Find din løn og overenskomst
OK21 Nu skal du stemme Forlig med Danske Regioner om ny overenskomst.

Kære medlem

Corona-krisen har skabt usikkerhed omkring samfundsøkonomien. Lige nu er der ingen, der ved, hvordan det kommer til at gå. Derfor vidste vi godt, at vi så ind i en smal, økonomisk ramme, da vi startede overenskomstforhandlingerne.

Netop med det i baghovedet, synes jeg, at vi har landet et fornuftigt resultat. I forliget med KL er der aftalt generelle lønstigninger på i alt 5,02 procent over de næste tre år. Det betyder en sikring af reallønnen.

Der er afsat midler til ligeløns- og lavtlønsprojektet, som blev skudt i gang i 2018. Det er penge, der er øremærket til ekstra lønstigninger til store lavtlønsgrupper og kvindegrupper i 3F.

Af andre resultater, som har betydning for 3F’erne, kan jeg fremhæve aftalen på seniorområdet, projektet “Fra Ufaglært til Faglært”, og ikke mindst, at der afsat penge til at forny og forbedre de enkelte overenskomster.

Overenskomstforliget indeholder flere positive elementer, herunder flere af 3F’s mærkesager. Derfor anbefaler gruppebestyrelsen og hovedbestyrelsen, at du stemmer “Ja til resultatet”.

Venlig hilsen

Lydia Callesen

Se urafstemningsfolder Urafstemning: Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter 884 KB PDF Hent dokument Løn

De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,83 % inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen. Vi forventer, at de generelle lønstigninger inkl. udmøntning fra reguleringsordningen vil sikre en realløns fremgang i overenskomstperioden.

De generelle lønstigninger inkl. udmøntningen fra reguleringsordningen fordeler sig således over de 3 år.

Økomomi
i forliget 
1.4.
2021 
1.10
2021 
1.4.
2022 
1.10.
2022 
1.1.
2023 
1.10.
2023 
I alt
OK21 
Generelle 
lønstigninger 
0,75%  1,37%    1,35%  0,77%  0,78% 5,02% 
Regulerings-
ordning (skøn)

-0,71 
0,35% 
0,17%  -0,19% 
I alt  0,75%  0,66%  0,00%  1,70%  0,77%  0,95% 4,83% 
Forlig med flere 3F mærkesager

Reguleringsordningen fortsætter i overenskomstperioden.

Et vigtigt krav for 3F har været at sikre en særlig lønstigning til lavtlønnede grupper. Det lykkedes også denne gang at sikre en pulje til det formål.

Den 1. april 2022 bliver der en kroneforhøjelse af løntrin 11-22. Konkret betyder det, at løntrin 11-22 forhøjes med 620 kr. årligt (31. marts 2018-niveau).

Særlig lønstigning til ligeløn
Ligelønspuljen bidrager til udligning af ulige løn mellem mænd og kvinder for kvindedominerede grupper.

Midlerne udmøntes sammen med organisationsmidlerne for de omfattede grupper.

For alle månedslønnede bliver pensionskarensen nedsat med 5 måneder.

Uddannelsesløft ”fra ufaglært til faglært” bliver videreført i OK21.

Uddannelsesløftet er målrettet ikke-uddannede og kortuddannede inden for følgende overenskomstområder: 3F, FOA, HK/Kommunal og Socialpædagogerne.

Vi har sammen Danske Regioner en fælles målsætning om at fastholde seniorer på det regionale arbejdsmarked ved at understøtte et langt og godt arbejdsliv for medarbejderne.

Der er brug for en fornyet og styrket indsats, der bidrager med nye perspektiver og muligheder. Omdrejningspunktet for den styrkede seniorindsats er dialog mellem leder og medarbejder. Inddragelse af MED og TR skal bidrage til at skabe en kultur for fastholdelse af seniorer.

Derfor bliver Rammeaftale om seniorpolitik tilpasset, så den nye målsætning.

Vi er enige med Danske Regioner om at styrke indsatsen, så der sker en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Ekspertrådgivning fortsætter og udvikler i perioden nye tilbud, f.eks. netværksforløb med temaer fra bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og elementer i Aftale om trivsels- og sundhed på arbejdspladserne.

Der kommer også en uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for ledere med personaleansvar og en fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Formålet er at styrke deltagernes samarbejde om, og handlekompetencer til, at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Danske Regioner og de faglige organisationer er enige om, at de regionale arbejdspladser skal omdannes til fuldtidsorganisationer, og at det skal være normen for medarbejderne at være ansat på fuld tid.

Sammen med Danske Regioner har vi i den forbindelse i begyndelsen af 2020 sat gang i en ambitiøs og vigtig fællesindsats: ”Bedre muligheder for fuldtid”.

Som led i indsatsen vil vi sammen kortlægge anvendelsen af fuldtid, deltid og timeløn fordelt på de enkelte regioner.

Når resultaterne af analysen foreligger, er vi enige om politisk dialog om resultaterne. Vi vil desuden undersøge muligheder for udvikling af et statistisk grundlag om tidsbegrænsede ansatte.

Som noget nyt kommer der fra 1. september 2021 en Tryghedspulje  regionerne.

Tryghedspuljen er et supplement til den eksisterende praksis i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere, og aktiviteter finansieret af Tryghedspuljen er derfor udover, hvad der sædvanligvis tilbydes medarbejdere i forbindelse med afskedigelse.

Den enkelte afskedigede kan søge om op til 10.000 kr. til individuel rådgivning. Tilskuddet kan forhøjes op til 20.000 kr. hvis der søges til kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Alle er enige om at igangsætte initiativer, der understøtter ledere og medarbejdere i arbejdet med den grønne omstilling og bæredygtighedsinitiativer.

Det sker ved at ledere og medarbejdere, der i det daglige har ”hands-on” på de regionale arbejdspladser kan bidrage med konkrete idéer og viden om, hvordan der kan skabes en mere bæredygtig dagligdag på arbejdspladserne.

Der igangsættes initiativer, der skal understøtte vidensdeling og erfaringsudveksling blandt lederne og medarbejderne.

Parterne er enige om at drøfte og behandle, hvad den digitale udvikling.

Parterne er enige også om at igangsætte et fælles arbejde om det digitale arbejdsliv og betydningen af nye teknologier for det regionale arbejdsmarked.

Projektet skal bl.a. belyse forskellige aspekter af digitalisering og nye teknologier samt indsamle og formidle regionernes gode erfaringer.

Retten til løn under sorgorlov udvides fra 14 til 26 uger og gælder nu til barnets fyldte 18 år.

Månedslønnen for EGU-elever forhøjes 1. april 2022, og der er aftalt en politisk dialog om muligheden for flere elevpladser samt en drøftelse af pension til elever.

Forlig med Danske Regioner (RLTN) om ny overenskomst

3F har med RLTN indgået forlig om ny overenskomst for omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Overenskomsten gælder for tre år. Her kan du læse om de punkter i forliget, der får betydning for din løn og dit ansættelsesforhold i de næste tre år.

Løn Omsorgsmedhjælpere '

Fra 1. april 2022 stiger lønnen for omsorgsmedhjælpere:

  • Grundlønsstillægget stiger med 1.121 kr. årligt (31.3. 2018-niveau).
  • Kvalifikationstillægget efter 2 års erfaring stiger 200 kr. årligt (31.3. 2018-niveau).
  • Kvalifikationstillægget efter 4 års erfaring stiger 175 kr. årligt (31.3. 2018-niveau). 
Lønforløbet for omsorgsmedhjælpere vil fra 1. april 2022 være:

Lønforløb  I dag og frem til 31. marts 2022  Pr. 1. april 2022 
Grundløn  15 + 1.679 årligt (31.3.2018-niveau)  15 + 2.800 årligt (31.3.2018-niveau) 
2 års erfaring  18 + 3.225 årligt (31.3.2018-niveau)  18 + 3.425 årligt (31.3.2018-niveau) 
4 års erfaring  21 + 4.891 årligt (31.3.2018-niveau)  21 + 5.066 årligt (31.3.2018-niveau) 

Pædagogiske assistenter

Fra 1. april 2022 stiger lønnen for pædagogiske assistenter:

  • Grundlønsstillægget stiger 1.537 kr. årligt (31.3. 2018-niveau).
  • Kvalifikationstillægget efter 2 års erfaring stiger 1.537 kr. årligt (31.3. 2018-niveau).
  • Kvalifikationstillægget efter 4 års erfaring stiger 1.537 kr. årligt (31.3. 2018-niveau).

Lønforløbet for pædagogiske assistenter vil fra 1. april 2022 være:

Lønforløb  I dag og frem til 31. marts 2022  Pr. 1. april 2022 
Grundløn  21 21 + 1.537 årligt (31.3.2018-niveau) 
2 års erfaring  24 + 1.546 årligt (31.3.2018-niveau)  24 + 3.083 årligt (31.3.2018-niveau) 
4 års erfaring  27 + 3.212 årligt (31.3.2018-niveau)  27 + 4.749 årligt (31.3.2018-niveau) 
Pension

Pensionsprocenten for månedslønnede og timelønnede stiger fra 1. april 2022.

  • 0,10 % for omsorgs- og pædagogmedhjælpere
  • 0,20 % for pædagogiske assistenter.
Pensionen vil fra 1. april 2022 være:
Stilling  I dag og frem til 31. marts 2022  Pr. 1. april 2022 
Omsorgsmedhjælper  13,11 %  13,21 % 
Pædagogisk assistent  13,42 %  13,62 % 
Ordinære pædagogiskassistentelever

Den særlige lønbestemmelse for elever under 18 år udgår og lønnen for ordinære elever bliver fra 1. april 2022, som det fremgår af skemaet.

Ordinære elever  Månedsløn frem til
31.3.2022
31.3.2018-niveau 
Månedsløn frem til
1.4.2022
31.3.2018-niveau 
 
Stigning pr. måned fra
1.4.2022
31.3.2018-niveau 
 
1.-12 måned  10.653,87 kr. 10.709,70 kr. 55,83 kr. 
13. og følgende måneder  11.327,49 kr. 11.383,32 kr.  55,83 kr. 

Pædagogiskassistentelever over 25 år

Fra 1. april 2022 stiger lønnen 1.121 kr. årligt (31.3. 2018-niveau) fra løntrin 15 + 1.679 årligt (31.3. 2018-niveau) til løntrin 15 + 2.800 kr. årligt (31.3. 2018-niveau).

Fra 1. april 2022 har elever:

  • der er fyldt 25 år og har 1 års sammenlagt relevant beskæftigelse, ret til voksenelevløn fra elevforholdets start.
  • regionen/institutionen kan beslutte at aflønne elever, der ved elevforholdets start er fyldt 25 år, men som ikke opfylder bestemmelsen om 1 års sammenlagt beskæftigelse, med voksenelevløn.
Arbejdstid

Danske Regioner og 3F er sammen med FOA og Socialpædagogerne enige om, at pege på den lokale dialog omkring arbejdstid.

I overenskomstperioden skal Danske Regioner og 3F sammen med FOA og Socialpædagogerne drøfte mulighederne for en modernisering af Arbejdstidsaftalen for pædagogisk personale ved døgninstitutioner.

Projekt om ansættelsesformer
Danske Regioner og 3F er sammen med FOA og Socialpædagogerne er enige om i perioden at gennemføre et projekt om anvendelse af forskellige ansættelsesformer inden for overenskomstens område.

Økonomisk oversigt over det regionale forlig
Økonomi i forliget  2021  2022  2023  I alt 
Generelle lønstigninger  2,12%  1,35%  1,55%  5,02% 
Reguleringsordning (Skøn)  -0,71%  0,35%  0,17%  -019% 
Organisationsmidler    0,45%    0,45% 
Puljer og projekter    0,10%    0,10% 
Gennemsnitsløngaranti    0,06%    0,06% 
I alt  1,41%  2,31%  1,72%  5,44% 


Kontakt