Landsbrancheklubben for Kirke- og Kirkegårdsansatte
Om landsbrancheklubben Landsbrancheklubben for Kirke- og Kirkegårdsansatte på By- og landsbykirkegårde organiserer de ansatte ved landets kirker og kirkegårde. Landsbrancheklubben er et fagligt netværk på kirkegårdene og i kirkerne.

I 2003 afsluttedes kirkegårdskonflikten med en overenskomstdækning af landsbykirkegårdene. Konflikten viste, at fællesskabet er stærkest. For at styrke forholdene endnu mere på by- og landsbykirkegårdene, stiftedes en landsbrancheklub for 3F´s medlemmer ved kirke og kirkegårde.

Landsbrancheklubben sætter fokus på løn og arbejdsforholdene i Folkekirken, og er primus motor i at udvikle arbejdspladserne. Både når det drejer sig om uddannelse, løn, arbejdsmiljø og ikke mindst samarbejde både mellem de enkelte medarbejdere, ledere og menighedsråd.

Landsbrancheklubben for kirke og kirkegårdsansatte ved by- og landsbykirkegårde har ca. 2.200 kirker under sig.

Landsbrancheklubben for kirke og kirkegårde 3F stiller sig til rådighed for råd og vejledning.

Yderligere oplysninger fås hos:

Louise Røssell Wredstrøm, telefon 88 92 01 35 eller mobil 60 25 35 09 - mail louise.wredstrom@3f.dk.

Brancheklubbens Facebookside
Læs mere Vedtægter for landsbrancheklubben for Kirke- og Kirkegårdsansatte 26,5 KB PDF Hent dokument
Værd at vide

Alt om kirkegårde
Her kan du finde en bred vifte af forskelligt materiale om forvaltning af kirkegårde. Siden indeholder kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde og en praktisk håndbog i kirkegårdsdrift. Du kan downloade en plejeplansskabelon og finde en trin-for-trin-vejledning i, hvordan man udarbejder en arbejdsplan.
Fremover vil alt materiale om kirkegårdsdrift blive samlet her, og du kan finde oplysninger om uddannelsesaktiviteter, links til retsregler, vejledninger og andet materiale af betydning for kirkegårdsdriften.

Kirketrivsel
Kirketrivsel er en hjemmeside for ansatte og ledere i folkekirken. Siden indeholder en lang række værktøjer, som kan være med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet

BAU Jord til Bord

Den Offentlige Gruppe

Folkekirkens personale

Kirkeministeriets hjemmeside 

OAO

Økonomistyrelsen

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

PAV

Sampension

Her kan du læse Magasinet GRØNT som livepaper - magasinet for os, der arbejder grønt. Læs bladet ved at følge linket.

Magasinet GRØNT

Jubilæumsgratiale udbetales, når du har været ansat i staten i 25, 40 eller 50 år.

Jubilæumsancienniteten regnes fra den første ansættelse i den danske stat.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udviklet en jubilæumsberegner, som kan hjælpe med at få overblik over, hvornår du har jubilæum.

Klik her for at gå til jubilæumsberegneren.

Du kan læse mere om Jubilæumsanciennitet i PAV:

Nyhedsbreve
Kirketrivsel april/2021
Kirketrivsel marts/2021
Kirketrivsel januar/2021
Kirketrivsel november/2020
Kirketrivsel april/2020
Kirketrivsel marts/2020
Sampension januar/2021
Arbejdsmiljø

Din arbejdsplads skal være sund og sikker. Du skal ikke komme til skade, slides ned eller blive ked af at gå på arbejde. Derfor skal dit arbejdsmiljø være i orden.

 • Løber du risiko for at komme til skade på dit arbejde?
 • Tager du piller hver dag, fordi du får smerter hver dag?
 • Snerrer I tit ad hinanden, eller bliver du tit stresset?

Hvis du eller dine kollegaer kan svare ja på et af disse spørgsmål, så skal arbejdsmiljøet hos jer forbedres.

Tag en snak med din sikkerhedsrepræsentant eller din arbejdsleder, eller kontakt din lokale 3F Fagforening og få hjælp til at løse problemerne i arbejdsmiljøet. Du kan få hjælp, når skaden er sket, men også – og helst – inden da. Lad være med at acceptere, at "man kan kun arbejde her, hvis man kan klare mosten".

Husk, at du skal kunne holde til at arbejde hele livet!

Psykisk arbejdsmiljø i praksis: Metoder og værktøjer, 2. udgave
APV-spillet om psykisk arbejdsmiljø

Hvis du er ansat inden for det grønne område – landbrug, skovbrug, anlægsgartneri og gartneri – eller på slagteri og mejeri, kan du på BAU Jord til Bords hjemmeside søge information om arbejdsmiljø og projekter, som BAU Jord til Bord har gennemført.

BAU Jord til Bord er organiseret med et branchearbejdsmiljøråd, et formandskab og 3 underudvalg: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg og Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg.

BAU Jord til Bord udgiver også et nyhedsbrev. Du kan abonnere på nyhedsbrevet og få det leveret direkte i din mailboks.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Du kan også læse alle nyhedsbrevene her

Sikkerhedshåndbøger
Håndbøgerne er udarbejdet som opslagsbøger, der på en let tilgængelig og brancherettet måde giver overblik over de arbejdsmiljømæssige regler, der er gældende for de respektive områder. Håndbøgerne indeholder derudover gode råd og vejledning til virksomheder om medarbejdere.

Se sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere her

Skimmelsvamp
Når anlægsgartnere og maskinførere arbejder med flis, kan skimmelsvampe udgøre en sundhedsrisiko. Få mere viden om flis og skimmelsvampe, sygdomssymptomer, som man skal være opmærksom på, og gode råd om, hvordan man skal håndtere flis og beskytte sig selv og sine kollegaer bedst muligt.
Besøg hjemmesiden www.flisogskimmelsvampe.dk.


Links til alle vejledninger

Håndholdt hækklipper
Håndskubbede plæneklippere
Håndtering af belægningssten
Støj i det grønne
Gasbrændere
Helkropsvibrationer i anlægsgartneri
Fakta om arbejdsrelateret kræft - anlægsgartnere
Folder om skimmelsvampe i flis
Tunge løft i jordbruget
Svejsning - anlæg
Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier
Vejledning om sikring af gravsten

Ny grundig screening

Screeningsbesøgene bliver grundigere. Virksomhedernes arbejdsmiljø vurderes, og der indgår nu altid en vurdering af det psykiske arbejdsmiljø. Den nye screening medfører, at virksomhederne vil kunne få en grøn smiley.

Alle virksomheder bliver screenet

En screening er et uanmeldt besøg, hvor Arbejdstilsynet gennemgår hele virksomheden. Her vil de vurdere, om alle krav til arbejdsmiljøet er overholdt. Alle virksomheder med ansatte bliver screenet. Hvis screeningen af virksomheden viser, at der er akutte problemer, får den en gul eller rød smiley. Hvis der er andre krav til arbejdsmiljøet, som ikke er overholdt, kommer Arbejdstilsynet igen på et nyt besøg  et tilpasset tilsyn.

Fra screening til tilpasset tilsyn

Arbejdstilsynet screener alle virksomheder med ansatte og sorterer dem i to grupper:

 • Virksomheder, der ikke har eller kun har mindre problemer med arbejdsmiljøet, og som derfor ikke har behov for et tilpasset tilsyn.
 • Virksomheder, som har eller kan have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og som derfor har behov for et tilpasset tilsyn.

Screeningen er uanmeldt og tager i gennemsnit to timer

Det er hovedreglen, at screeningen er uanmeldt, og at besøget i gennemsnit varer to timer. Tidsforbruget afhænger af virksomhedens arbejdsmiljøniveau og størrelse. Derfor bliver nogle virksomheder screenet på kortere tid, mens andre virksomheder tager længere tid.

Ledelse og medarbejdere bliver inddraget

Screeningen starter med, at Arbejdstilsynet kontakter virksomhedens ledelse og nogle af dens medarbejdere. Det er godt, hvis både ledelsen og medarbejderne er til stede ved screeningen, men vi gennemfører screeningen under alle omstændigheder.

Arbejdstilsynets hjemmeside kan man følge med i, om virksomheder har røde, gule eller grønne smiley'er. På Arbejdstilsynets forside kan man enten søge på virksomhedens navn eller søge efter en gruppe af virksomheder.

Der er tre smiley’er på arbejdsmiljøområdet:

Virksomheder, der er blevet screenet før den 1. april 2007, har et screeningssymbol på Arbejdstilsynets hjemmeside. Disse virksomheder kan bede Arbejdstilsynet om en ny screening med henblik på at få en grøn smiley.

En Krone smiley viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Virksomheden har altså gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

Den gule og røde smiley vil altid være på hjemmesiden mindst et halvt år, uanset om problemerne er løst inden da.

Man kan ikke klage over en smiley. Men man kan klage over den afgørelse, som udløser en gul eller en rød smiley, til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Strakspåbud

Virksomheden kan få et strakspåbud, hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Et strakspåbud indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme. Virksomheder, der får et strakspåbud, kan få lov til at løse problemet midlertidigt, indtil det er muligt at løse problemet permanent.

Påbud med frist

Et påbud med frist indebærer, at virksomheden kan fortsætte produktionen, men at den skal finde en permanent løsning på problemet inden fristens udløb. Arbejdstilsynet vil fastsætte en frist, der er lang nok til at sikre, at virksomheden får den fornødne tid til at finde en god og holdbar løsning på problemet.

Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø

En afgørelse om psykisk arbejdsmiljø betyder, at Arbejdstilsynet har konstateret, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden. Ved afgørelsen får virksomheden mulighed for at løse problemet selv ved at forelægge en tids- og handlingsplan for løsningen for Arbejdstilsynet. Hvis Arbejdstilsynet kan godkende tids- og handlingsplanen, får virksomheden mulighed for selv at løse problemet inden for en frist. Hvis problemet herefter ikke er løst, får virksomheden et rådgivningspåbud.

Hvis virksomheden ikke indsender en tids- og handlingsplan – eller hvis Arbejdstilsynet vurderer, at virksomheden ikke selv kan løse problemerne – får virksomheden påbud om at løse problemerne samt påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå sig med at løse problemerne inden for en frist. Rådgiveren skal desuden hjælpe virksomheden med at revidere arbejdspladsvurderingen (APV) med henblik på at forebygge lignende problemer i fremtiden.

Afgørelse uden påbud

Hvis en virksomhed bringer en overtrædelse i orden, efter at Arbejdstilsynet har været på besøg, men inden påbuddet er sendt til virksomheden, kan Arbejdstilsynet ikke afgive et påbud. I denne situation vil virksomheden i stedet for modtage en afgørelse om, at der er konstateret en overtrædelse, da Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg. Virksomheden vil samtidig få at vide, at den ikke skal foretage sig yderligere, da forholdet er bragt i orden.

Forbud

Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Et forbud indebærer, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt.

Rådgivningspåbud

Et rådgivningspåbud er et påbud til en virksomhed om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at hjælpe med at løse ét eller flere af dens arbejdsmiljøproblemer.

Forskellige typer af rådgivningspåbud

Der er tre typer af rådgivningspåbud, som gives ved overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen:

 • Rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige overtrædelser
 • Rådgivningspåbud ved mange overtrædelser
 • Rådgivningspåbud ved gentagne overtrædelser.

Herudover er der et rådgivningspåbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, hvor der ikke er en overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Definitionen på et fast arbejdssted er virksomhedens bygninger og bedriftsanlæg samt arealerne i umiddelbar tilknytning hertil.

Benyttes garager eller maskinrum til større reparationer, egentlig fremstillingsvirksomhed eller større ombygning af maskiner og redskaber, er arbejdsstedet omfattet af reglerne om faste arbejdssteders indretning.

Områder, hvor der er fare for fald eller nedstyrtning, skal sikres med indhegning, overdækning, rækværk eller anden passende sikkerhedsforanstaltning.

Rækværket skal bestå af en håndliste i 1 meters højde, en knæliste i 0,5 meters højde og en fodliste med en højde på 15 cm.

Der skal i fornødent omfang være opsat skilte, som giver oplysning eller advarsel om forhold, der har betydning for sikkerheden og sundheden.

Arbejdsrum er ethvert rum inden for en virksomheds bedriftsområde, hvor der udføres arbejde. Arbejdsrummet skal have en tilstrækkelig størrelse til, at arbejdet kan foregå forsvarligt.

Arbejdsrum skal være forsvarligt isoleret mod fugt, kulde, varme, støj og vibrationer, som kommer udefra eller fra andre rum.

Velfærdsforanstaltninger

På det faste arbejdssted skal der være følgende faciliteter til rådighed for de ansatte:

 • toilet
 • spiseplads
 • håndvask/baderum
 • garderobe og omklædningsrum
 • renseplads
 • telefon.

Når der på et fast arbejdssted højst er beskæftiget tre ansatte samtidig, kan arbejdsgiveren henvise de ansatte til faciliteterne i sin private bolig eller i en tjenestebolig. Det er dog en betingelse, at boligen ligger i nærheden af arbejdsstedet, samt at de pågældende faciliteter opfylder de krav, som fremgår af bekendtgørelsen.

Hvis virksomheden beskæftiger mere end tre ansatte samtidig, skal velfærdsfaciliteterne være indrettet i en fast bygning i tilknytning til virksomheden. Faciliteterne skal findes i tilstrækkeligt antal, under hensyn til arbejdets art og antallet af personer, der i almindelighed benytter dem.

Arbejdsforhold
1. april 2021 Løntabeller over årsløn, månedsløn, timeløn og pension
1. april 2021 Ungarbejdere
1. april 2021 Elevlønninger
1. februar 2021 Løntabeller over årsløn, månedsløn, timeløn og pension
1. februar 2021 Ungarbejdere
1. februar 2021 Elevlønninger
1. april 2020 Løntabeller over årsløn, månedsløn, timeløn og pension
1. april 2020 Ungarbejdere
1. april 2020 Elevlønninger
1. april 2021 Særlige ydelser
1. april 2020 Særlige ydelser
Tjenesterejser
1. januar 2021 Satsregulering for tjenesterejser
1. januar 2020 Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser
Tjeneste- og lejeboliger
Flyttegodtgørelse
Varme, el, gas og vand
1. august 2021 Regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger
1. april 2021 Regulering af sats for boligopvarmning
1. januar 2021 Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse
1. august 2020 Regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger
Uddannelse

For Den Offentlige Gruppe er det vigtigt, at ansatte inden for kirken løbende får udviklet deres kompetencer med baggrund i den enkeltes ønsker og arbejdspladsens behov.

Efter- og videreuddannelse er et afgørende parameter, når det gælder jobfastholdelse og udvikling af den ansatte på jobbet.

Læs om kirkeuddannelse her.

Her er et samlet overblik over de muligheder, der er for at blive uddannet og tage efteruddannelseskurser til at varetage job som graver, gravermedhjælper, gartner og gartneriarbejdere. Derudover kan du på webstedet læse om medarbejderudviklingssamtaler, kompetenceløft med videre.

3F og AMU Fyn har desuden udarbejdet en pixibog om uddannelser på kirkeområdet – et hurtigt opslagsværk om efteruddannelse, økonomi ved efteruddannelse og meget andet.

Jobrotation på Folkekirkens kirkegårde
Endnu har jobrotation ikke været udbredt blandt de danske kirkegårde. På private og kommunale arbejdspladser har det fungeret godt og med stort udbytte. Jobrotation løser problematikken med at få opkvalificeret medarbejderen og med at få kvalificerede afløsere ind. Det skal også give udbytte i Folkekirken, hvor jobrotation skal sikre nye og bredere kompetencer til gavn for arbejdspladsen og medarbejderen.

Pixibog om kirkeuddannelser
Jobrotation på kirkegårde
Efteruddannelse for gravermedhjælpere, gartnere og gartnerimedarbejdere
AMU Syd Gartneruddannelser
AMU Fyn: De grønne kurser
AMU Fyn: IT kurser

Alle ansatte på kirkeområdet kan få støtte til kompetenceudvikling. Den Statslige Kompetencefond er for alle 3F’ere på Folkekirkens område.

 • Fondens formål er at støtte statslige arbejdspladsers indsats for kompetenceudvikling og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.
 • Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling.
 • Der kan søges om støtte fra fonden, når medarbejder og leder har indgået aftale om et konkret kompetenceudviklingsforløb. Medarbejderudviklingssamtaler og udviklingsplaner er det naturlige udgangspunkt for ansøgningerne.
 • Der skal være medfinansiering fra arbejdspladsen (arbejdstid og/eller økonomiske midler).

Der kan søges om støtte til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompe­tencegivende aktiviteter. Beløbet er eksklusiv moms.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur med videre.
 • Transport: Udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i for eksempel kursus støttes efter statens regler for godtgørelse.
 • Ophold: Hvis din deltagelse i den ansøgte kompetencegivende aktivitet kræver overnatning, så kan der også ansøges om støtte til opholdet.

Der kan ikke søges om støtte til løn-og vikarudgifter.

Eventuel støtte til lønkompensation i form af SVU-VEU-godtgørelse modregnes ikke, da udgifter til løn ikke dækkes af fonden.

Hvor meget kan man få i støtte?
Der kan som udgangspunkt søges op til 25.000 kroner pr. år pr. ansøger.

Positivliste
Ansøgninger inden for positivlister behandles løbende af Kompetencesekretariatet.

Information og ansøgningsskema om Den Statslige Kompetencefond kan ses her.

Ny grundig screening

Screeningsbesøgene bliver grundigere. Virksomhedernes arbejdsmiljø vurderes, og der indgår nu altid en vurdering af det psykiske arbejdsmiljø. Den nye screening medfører, at virksomhederne vil kunne få en grøn smiley.

Alle virksomheder bliver screenet

En screening er et uanmeldt besøg, hvor Arbejdstilsynet gennemgår hele virksomheden. Her vil de vurdere, om alle krav til arbejdsmiljøet er overholdt. Alle virksomheder med ansatte bliver screenet. Hvis screeningen af virksomheden viser, at der er akutte problemer, får den en gul eller rød smiley. Læs mere om smiley-ordningen her. Hvis der er andre krav til arbejdsmiljøet, som ikke er overholdt, kommer Arbejdstilsynet igen på et nyt besøg - et tilpasset tilsyn.

Fra screening til tilpasset tilsyn

Arbejdstilsynet screener alle virksomheder med ansatte og sorterer dem i to grupper:

 • Virksomheder, der ikke har eller kun har mindre problemer med arbejdsmiljøet, og som derfor ikke har behov for et tilpasset tilsyn.
 • Virksomheder, som har eller kan have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og som derfor har behov for et tilpasset tilsyn.

Screeningen er uanmeldt og tager i gennemsnit to timer

Det er hovedreglen, at screeningen er uanmeldt og at besøget i gennemsnit varer to timer. Tidsforbruget afhænger af virksomhedens arbejdsmiljøniveau og størrelse. Derfor bliver nogle virksomheder screenet på kortere tid, mens andre virksomheder tager længere tid.

Ledelse og medarbejdere bliver inddraget

Screeningen starter med, at Arbejdstilsynet kontakter virksomhedens ledelse og nogle af dens medarbejdere. Det er godt, hvis både ledelsen og medarbejderne er til stede ved screeningen, men vi gennemfører screeningen under alle omstændigheder.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt