Nyheder
Generalforsamling Beretning Den 13. oktober 2021 holder vi generalforsamling i 3F Frederiksborg.
Her kan alle medlemmer møde op, deltage i debatten, få indflydelse på arbejdet i fagforeningen og vælge bestyrelsen.
Vi bringer her bestyrelsens beretning om fagforeningens arbejde fra 3. september 2020 til i dag.

Generalforsamlingen i 2020 skulle have været afholdt i april, men pga. pandemien blev generalforsamlingen udsat til september. Den situation har gentaget sig i år, hvor smittetrykket i foråret desværre steg så meget, at vi igen i år først mødes til generalforsamling her i efteråret.

Risikoen for smitte med Covid19 har betydet, at alle medarbejdere i 3F Frederiksborg stort set har arbejdet hjemmefra i hele perioden og huset har været lukket for personligt fremmøde med mindre man havde en aftale.

På trods af besværlighederne ved hjemmearbejde og et lukket hus er det faktisk gået rigtig godt. Medlemmerne har kunne komme i telefonisk kontakt med den medarbejder, som de har haft behov for at tale med. I huset blev indrettet ekstra mødelokaler, så det var muligt for medlemmerne at aftale et møde, hvor man kunne sidde med afstand og undgå smitte. 

Vi har passet godt på både medarbejdere og medlemmer og vi har undgået smittespredning – det har langt, langt de fleste været meget glade for. Nu glæder vi os til igen at se medlemmer på Milnersvej og huset har siden 1. august igen været åbent uden forudgående aftale.

Under Covid19-pandemien har vi naturligvis heller ikke kunne samles i fagforeningen til faglige møder, kurser og lignende.

Både faglige møder, møder blandt personalet og møder med medlemmer er foregået digitalt på Teams, og alle har været åbne for at tage den virtuelle mulighed i brug. Vi har fået erfaring med denne mødeform og selvom vi nu kan mødes fysisk, så tror jeg, at vi også i fremtiden af og til vil mødes på teams.


Arne-pensionen

En af de vigtigste vedtagelser i Folketinget i perioden er den såkaldte »Arne-pension«. Retten til en tidlig pension for borgere, der har været mange år på arbejdsmarkedet.

Loven betyder, at lidt over 41.000 personer i 2022 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen.


Et skridt i den rigtige retning

Langt de fleste af dem, der får retten til tidlig pension, er ufaglærte eller faglærte og det vil således været en mulighed netop for 3Fs medlemmer, som ofte er dem med de hårdeste job og mange år på arbejdsmarkedet.

Vi synes, at »Arne-pensionen« er et stort skridt i den rigtige retning, selvom vi gerne havde set, at man ikke skulle være så mange år på arbejdsmarkedet, før man kan gå fra.

Da det fra 1. august blev muligt at søge tidlig pension,  sendte 3F en orientering ud til samtlige medlemmer, som pensionen er aktuel for. Pensionen udbetales først fra 1. januar 2022 og ved årets slutning har vi et overblik over, hvor mange af vores medlemmer, der har søgt og fået pensionen.


Politisk påvirkning – et bedre dagpengesystem

3F har i 2020 forsøgt at påvirke politikerne på Christiansborg, så vores ledige kolleger ikke skulle ende med hele regningen for Coronakrisen. Vi har arbejdet for at sikre forlængelse af dagpengeperioden og andet, hvilket lykkedes på flere vigtige områder. 

Vi har samtidig fortsat kampen for et bedre dagpengesystem generelt. Den kamp har vi taget på flere fronter. 

Som de fleste ved, er det hårdt at være på dagpenge – også økonomisk. 

I årets løb fik vi i samarbejde med en række andre A-kasser gennemført en meget stor undersøgelse, hvor vi blandt andet spurgte ind til, om de ledige kunne få pengene til at slå til. 

Resultatet af undersøgelsen var meget bekymrende. Blandt andet svarer 69 procent af de ledige, der har hjemmeboende børn, at de må spare på mad og dagligvarer. Over halvdelen sparer på børnenes sociale aktiviteter, og 30 procent på børnenes personlige pleje og helbred. 

