Find din løn og overenskomst
OK21 Nu skal du stemme Forlig med KL om ny overenskomst.

Kære medlem

Corona-krisen har skabt usikkerhed omkring samfundsøkonomien. Lige nu er der ingen, der ved, hvordan det kommer til at gå. Derfor vidste vi godt, at vi så ind i en smal, økonomisk ramme, da vi startede overenskomstforhandlingerne.

Netop med det i baghovedet, synes jeg, at vi har landet et fornuftigt resultat. I forliget med KL er der aftalt generelle lønstigninger på i alt 5,02 procent over de næste tre år. Det betyder en sikring af reallønnen.

Der er afsat midler til ligeløns- og lavtlønsprojektet, som blev skudt i gang i 2018. Det er penge, der er øremærket til ekstra lønstigninger til store lavtlønsgrupper og kvindegrupper i 3F.

Af andre resultater, som har betydning for 3F’erne, kan jeg fremhæve aftalen på seniorområdet, projektet Fra Ufaglært til Faglært, og ikke mindst, at der afsat penge til at forny og forbedre de enkelte overenskomster.

Overenskomstforliget indeholder flere positive elementer, herunder flere af 3F’s mærkesager. Derfor anbefaler gruppebestyrelsen og hovedbestyrelsen, at du stemmer “Ja til resultatet”.

Venlig hilsen

Lydia Callesen

Se urafstemningsfolder Urafstemning: Omsorgsmedhjælpere og handicapledsagere 902 KB PDF Hent dokument Løn

De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,29 % inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen. Vi forventer, at de generelle lønstigninger inkl. udmøntning fra reguleringsordningen vil sikre en realløns fremgang i overenskomstperioden.

De generelle lønstigninger inkl. udmøntningen fra reguleringsordningen fordeler sig således over de 3 år.

Økonomi
i forliget 
1.4.
2021 
1.10
2021 
1.4.
2022 
1.10.
2022 
1.1.
2023 
1.10.
2023 
I alt
OK21 
Generelle 
lønstigninger 
1,00%  1,01%    1,90%  0,30%  0,81% 5,02% 
Regulerings-
ordning (skøn)

-0,21 
0,30% 
0,18%  0,27% 
I alt  1,00%  0,80%  0,00%  2,20%  0,30%  0,99% 5,29% 
Forlig med 3F mærkesager

Reguleringsordningen fortsætter i overenskomstperioden.

Et vigtigt krav for 3F har været at sikre en særlig lønstigning til lavt- og lønnede grupper. Det lykkedes også denne gang at sikre en pulje til det formål.

Den 1. april 2022 bliver der en kroneforhøjelse af trin 11-21. Konkret betyder det, at trin 11-21 forhøjes med 653 kr. årligt (31. marts 2000-niveau).

De afsatte midler skal bidrage til udligning af ulige løn mellem mænd og kvinder for kvindedominerede grupper. 

Midlerne udmøntes sammen med organisationsmidlerne for de omfattede grupper

For alle månedslønnede bliver pensionskarensen nedsat med 5 måneder.

Uddannelsesløft ”fra ufaglært til faglært” bliver videreført i OK21.

Uddannelsesløftet er målrettet ikke-uddannede og kortuddannede inden for følgende overenskomstområder: 3F, FOA, HK-Kommunal, Serviceforbundet, SL, TL og BUPL.

Vi har sammen KL en fælles målsætning om at fastholde seniorer på det kommunale arbejdsmarked ved at understøtte et langt og godt arbejdsliv for medarbejderne. 

Der er brug for en fornyet og styrket indsats, der bidrager med nye perspektiver og muligheder. Omdrejningspunktet for den styrkede seniorindsats er dialog mellem leder og medarbejder. Inddragelse af MED og TR skal bidrage til at skabe en kultur for fastholdelse af seniorer.

Derfor bliver Rammeaftale om seniorpolitik tilpasset, og der etableres et nyt partnerskab om et godt og langt seniorarbejdsliv på det kommunale arbejdsmarked.

Vi er enige med KL om at styrke indsatsen, så der sker en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor udvikler SPARK i perioden nye tilbud, f.eks. netværksforløb med temaer fra bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og elementer i Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) styrker fokus på udvikling og spredning af erfaringer, viden og handlekompetencer for at forbedre arbejdet med psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

KL og de faglige organisationer er enige om, at langt flere kommunale medarbejdere skal op i tid eller ansættes på fuldtid.

