Find din løn og overenskomst
OK21 Nu skal du stemme Forlig med KL om ny overenskomst.

Kære medlem

Corona-krisen har skabt usikkerhed omkring samfundsøkonomien. Lige nu er der ingen, der ved, hvordan det kommer til at gå. Derfor vidste vi godt, at vi så ind i en smal, økonomisk ramme, da vi startede overenskomstforhandlingerne.

Netop med det i baghovedet, synes jeg, at vi har landet et fornuftigt resultat. I forliget med KL er der aftalt generelle lønstigninger på i alt 5,02 procent over de næste tre år. Det betyder en sikring af reallønnen.

Der er afsat midler til ligeløns- og lavtlønsprojektet, som blev skudt i gang i 2018. Det er penge, der er øremærket til ekstra lønstigninger til store lavtlønsgrupper og kvindegrupper i 3F.

Af andre resultater, som har betydning for 3F’erne, kan jeg fremhæve aftalen på seniorområdet, projektet Fra Ufaglært til Faglært, og ikke mindst, at der afsat penge til at forny og forbedre de enkelte overenskomster. 

Overenskomstforliget indeholder flere positive elementer, herunder flere af 3F’s mærkesager. Derfor anbefaler gruppebestyrelsen og hovedbestyrelsen, at du stemmer “Ja til resultatet”.

Venlig hilsen

Lydia Callesen

Se urafstemningsfolder Urafstemning: KL -Specialarbejdere m.fl. 887 KB PDF Hent dokument Løn

De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,29 % inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen. Vi forventer, at de generelle lønstigninger inkl. udmøntning fra reguleringsordningen vil sikre en realløns fremgang i overenskomstperioden.

De generelle lønstigninger inkl. udmøntningen fra reguleringsordningen fordeler sig således over de 3 år.

Økonomi
i forliget 
1.4.
2021 
1.10
2021 
1.4.
2022 
1.10.
2022 
1.4.
2023 
1.10.
2023 
I alt
OK21 
Generelle 
lønstigninger 
1,00%  1,01%    1,90%  0,30%  0,81% 5,02% 
Regulerings-
ordning (skøn)

-0,21 
0,30% 
0,18%  0,27% 
I alt  1,00%  0,80%  0,00%  2,20%  0,30%  0,99% 5,29% 
Forlig med flere 3F mærkesager Reguleringsordningen fortsætter i overenskomstperioden.

Et vigtigt krav for 3F har været at sikre en særlig lønstigning til lavt- og lønnede grupper. Det lykkedes også denne gang at sikre en pulje til det formål.

Den 1. april 2022 bliver der en kroneforhøjelse af trin 11-21. Konkret betyder det, at trin 11-21 forhøjes med 653 kr. årligt (31. marts 2000-niveau).

De afsatte midler skal bidrage til udligning af ulige løn mellem mænd og kvinder for kvindedominerede grupper. Midlerne udmøntes sammen med organisationsmidlerne for de omfattede grupper. For alle månedslønnede bliver pensionskarensen nedsat med 5 måneder.

Uddannelsesløft ”fra ufaglært til faglært” bliver videreført i OK21.

Uddannelsesløftet er målrettet ikke-uddannede og kortuddannede inden for følgende overenskomstområder: 3F, FOA, HK-Kommunal, Serviceforbundet, SL, TL og BUPL.

Vi har sammen KL en fælles målsætning om at fastholde seniorer på det kommunale arbejdsmarked ved at understøtte et langt og godt arbejdsliv for medarbejderne. 

Der er brug for en fornyet og styrket indsats, der bidrager med nye perspektiver og muligheder. Omdrejningspunktet for den styrkede seniorindsats er dialog mellem leder og medarbejder. Inddragelse af MED og TR skal bidrage til at skabe en kultur for fastholdelse af seniorer.

Derfor bliver Rammeaftale om seniorpolitik tilpasset, og der etableres et nyt partnerskab om et godt og langt seniorarbejdsliv på det kommunale arbejdsmarked.

Vi er enige med KL om at styrke indsatsen, så der sker en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor udvikler SPARK i perioden nye tilbud, f.eks. netværksforløb med temaer fra bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og elementer i Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) styrker fokus på udvikling og spredning af erfaringer, viden og handlekompetencer for at forbedre arbejdet med psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

KL og de faglige organisationer er enige om, at langt flere kommunale medarbejdere skal op i tid eller ansættes på fuldtid.