Over halvdelen får desuden økonomisk eller materiel hjælp fra familie og venner, mens otte ud af ti må bruge af deres opsparing – hvis de har nogen.


Dagpengene forringet

Siden 1990’erne er dagpengesystemet blevet forringet: Dagpengeperioden er blevet kortere, og satserne dækker dårligere sammenlignet med løn. Derfor køber flere og flere danskere en privat tillægsforsikring, som kan give et ekstra økonomisk bidrag, hvis man bliver arbejdsløs.

I 2019 havde over 330.000 danskere købt sådan en forsikring.

Vi mener, at når der sælges flere lønsikringer, så er det fordi, at politikerne på Christiansborg ikke har lyttet til behovet for at forbedre dagpengesystemet og for at øge dagpengene. 

Danskerne er ellers ikke i tvivl: For nylig blev der lavet en stor undersøgelse, som viste, at syv ud af ti mener, at dagpengene fremover som minimum skal følge lønudviklingen. 

Private lønsikringer er ikke vejen frem. Rigtig mange af 3F’s medlemmer vil ikke kunne tegne sådan en forsikring. Forklaringen er, at vores opsigelsesvarsler ofte er meget korte, og at mange 3F’ere arbejder i job, hvor det er helt normalt at blive hyret og fyret flere gange om året. Derfor er 3F’erne ikke interessante for forsikringsselskaberne, som hellere vil forsikre andre lønmodtagere, der typisk ikke får brug for forsikringen.

Det er derfor, vi kæmper for at forbedre det fælles, solidariske dagpengesystem. Det er både vi og andre faggrupper bedst tjent med. Heldigvis er der stærk opbakning til det synspunkt i hovedparten af fagbevægelsen og i landets A-kasser. 

Faktisk kom vi et stykke ad vejen i 2020 med kampen for et bedre dagpengesystem. SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har nemlig tilkendegivet, at de er indstillet på at forbedre dagpengesystemet. 

Så hvis Socialdemokratiet vil, er der faktisk et politisk flertal for at forbedre dagpengene. Socialdemokratiet og vores beskæftigelsesminister erkender, at der er behov for at løfte dagpengene, men har desværre endnu ikke for alvor rykket på sagen. 

Derfor fortsætter vi presset på regeringen og folketinget. Vi skal have en aftale om dagpengene i denne valgperiode – hvem ved, hvordan folketinget er sat sammen efter et valg.


Den danske model

Kampen mod social dumping og forsvaret af Den danske model er som altid hel aktuel. Siden foråret har vi deltaget i blokaden mod Nemlig.com.

Kampen handler om bedre arbejdsforhold for de chauffører, der kører varer ud for onlinesupermarkedet. 

Det var kommet frem, at chaufførerne dårligt har tid til at gå på toilettet i arbejdstiden, at nogle chauffører ikke har haft en fridag i halvandet år eller er blevet underbetalt.

3F har forhandlet med Nemlig.com uden resultat og derefter blev der »helt efter bogen« varslet og opstartet konflikt og sympatikonflikt. 

Målet er selvfølgelig, at chaufførerne skal arbejde på den overenskomst, der er på området – uanset om de er ansat af selvstændige vognmænd eller hos Nemlig.com. I august var der stadig ingen løsning.


Organisering og fastholdelse

Kampen for at forsvare Den danske model og fastholde vores rettigheder i overenskomsten kræver en stærk fagforening med en høj organiseringsgrad. En høj organiseringsgrad er et værn mod, at der laves dårlige aftaler på arbejdspladserne, som undergraver fællesskabet og solidariteten.

Vi skal derfor have fokus på organiseringen og i 3F Frederiksborg er vi på Industriens område gået igang med projektet »Faglig oprustning og organisering«.

Sammen med Birger Pedersen, som er faglig sekretær på Industriområdet, arbejder Gudmundur Jonasson på projektet, som Forbundet finansierer med 65% af udgifterne.

Vi vil sætte mere fokus på det faglige, så vores tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer bliver klædt bedre på til at udføre deres opgave med at servicere vores medlemmer på virksomhederne og varetage deres interesser overfor ledelsen. Derudover arbejder vi med organisering af nye medlemmer og valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser, hvor man ikke har sådanne. 

