Barsel for piccoloer

Sådan er de generelle regler for barsel i overenskomsterne, som hører til Privat Service, Hotel og Restauration.

Graviditetsorlov

En gravid kvinde kan holde orlov med løn fra fire uger før det forventede fødselstidspunkt.

Barselsorlov

En mor kan holde orlov med løn i 14 uger efter fødslen.

Fædreorlov

En far kan holde orlov med løn i to uger efter fødslen og senest indtil 14 uger efter barnet er født.

Forældreorlov

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov kan faren eller moren holde orlov med løn i indtil 11 uger.

Fire uger er reserveret til faren og fire uger til moren.

Hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forældre, ikke bliver holdt, så bortfalder betalingen.

De sidste tre uger kan holdes af enten faren eller moren eller kan deles mellem forældrene.

For børn født efter 1. juli 2014 kan faren eller moren holde orlov med løn i indtil 13 uger, hvor de fem uger er reserveret til hver af forældrene, og de sidste tre uger kan holdes af enten den ene eller den anden af forældrene.

De 13 ugers orlov skal afholdes inden 52 uger efter fødslen.

Denne betalte forældreorlov skal varsles med 3 uger, og hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder.

Beskæftigelseskrav

For at kunne få løn under orloven skal medarbejderen på fødselstidspunktet have været beskæftiget i virksomheden ni måneder. De ni måneders arbejde skal være et sammenhængende forløb.

Løn

Lønnen under orloven svarer til den løn, du har tjent i de sidste tre lønperioder før starten på din barselsorlov.

Dog er der fastsat et maksimumbeløb på 135 kroner i timen, der efter 1. juli 2014 hæves til 140 kroner i timen.

Din arbejdsgiver skal være berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats.

Er refusionen mindre, bliver din løn under orloven tilsvarende mindre.

Hvis din arbejdsgiver ikke får refusion, bortfalder betalingen til dig.

Hvis du adopterer

Hvis mor eller far har ni måneders anciennitet i virksomheden, gælder følgende regler:

  • Moren kan holde orlov og få udbetalt løn i 14 uger fra barnets modtagelse. 
  • Faren kan holde orlov med fuld løn i to uger efter barnets modtagelse.  
  • Forældrene kan i forlængelse af de 14 uger holde yderligere elleve uger med løn fordelt som de almindelige regler om forældreorlov – se ovenfor.

Afvigelser fra hovedoverenskomsten

Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening, om din overenskomst afviger fra hovedoverenskomsten på barselsområdet.