Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Ønsker du at deltage i undervisning på folkeskoleniveau eller på gymnasialt niveau, kan du søge om SVU.

Har du en kort uddannelse, og ønsker du at efter- eller videreuddanne dig? 

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU er med til at sikre, at du kan blive dygtigere, så du har bedre muligheder for at klare dig på arbejdsmarkedet. 

Med SVU har du mulighed for at deltage i undervisning i arbejdstiden. Betingelserne er forskellige alt efter, om du vil tage en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau eller på videregående niveau. 

Du kan ikke få SVU til de ordinære videregående uddannelser, som er SU-berettigede. 

Kan du få SVU?

Har du arbejde, og ønsker du at få SVU til en uddannelse på folkeskoleniveau eller en gymnasial uddannelse, skal du opfylde en række krav:

  • Du skal være fyldt 25 år. Uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, kan dog få SVU til forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne eller specialundervisning for voksne. I særlige tilfælde kan Styrelsen godkende, at der gives SVU til uddannelsessøgende, der ikke er fyldt 25 år, hvis uddannelsen gennemføres som led i et jobrotationsprojekt.
  • Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller ligestillet med danske statsborgere.
  • Du skal være optaget på en uddannelse, der giver ret til SVU eller have fået tilsagn om at blive optaget.
  • Du skal være studieaktiv (deltage i de aktiviteter, som er knyttet til din uddannelse). 
  • Du skal være kortuddannet. Det gælder dog ikke i forbindelse med SVU til forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne, specialundervisning for voksne og danskuddannelse til voksne udlændinge med flere.
  • Du skal have haft mindst 26 ugers arbejde på din nuværende arbejdsplads i Danmark og - 
    hvis du er lønmodtager - have indgået en orlovsaftale med din arbejdsplads om orlov til uddannelse.
  • Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted. 

Du kan ikke få SVU, hvis du er nået folkepensionsalderen, når uddannelsen begynder.

Satser og fradrag ved SVU

Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
 4.300 kr. pr. uge
Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau   3.440 kr. pr. uge
Videregående uddannelser   2.580 kr. pr. uge

Her søger du om SVU

Søger du SVU til uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, skal du aflevere skemaet på et voksenuddannelsescenter (VUC). Du kan frit vælge mellem disse administratorer på voksenuddannelsescentrene.

Søger du SVU til en videregående uddannelse, skal du aflevere skemaet til en SVU-administrator på en professionshøjskole. Du kan frit vælge mellem administratorer på disse professionshøjskoler.