En høj organiseringsgrad handler også om at fastholde medlemmerne i fagforeningen. Vi skal tage snakken med medlemmet, hvis nogen vil melde sig ud. Siden sidste generalforsamling har vi konsekvent kontaktet medlemmer, der stod til at blive slettet, og det har givet gode resultater, hvor mange medlemmer er blevet i fagforeningen og endda har været rigtig glade for at blive kontaktet.

Fastholdelse handler også om at medlemmerne forstår, hvorfor det er vigtigt at være medlem af fagforeningen og det stiller krav til 3F Frederiksborg om at være synlige for medlemmerne. Det skal formidles til medlemmerne, når vi vinder en faglig sag, hvad overenskomsten og sammenholdet gør for løn- og arbejdsforholdene og hvad 3F kan tilbyde. 

 

Synlighed

Som noget nyt har vi i perioden etableret et samarbejde med et eksternt bureau omkring vores kommunikation.

Vi har valgt at beskære udgivelsen af vores blad Fuld Fart Frem til 2 årlige udgivelser og i stedet satse på digital kommunikation i form af et månedligt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal være med til at gøre os mere synlige, da vi her løbende kan præsentere fagforeningens resultater og arrangementer for medlemmerne.

Vi har ligeledes oprustet på Facebook, hvor vi har et mål om, at der mindst skal opdateres 2 gange om ugen, og at alle ansatte jævnligt bidrager med opslag, hvilket allerede har givet os mange flere følgere. Som noget nyt arbejder vi også med instagram. Ved at kommunikere på forskellige platforme håber vi, at vi når ud til en større del af vores medlemmer.

 

Sommerbesøg med Hjem-Is

Når medlemmerne pga. af Covid19-pandemien ikke kunne komme til os, benyttede vi chancen efter genåbningen til at aflægge bl.a. Kroghs Flaskegenbrug, Wienerberger og PP-møbler et lille sommervisit med Hjem Is-bilen, hvor vi fik en snak om rettigheder og muligheder for uddannelse og vi satte samtidig fokus på, at det er overenskomsten, som sikrer den 6. ferieuge.

 

Vores kerneopgaver

Som fagforening er vores kerneopgave at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold for medlemmerne. Dels ved at tegne overenskomst i virksomhederne i vores område, dels ved at se til at overenskomsten og aftaler bliver overholdt.

Det går godt med dette arbejde i 3F Frederiksborg. Min vurdering baserer sig på, at vi i perioden fra den 1. august 2020 til den 1. august 2021 har rejst 890 faglige sager på medlemmernes vegne. 

Over 4 sager i snit pr. arbejdsdag viser, at der er brug for en god fagforening. Små og store faglige sager fra et manglende løntillæg på et par tusinde kroner til en efterbetaling til 2 medlemmer fra KN Rengøring på 196.000 kr. 

Ser vi på indgåelse af overenskomster, så har vi i alene i vores byggegruppe fået overenskomstdækket 44 virksomheder gennem det seneste år. 

 

Mange penge til medlemmerne

Vi har hentet over 17 millioner kroner hjem. 

Ca. 9 millioner stammer fra faglige sager, hvor arbejdsgiverne har brudt overenskomsten eller snydt deres ansatte på anden måde. 

Ca. 8 millioner er hentet i arbejdsskadeerstatninger. Sager, som alle helst ville have været foruden, men når uheldet er ude, så er det godt, at socialrådgiverne i fagforeningen kan hjælpe medlemmerne. 

Dertil skal lægges yderligere 39,6 millioner, som vores socialrådgivere har hentet i tilkendelser af f.eks. førtidspension, seniorpension og lignende. 

 

De tillidsvalgte

De tillidsvalgte og aktive på arbejdspladserne er rygraden i fagforeningens arbejde, og jeg vil benytte lejligheden til at takke for den forskel I gør for jeres kollegaer og det bidrag I giver til sammenhold og fællesskab.

I 3F Frederiksborg skal vi sørge for at give TR'ere og AMR'ere den bedst mulige opbakning i deres daglige arbejde. Igen i år har vores faglige sekretærer deltaget i lokale forhandlinger på en række arbejdspladser og har understøttet arbejdet i klubbestyrelserne. Flere faglige klubber benytter sig af fagforeningens tilbud om, at vi kan være behjælpelige med udformningen af opslag, nyhedsbreve, velkomstfoldere, indkaldelser til møder eller lignende, som der måtte være brug for på arbejdspladsen.

Desværre har vi pga. pandemien måtte aflyse vores populære, lokale introkursus for tillidsfolk og andre fagligt aktive. På kurset bliver nye tillidsfolk introduceret for, hvad der sker i huset på Milnersvej og får lagt en plan for uddannelsen som tillidsvalgt. – det bliver godt at få gang i introkurserne igen. 

En lang række FIU-kurser har ligeledes været på standby. 

 

A-kassen

Det har været et tumultarisk år for A-kassen under pandemien. Aldrig før er der på så kort tid lavet så mange midlertidige ændringer af reglerne, som siden er udløbet, forlænget, ændret igen og så videre.

Mange nye ledige og mange nye regler har givet vores A-kasse meget arbejde, samtidig med at vores medarbejdere har skulle vænne sig til at arbejde på nye måder, når kontoret har været lukket ned, og kontakten til medlemmerne er gået via mail og telefon.

Det er trods alt gået over al forventning og vi kan være stolte af vores ansatte i A-kassen, der har udvist stor fleksibilitet. En undersøgelse foretaget af 3F viser, at mere end 9 ud af 10 er tilfredse med den hjælp og information, som de har fået af A-kassen på trods af den usædvanlige situation.

 

De ansatte

Siden sidste generalforsamling har vi budt velkommen til nye ansatte i afdelingen. 

Gudmundur Jónasson er blevet ansat til at gennemføre forskellige faglige projekter og Daniel Dyrberg er ny faglig sekretær i Byggegruppen.

Desværre har vi i perioden mistet vores gode kollega Klaus Wihlborg, som gik bort i juli efter kort tids sygdom. Klaus har arbejdet som sagsbehandler i A-kassen siden 2013, og medlemmerne har haft glæde af Klaus' store viden, særligt på efterlønsområdet.

Her i 3F vil Klaus blive savnet af kollegaer og medlemmer, både pga. af sine kompetencer, men ikke mindst pga. sit venlige sind og humoristiske tilgang til hverdagen. 

Ære være Klaus' minde.

 

Økonomien

3F Frederiksborg kom ud af 2020 med et overskud på 1.082.494 kr. Overskuddet er dels et resultat af at der ikke har været så mange aktiviteter i løbet af året pga. nedlukningen og dels afkast og kursgevinster af vores investeringer..

 

Pensionisterne

Vi har 3 aktive pensionistklubber i Frederikssund, Hillerød og Helsingør, som hver for sig har forskellige aktiviteter. Klubberne har selvfølgelig også været berørt at pandemien, men der er gang i  både billard, EDB-kurser, foredrag og fester hos vores seniorer i Nordsjælland. 

 

Gang i Huset

Vi håber, at vi har lagt nedlukningerne bag os og at vi nu, hvor de fleste er vaccinerede mod Covid19, atter kan få gang i aktiviteterne i fagforeningshuset.

Vi glæder os til at kunne holde arrangementer, hvor vi kan møde fysisk frem – ikke mindst til igen at kunne fejre 1. maj!

 

Fremad

Ser vi fremad i 3F Frederiksborg, så er vores opgave klar. 

Vi skal sammen med vores medlemmer fortsat kæmpe for ordentlige løn- og arbejdsforhold, forsvare Den danske model og arbejde for størst mulig organisering på arbejdspladserne i vores område.

Vi skal have gjort vores hus på Milnersvej til et levende samlingssted for fagligt aktive. 

Vi skal blande os i den politiske debat i vores lokalsamfund, og give lønmodtagerne en stemme, når det handler om vores interesser.

Vi skal kort sagt ud over rampen på alle områder, så ingen kan være i tvivl om at
3F – Gør dig stærkere!

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt