Din efterlønsalder er 63 år, og din folkepensionsalder er 67 år. Din efterlønsperiode er højst fire år. Læs her om de særlige efterlønsregler for din alder. Ret til efterløn

Du skal opfylde betingelserne om medlemsperiode og efterlønsbidrag for ret til efterløn. Hvis du betaler efterlønsbidrag, har du som udgangspunkt ret til efterløn. Har du først ret til efterløn på et senere tidspunkt end din efterlønsalder, har du fået et brev herom fra a-kassen.

Du kan gå på efterløn fra job, fra delpension eller som ledig. Du skal have ret til dagpenge, når du går på efterløn. Dog kan du gå på efterløn, selvom du er syg, hvis du har et efterlønsbevis. 

Er du 50 år eller derover, og har du opbrugt dine dagpenge, har du stadig have ret til at gå på efterløn, når du når din efterlønsalder. Du kan kun få efterløn, hvis du opfylder de øvrige betingelser for efterløn.

Hvor meget kan jeg få udbetalt i efterløn?

Du kan få udbetalt efterløn med op til 91% af den maksimale sats, hvis du går på efterløn, inden du opfylder udskydelsesperioden (1 års-reglen).

Opfylder du udskydelsesperioden, kan du få udbetalt efterløn med op til den maksimale sats, hvis du har haft en lønindtægt der giver ret til det.

For at opfylde udskydelsesreglen må du tidligst gå på efterløn 1 år efter efterlønsbeviset er trådt i kraft, og du skal som fuldtidsforsikret i udskydelsesperioden have haft mindst 1.560 løntimer (indberettet til indkomstregistret) eller i en tilsvarende periode have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Timer med sygedagpenge i et ansættelsesforhold medregnes også.

Se din efterlønssats her

Alle dine pensioner nedsætter din efterløn, uanset om pensionen udbetales eller ej, og uanset om pensionen er privattegnet eller led i et ansættelsesforhold.

Eksempler på pensioner, der har betydning for udbetaling af efterløn:

 • Arbejdsmarkedspensioner
 • Alderspensioner
 • Ratepensioner og rateforsikringer
 • Kapitalpensioner og kapitalforsikringer
 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond
 • Indekskontrakter og indeksordninger
 • Tilsvarende udenlandske pensioner.
Beregn din efterløn

Du må gerne arbejde, når du modtager efterløn. Dit arbejde trækkes fra din efterløn time for time eller efter omregning ved ukontrollabelt arbejde.

Arbejder du mere end 145,53 timer om måneden kan du ikke få udbetalt efterløn for resten af måneden.

Lempeligt fradrag for kontrollabelt arbejde
Har du en timeløn under 268,63 kroner (2023) , bliver der trukket færre timer end normalt i din efterløn for de første 42.275 kroner pr. år (2023). .

Frivilligt arbejde
Der er særlige regler for frivilligt arbejde, som betyder, at du ikke bliver trukket i efterlønnen.

Ferie
Feriegodtgørelse og ferie med løn trækkes fra din efterløn dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien. 

Hvis din feriegodtgørelse før skat eller løn i ferieperioden er på et mindre beløb pr. dag end efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn. 

Efter ferieloven er det i særlige situationer muligt at få udbetalt feriepenge uden at ferien holdes. Disse feriepenge vil som hovedregel også blive trukket fra i efterlønnen. Fradraget sker i forhold til antal feriedage. Hvis din feriegodtgørelse før skat er på et mindre beløb pr. dag end efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn.

Din lokale 3F a-kasse kan fortælle dig mere om reglerne.

Beregn din efterløn
Du kan få dit efterlønsbidrag tilbage

Du kan få dit efterlønsbidrag tilbage, hvis du enten har udmeldt dig af efterlønsordningen, eller hvis du har nået folkepensionsalderen og som udgangspunkt ikke eller i et meget lille omfang har fået efterløn eller ikke har optjent skattefrie præmier. 

Hvordan dit efterlønsbidrag bliver tilbagebetalt, afhænger af din konkrete situation:

 • Har du betalt efterlønsbidrag i mindre end et år? Dit efterlønsbidrag udbetales kontant til din NemKonto. Du skal betale skat af beløbet. 
 • Har du fået tilkendt førtidspension? Dit efterlønsbidrag udbetales kontant til din NemKonto. Du skal betale 30 pct. i afgift til staten. 
 • Har du nået efterlønsalderen? Dit efterlønsbidrag udbetales kontant til din NemKonto. Du skal betale skat af beløbet. 
 • Har du nået folkepensionsalderen? Dit efterlønsbidrag udbetales kontant til din NemKonto. Du skal betale skat af beløbet.  
 • Er du flyttet til udlandet? Dit efterlønsbidrag udbetales kontant til din NemKonto. Du skal betale skat af beløbet. 
 • Er du ikke omfattet af en af de overnævnte situationer? Dit efterlønsbidrag overføres ubeskattet til en valgfri pensionsordning. Vælger du en aldersopsparing, skal du dog betale 30 pct. i afgift. 

Når du bliver folkepensionist, betaler vi automatisk efterlønsbidraget kontant tilbage til dig, hvis du ikke eller i et meget lille omfang har fået efterløn eller ikke har optjent skattefri præmie. Hvis du dør, betaler vi efterlønsbidraget kontant tilbage til boet efter fradrag af 30 pct. i afgift.

Tilbagebetaling af efterlønsbidrag
Værd at vide

Bopæl i andet EØS-land, Storbritannien, Grønland, Færøerne eller Schweiz
Du kan bo og arbejde i et andet EØS-land, i Storbritannien, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, mens du får efterløn. Du skal på forhånd fortælle din 3F a-kasse, at du tager på ophold, flytter til eller arbejder i et andet EØS-land med videre.

Ophold uden for EØS-området, Storbritannien, Grønland, Færøerne eller Schweiz
Du kan opholde dig uden for EØS-området, Storbritannien, Grønland, Færøerne og Schweiz i op til sammenlagt tre måneder hvert kalenderår og stadig få efterløn. Er du væk i længere tid, stopper din efterløn efter tre måneder. 

Du har mulighed for at være væk i en sammenhængende periode på op til seks måneder, hvis de første tre måneder ligger sidst i det gamle år og de sidste tre måneder ligger først i det nye år (1. oktober – 31. marts).

Du skal på forhånd fortælle din 3F a-kasse, at du tager ophold udenfor EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz.

Ved du, når du rejser ud, at du vil bo fast i andre lande, stopper din efterløn allerede, når du forlader Danmark.

Når du igen flytter til Danmark, et andet EØS-land, Grønland, på Færøerne eller Schweiz, kan du søge om igen at få udbetalt efterløn.

Du kan typisk ikke få udbetalt efterløn, hvis du arbejder i andre lande uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz. Der er dog særlige regler, hvis du har lønarbejde for en dansk arbejdsgiver i udlandet, og du fortsætter som medlem af a-kassen. Spørg din 3F a-kasse om reglerne.

Når du går på efterløn, har du mulighed for at videreføre eller påbegynde selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden.

Husk at søge a-kassen om tilladelse, inden du går på efterløn, eller inden du starter virksomheden, der er nemlig en række betingelser, som skal være opfyldt. Du kan søge i op til seks måneder inden, du går på efterløn.

Timer fra selvstændig virksomhed fratrækkes i efterlønnen.

Relevante pjecer Om at få efterløn for dig der er født i perioden 1.1. 1956 til 30.6. 1959 Hent pjece Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn m.v. Hent pjece Sådan udfylder og sender du dit efterlønskort Hent pjece Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Hent pjece Om at få efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz Hent pjece