Der er allerede sat gang i en fælles indsats, der hedder: ”En fremtid med fuldtid”. I samarbejde med kommunerne udvikler vi nye redskaber og løsninger, som skal bidrage til, at flere går op i tid eller ansættes på fuldtid.

Som led i indsatsen skal vi kortlægge og analysere brugen af fuldtid, deltid og timeløn fordelt på de enkelte kommuner. Når resultaterne af analysen foreligger, er organisationerne og KL enige om politisk dialog om resultaterne.

Parterne vil også undersøge muligheder for udvikling af et statistisk grundlag om tidsbegrænsede ansatte.

Tryghedspuljen, der finansierer tryghedsskabende aktiviteter i forbindelse med afskedigelse, bliver ført videre i overenskomstperioden. 

Vi er med KL enige om, at der fortsat er behov for fokus på tryghed for medarbejdere, der berøres af personalereduktioner som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelse af arbejdspladser og kapacitetsmæssige ændringer.

Alle er enige om at igangsætte initiativer, der understøtter ledere og medarbejdere i arbejdet med den grønne omstilling og bæredygtighedsinitiativer.

Der igangsættes en kampagne, der skal indsamle gode idéer og løsninger til at fremme bæredygtighed og grøn omstilling på de kommunale arbejdspladser. Idéerne samles og formidles via en app, der udvikles til formålet. Desuden holdes en konference, hvor udvalgte idéer og løsninger præsenteres.

Parterne er enige om at drøfte og behandle, hvad den digitale udvikling betyder for løsningen af kerneopgaven og for borgerne og brugere samt de ansatte i kommunerne. Parterne Parterne vil bl.a. drøfte den europæiske rammeaftale om digitalisering fra juni 2020 samt drøfte eventuelt nye, fælles indsatser med sigte på at sprede gode erfaringer med indførelse af nye digitale løsninger på de kommunale arbejdspladser.

Retten til løn under sorgorlov udvides fra 14 til 26 uger og gælder nu til barnets fyldte 18 år.

Månedslønnen for EGU-elever forhøjes 1. april 2022, og der er aftalt en politisk dialog om muligheden for flere elevpladser samt en drøftelse af pension til elever.

Forlig med KL om ny overenskomst

3F har med KL indgået forlig om nye overenskomster for:

  • Specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.
  • Specialarbejdere i Københavns og Frederiksberg kommune.
  • Tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere.
  • Håndværkere i kommuner (kokke og tømrere i hele landet og gartnere i København og Frederiksberg kommune).
  • Catere og smørrebrødsjomfruer.

Overenskomsten gælder for tre år.

Specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. i kommuner

Løn
Fra 1. april 2022 stiger alle ansatte på overenskomsten et skalatrin og modtager et årligt grundlønstillæg på 825 kr. (31. marts 2000 niveau).

Pension
For månedslønnede, timelønnede og elever stiger pensionsprocenten fra 1. april 2022. Pensionsprocenten stiger med 0,10 % fra 14,76 % til 14,86 %.

Elever
Fra 1. april 2022 bliver voksenelever hæves til grundløn 14 med et årligt grundlønstillæg med 825 kr. (31. marts 2000 niveau).

Nye faglærte
Der er aftalt at groundsman og greenkeeper fremadrettet bliver faglærte.

Specialarbejdere i København og Frederiksberg kommune

Fra 1. april 2022 stiger det årlige grundlønstillæg med 1.175 kr. (31. marts 2000 niveau). Grundlønstillægget stiger fra 175 kr. pr. år til 1.350 kr. pr. år (31. marts 2000 niveau).

Pension
For månedslønnede og timelønnede og stiger pensionsprocenten fra 1. april 2022. Pensionsprocenten stiger med 0,10 % fra 15,86 % til 15,96 % som indgår i frit valg mellem løn og pension.

Fra 1. april 2022 voksenelever hæves til grundløn 14 med et årligt grundlønstillæg med 825 kr. (31. marts 2000 niveau).

Tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Løn
Fra 1. april 2022 indføres et det årlige grundlønstillæg på kr. 1.123,00 (31. marts 2000 niveau).

