med 5 måneder.

Uddannelsesløft ”fra ufaglært til faglært” bliver videreført i OK21.

Uddannelsesløftet er målrettet ikke-uddannede og kortuddannede inden for følgende overenskomstområder: 3F, FOA, HK/Kommunal og Socialpædagogerne.

Vi har sammen Danske Regioner en fælles målsætning om at fastholde seniorer på det regionale arbejdsmarked ved at understøtte et langt og godt arbejdsliv for medarbejderne.

Der er brug for en fornyet og styrket indsats, der bidrager med nye perspektiver og muligheder. Omdrejningspunktet for den styrkede seniorindsats er dialog mellem leder og medarbejder. Inddragelse af MED og TR skal bidrage til at skabe en kultur for fastholdelse af seniorer.

Derfor bliver Rammeaftale om seniorpolitik tilpasset, så den nye målsætning.

Vi er enige med Danske Regioner om at styrke indsatsen, så der sker en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Ekspertrådgivning fortsætter og udvikler i perioden nye tilbud, f.eks. netværksforløb med temaer fra bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og elementer i Aftale om trivsels- og sundhed på arbejdspladserne.

Der kommer også en uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for ledere med personaleansvar og en fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Formålet er at styrke deltagernes samarbejde om, og handlekompetencer til, at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Danske Regioner og de faglige organisationer er enige om, at de regionale arbejdspladser skal omdannes til fuldtidsorganisationer, og at det skal være normen for medarbejderne at være ansat på fuld tid.

Sammen med Danske Regioner har vi i den forbindelse i begyndelsen af 2020 sat gang i en ambitiøs og vigtig fællesindsats: ”Bedre muligheder for fuldtid”.

Som led i indsatsen vil vi sammen kortlægge anvendelsen af fuldtid, deltid og timeløn fordelt på de enkelte regioner.

Når resultaterne af analysen foreligger, er vi enige om politisk dialog om resultaterne. Vi vil desuden undersøge muligheder for udvikling af et statistisk grundlag om tidsbegrænsede ansatte.

Som noget nyt kommer der fra 1. september 2021 en Tryghedspulje i regionerne.

Tryghedspuljen er et supplement til den eksisterende praksis i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere, og aktiviteter finansieret af Tryghedspuljen er derfor udover, hvad der sædvanligvis tilbydes medarbejdere i forbindelse med afskedigelse.

Den enkelte afskedigede kan søge om op til 10.000 kr. til individuel rådgivning. Tilskuddet kan forhøjes op til 20.000 kr. hvis der søges til kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Alle er enige om at igangsætte initiativer, der understøtter ledere og medarbejdere i arbejdet med den grønne omstilling og bæredygtighedsinitiativer.

Det sker ved at ledere og medarbejdere, der i det daglige har ”hands-on” på de regionale arbejdspladser kan bidrage med konkrete idéer og viden om, hvordan der kan skabes en mere bæredygtig dagligdag på arbejdspladserne.

Der igangsættes initiativer, der skal understøtte vidensdeling og erfaringsudveksling blandt lederne og medarbejderne.

Parterne er enige om at drøfte og behandle, hvad den digitale udvikling.

Parterne er enige også om at igangsætte et fælles arbejde om det digitale arbejdsliv og betydningen af nye teknologier for det regionale arbejdsmarked.

Projektet skal bl.a. belyse forskellige aspekter af digitalisering og nye teknologier samt indsamle og formidle regionernes gode erfaringer.

Retten til løn under sorgorlov udvides fra 14 til 26 uger og gælder nu til barnets fyldte 18 år. Månedslønnen for EGU-elever forhøjes 1. april 2022, og der er aftalt en politisk dialog om muligheden for flere elevpladser samt en drøftelse af pension til elever.
Forlig med Danske Regioner (RLTN) om ny overenskomst

3F har med RLTN (Regionerne) indgået forlig om ny overenskomst for:

  • Rengøringsassistenter m.fl.
  • Erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og elever.
  • Servicemedarbejdere/-assistenter ved visse sygehuse i regionerne.

Overenskomsten gælder for tre år.

Regionsassistenter m.fl.

Løn
Fra 1. april 2022 stiger grundlønstillægget til trin 14 med 1.466 kr. fra 1.194 kr. til 2.660 kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2018 niveau).

Erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og elever

Løn - Erhvervsuddannede serviceassistenter
Fra 1. april 2022 stiger grundlønstillægget til trin 18 med 1.463 kr. fra 2.329 kr. til 3.792 kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2018 niveau).

Løn - Ufaglærte serviceassistenter
Fra 1. april 2022 indføres til trin 14 et grundlønstillægget på 2.660 kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2018 niveau).

Aftaleretten

  • 3F forhandler for erhvervsuddannede serviceassistenter og ufaglærte serviceassistenter, der har pensionsordning i PensionDanmark. 
  • FOA forhandler for erhvervsuddannede serviceassistenter og ufaglærte serviceassistenter, der har pensionsordning i PenSam Gruppen.
  • Medarbejderen skal foretaget valg af pensionskasse ved ansættelsen. Der er indført en mulighed for at medarbejderen kan vælge om hvert andet år.
Servicemedarbejdere/assistenter ved visse sygehuse i regionerne

Løn - Serviceassistenter
Fra 1. april 2022 stiger grundlønstillægget til trin 14 med 1.795 kr. fra 2.316 kr. til 4.111 kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2018 niveau).

Løn - Servicemedarbejdere
Fra 1. april 2022 stiger grundlønstillægget til trin 13 med 1.795 kr. fra 2.316 kr. til 4.111 kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2018 niveau).

Fælles for alle grupper

Arbejdstid 
Danske Regioner og organisationerne er enige om, at sætte fokus på den lokale dialog om arbejdsplanlægning.

Den Regionale Kompetencefond
Den Regionale Kompetencefond bliver videreført i OK21.

Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært bliver videreført i OK21.

Økonomisk oversigt over det regionale forlig
Økonomi i forliget  2021  2022  2023  I alt 
Generelle lønstigninger  2,12%  1,35%  1,55%  5,02% 
Reguleringsordning (Skøn)  -0,71%  0,35%  0,17%  -019% 
Organisationsmidler    0,45%    0,45% 
Puljer og projekter    0,10%    0,10% 
Gennemsnitsløngaranti    0,06%    0,06% 
I alt  1,41%  2,31%  1,72%  5,44% 

Der er i rammen afsat 0,45 % til brug for organisationsforhandlingerne. Disse midler er til rådighed pr. 1. april 2022.

Kontakt