Der er allerede sat gang i en fælles indsats, der hedder: ”En fremtid med fuldtid”. I samarbejde med kommunerne udvikler vi nye redskaber og løsninger, som skal bidrage til, at flere går op i tid eller ansættes på fuldtid.

Som led i indsatsen skal vi kortlægge og analysere brugen af fuldtid, deltid og timeløn fordelt på de enkelte kommuner. Når resultaterne af analysen foreligger, er organisationerne og KL enige om politisk dialog om resultaterne.

Parterne vil også undersøge muligheder for udvikling af et statistisk grundlag om tidsbegrænsede ansatte.

Tryghedspuljen, der finansierer tryghedsskabende aktiviteter i forbindelse med afskedigelse, bliver ført videre i overenskomstperioden. 

Vi er med KL enige om, at der fortsat er behov for fokus på tryghed for medarbejdere, der berøres af personalereduktioner som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelse af arbejdspladser og kapacitetsmæssige ændringer.

Alle er enige om at igangsætte initiativer, der understøtter ledere og medarbejdere i arbejdet med den grønne omstilling og bæredygtighedsinitiativer.

Der igangsættes en kampagne, der skal indsamle gode idéer og løsninger til at fremme bæredygtighed og grøn omstilling på de kommunale arbejdspladser. Idéerne samles og formidles via en app, der udvikles til formålet. Desuden holdes en konference, hvor udvalgte idéer og løsninger præsenteres.

Parterne er enige om at drøfte og behandle, hvad den digitale udvikling betyder for løsningen af kerneopgaven og for borgerne og brugere samt de ansatte i kommunerne. Parterne vil bl.a. drøfte den europæiske rammeaftale om digitalisering fra juni 2020 samt drøfte eventuelt nye, fælles indsatser med sigte på at sprede gode erfaringer med indførelse af nye digitale løsninger på de kommunale arbejdspladser.

Retten til løn under sorgorlov udvides fra 14 til 26 uger og gælder nu til barnets fyldte 18 år.

Månedslønnen for EGU-elever forhøjes 1. april 2022, og der er aftalt en politisk dialog om muligheden for flere elevpladser samt en drøftelse af pension til elever.

Forlig med KL om ny overenskomst

3F har med KL indgået forlig om ny overenskomst for:

 • omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter
 • handicapledsagere.

Overenskomsten gælder for tre år.

Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Fra 1. april 2022 stiger lønnen for omsorgsmedhjælpere:

 • Grundlønsstillægget stiger med 540 kr. årligt (31.3. 2000-niveau).
 • Kvalifikationstillægget efter 2 års erfaring stiger 100 kr. årligt (31.3. 2000-niveau).
 • Kvalifikationstillægget efter 4 års erfaring stiger 310 kr. årligt (31.3. 2000-niveau).

Lønforløbet for omsorgsmedhjælpere vil fra 1. april 2022 være:

Lønforløb  I dag og frem til 31. marts 2022  Pr. 1. april 2022 
Grundløn  15 + 1.160 årligt (31.3.2000-niveau) 15 + 1.700 årligt (31.3.2000-niveau) 
2 års erfaring  18 + 2.160 årligt (31.3.2000-niveau)  18 + 2.800 årligt (31.3.2000-niveau) 
4 års erfaring  21 + 3.400 årligt (31.3.2000-niveau)  21 + 4.350 årligt (31.3.2000-niveau) 
Pædagogiske assistenter Fra 1. april 2022 stiger lønnen for pædagogiske assistenter:
 • Grundlønsstillægget stiger med 1.000 kr. årligt (31.3 2000-niveau).
 • Kvalifikationstillægget efter 2 års erfaring stiger 1.000 kr. årligt (31.3 2000-niveau).
 • Kvalifikationstillægget efter 4 års erfaring stiger 1.000 kr. årligt (31.3 2000-niveau).

Lønforløbet for pædagogiske assistenter vil fra 1. april 2022 være:

Lønforløb  I dag og frem til 31. marts 2022  Pr. 1. april 2022 
Grundløn  21 + 1.000 årligt (31.3.2000-niveau) 21 + 2.000 årligt (31.3.2000-niveau) 
2 års erfaring  24 + 500 årligt (31.3.2000-niveau)  24 + 1.500 årligt (31.3.2000-niveau) 
4 års erfaring  27 + 1.740 årligt (31.3.2000-niveau)  27 + 2.740 årligt (31.3.2000-niveau) 
Pension

Pensionsprocenten for månedslønnede og timelønnede stiger fra 1. april 2022.

 • 0,10 % for omsorgs- og pædagogmedhjælpere
 • 0,20 % for pædagogiske assistenter.

Pensionen vil fra 1. april 2022 være:

Stilling  I dag og frem til 31. marts 2022  Pr. 1. april 2022 
Omsorgsmedhjælper  13,10 %  13,20 % 
Pædagogisk assistent  13,30 %  13,50 % 
Ordinære pædagogiskassistentelever

Den særlige lønbestemmelse for elever under 18 år udgår og lønnen for ordinære elever bliver fra 1. april 2022, som det fremgår af skemaet.

Ordinære elever  Månedsløn frem til
31.3.2022
31.3.2000-niveau 
Månedsløn frem til
1.4.2022
31.3.2000-niveau 
 
Stigning pr. måned fra
1.4.2022
31.3.2000-niveau 
 
1.-12 måned  7.938,28 kr. 7.979,20 kr. 40,92 kr. 
13. og følgende måneder  8.431,33 kr. 8.472,25 kr.  40,92 kr. 

Pædagogiskassistentelever over 25 år

Fra 1. april 2022 stiger lønnen 540 kr. årligt (31.3 2000-niveau) fra løntrin 15 + 1.160 kr. årligt (31.3. 2000-niveau) til løntrin 15 + 1.700 kr. årligt (31.3. 2000-niveau).

Fra 1. april 2022 har elever:

 • der er fyldt 25 år og har 1 års sammenlagt relevant beskæftigelse, ret til voksenelevløn fra elevforholdets start.
 • kommunen/institutionen kan beslutte at aflønne elever, der ved elevforholdets start er fyldt 25 år, men som ikke opfylder bestemmelsen om 1 års sammenlagt beskæftigelse, med voksenelevløn.
Handicapledsagere Den 1. april 2022 stiger lønnen med fuldt gennemslag som følger:
 • Grundlønnen stiger med 875 kr. årligt (31.3. 2000 niveau).
  Det betyder, at grundlønnen stiger fra løntrin 15 + 735 kr. årligt (31.3. 2000 niveau) til løntrin 15 + 1.610 kr. årligt (31.3. 2000 niveau).
 • Kvalifikationslønnen efter 2 års ansættelse stiger med 875 kr. årligt (31.3. 2000 niveau).
  Det betyder, at kvalifikationslønnen efter 2 år stiger fra løntrin 17 + 735 kr. årligt (31.3. 2000 niveau) til løntrin 17 + 1.610 kr. årligt (31.3. 2000 niveau).
 • Kvalifikationslønnen efter 5 års ansættelse stiger med 1.401 kr. årligt (31.3. 2000 niveau).
  Det betyder, at kvalifikationslønnen efter 5 år stiger fra løntrin 20 + 948 kr. årligt (31.3. 2000 niveau) til løntrin 20 + 2.349 kr. årligt (31.3. 2000 niveau. 
Lønforløb  I dag og frem til 31. marts 2022  Pr. 1. april 2022 
Grundløn  15 + 735 kr. årligt 15 + 1.610 kr. årligt 
2 års erfaring  17 + 735 kr. årligt 17 + 1.610 kr. årligt 
5 års erfaring  21 + 948 kr. årligt 21 + 2.349 kr. årligt 
Pensionskarenstid

Den 1. april 2022 bliver pensionskarens for månedslønnede nedsat fra 5 måneder til 0 måneder.

Det betyder, at pensionskarensen for månedslønnede er afskaffet. Fra 1. april 2022 har handicapledsagere, der ansættes på månedsløn, ret til pension på 15,00 % fra første ansættelsesdag.

Økonomisk oversigt over det kommunale forlig
Økonomi i forliget  2021  2022  2023  I alt 
Generelle lønstigninger
inkl. reguleringsordningen 
1,80%  2,20%  1,29%  5,29% 
Organisationsmidler    0,50%    0,50% 
Puljer og projekter    0,15%    0,15% 
Forbedringer i alt  1,80%  2,85%  1,29%  5,94% 

Der er i rammen afsat 0,50 % til brug for organisationsforhandlingerne. Disse midler er til rådighed pr. 1. april 2022.

Kontakt