Pension
For månedslønnede og timelønnede stiger pensionsprocenten fra 1. april 2022. Pensionsprocenten stiger med 0,10 % fra 14,49 % til 14,59 %.

Fra 1. april 2022 er der mulighed for at frit valg mellem pension og løn for den del af pensionen, der ligger mellem 13,60 % og 14,59 %. Man kan vælge en gang om året. 

Elever
Fra 1. april 2022 stiger lønnen for elever under 21 år.

  Elevløn indtil
31. marts 2022 
Elevløn fra
1. april 2022 
Sidste uddannelsesår  86 % af løntrin 4 86 % af løntrin 5 
Anden sidste uddannelsesår  75 % af løntrin 4  75 % af løntrin 5 
Øvrig uddannelsestid  64 % af løntrin 4  64 % af løntrin 5 
Håndværkere (kokke og tømrere i hele landet og gartnere i København og Frederiksberg kommune)

Pension
Hele landet (undtagen København og Frederiksberg kommune).
Pensionsprocenten stiger fra 1. april 2022 med 0,67 % fra 17,43 % til 18,10 %.

København og Frederiksberg kommune
Pensionsprocenten stiger fra 1. april 2022 med 0,54 % fra 19,59 % til 20,13 %.

Elever (fyldt 21 år)
Pensionsprocenten stiger fra 1. april 2022 med 0,67 % fra 17,43 % til 18,10 %.

Fælles for håndværkere
Der er mulighed for at få al pension over 15 % udbetalt som løn. Man kan vælge en gang om året.

Fælles for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl., specialarbejdere i København og Frederiksberg, håndværkere (kokke og tømrere i hele landet og gartnere i København og Frederiksberg kommune)

Arbejdstidsbestemte særydelser
Der bliver afsat 0,50 % til forhøjelse af satser i Arbejdstidsaftale om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet.

Den Kommunale Kompetencefond
Den Kommunale Kompetencefond bliver videreført i OK21. Der er fortsat mulighed for at gå fra ufaglært til faglært.

Catere og smørrebrødsjomfruer i kommuner

Løn

Fra 1. april 2022 stiger lønnen
Tillægget til catere/smørrebrødsjomfruer med mindre end 7 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen stiger med 1.800 kr. årligt (1.1. 2006-niveau) fra 4.000 kr. årligt (1.1. 2006-niveau) til 5.800 kr. årligt (1.1. 2006-niveau).

Nyt pensionsgivende tillæg til catere/smørrebrødsjomfruer med mere end 7 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen med virkning fra 1. april 2022 på 1.800 kr. årligt (1.1. 2006).

Elever 
Fra 1. april 2022 stiger månedslønnen for elever (ikke voksenelever), som det fremgår af skemaet.

Elever (ikke voksenelever) Månedsløn
frem til 31.3.2022
(1.1.2008-niveau)
Månedsløn
frem til 1.4.2022
(1.1.2008-niveau)
Stigning pr. måned
fra 1.4.2022 
(1.1.2006-niveau)
1.-12 måned  8.925,00 kr. 8.966,67 kr.  41,67 kr. 
13. og følgende måneder  9.909,00 kr. 9.950,67 kr., 41,67 kr. 


Elever over 25 år (voksenelever)

Fra 1. april 2022 stiger lønnen fra 207.799 kr. årligt (1.1. 2006-niveau) til 209.827 kr. årligt (1.1. 2006-niveau). Fra 1. april 2022 kan kommunen/institutionen beslutte at aflønne elever, der ved elevforholdets start er fyldt 25 år, men som ikke opfylder bestemmelsen om 1 års sammenlagt beskæftigelse, med voksenelevløn.

Økonomisk oversigt over det kommunale forlig
Økonomi i forliget  2021  2022  2023  I alt 
Generelle lønstigninger
inkl. reguleringsordningen 
1,80%  2,20%  1,29%  5,29% 
Organisationsmidler    0,50%    0,50% 
Puljer og projekter    0,15%    0,15% 
Forbedringer i alt  1,80%  2,85%  1,29%  5,94% 

Der er i rammen afsat 0,50 % til brug for organisationsforhandlingerne. Disse midler er til rådighed pr. 1. april 2022.

Kontakt