Nyheder
Vejledning i trepartsaftalen om lønkompensation

Denne artikel udarbejdet af 3f Industrigruppen giver svar på:


 -  Hvem er omfattet af aftalen?

 -  Afskedigelser i forbindelse med lønkompensationsaftalen

 -  Afslutning eller ændring af lønkompensationsperioden

 -  Ferieafvikling m.v.

 -  Øvrige spørgsmål


Spørgsmål om hvem der er omfattet af aftalen

Hvilke virksomheder og medarbejdere er omfattet af aftalen
Aftalen dækker hele det private arbejdsmarked, og det er hverken en betingelse, at virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening under DA eller at medarbejderne er medlem af en lønmodtagerorganisation under FH.

Gælder ordningen også for virksomheder med 1 ansat? 
Ja

Kan udenlandske virksomheder med ansatte i Danmark gøre brug af aftalen om den midlertidige lønkompensation? 
Virksomheden skal have et dansk cvr.nr. og medarbejderne skal arbejde i Danmark, for at virksomheden kan anvende ordningen.

Er elever omfattet af aftalen? 
Det er endnu uafklaret, og vi arbejder på at finde et svar.

Kan sygemeldte omfattes af ordningen?
Ordningen er ikke afhængig af, om medarbejderen er syg eller ej, men om alternativet til hjemsendelse med løn er at medarbejderen ville være blevet afskediget/hjemsendt. Medarbejderen kan derfor godt omfattes af ordningen selvom han/hun er syg. Virksomheden mister som konsekvens heraf retten til sygedagpengerefusion.

Hvad hvis medarbejderen bliver sygemeldt efter ordningen er trådt i kraft?
Medarbejderen skal sygmelde og raskmelde dig på sædvanlig vis, men er fortsat omfattet af ordningen. Virksomheden har ikke ret til sygedagpengerefusion.

Hvordan stilles ansatte, der skal gå på barsel midt i perioden i forhold til løn m.m.
Ordningen er ikke afhængig af medarbejderens situation men af, om alternativet til hjemsendelse med løn er at medarbejderen ville være blevet afskediget/hjemsendt. Medarbejderen kan derfor godt omfattes af ordningen selvom han/hun i perioden overgår til barselsorlov.

Spørgsmål der vedrører afskedigelser i forbindelse med lønkompensationsordningen:

Der står i aftalen, at der ikke må ske afskedigelser i den ”lønkompenserende periode”. Hvilken periode gælder det?
Virksomheden udtræder automatisk af ordningen, hvis de afskediger en medarbejder. Lønkompensation frem til denne dag er modtaget med rette og vil ikke blive krævet tilbagebetalt.
Skulle virksomheden alene have søgt og fået lønkompensation for en del af perioden, kan virksomheden godt efter udtrædelsen af ordningen foretage afskedigelser. I givet fald skal opsigelse ske med individuelt opsigelsesvarsel.

Er det muligt, at man i en afdeling eller for en gruppe af medarbejdere i en virksomhed anvender aftalen om lønkompensation samtidig med, at man afskediger i en anden afdeling eller inden for en anden gruppe af medarbejdere i virksomheden? 
Det er vores forståelse at betingelserne gælder for den samlede virksomhed, og der derfor ikke kan ske afskedigelser andre steder i virksomheden eller for andre medarbejdergrupper i virksomheden, mens lønkompensationsordningen anvendes.

Kan man hjemsende visse medarbejdergrupper på deltid med henblik på at kunne opretholde en mindre produktion?
Det svarer til arbejdsfordeling, der ikke er mulig efter aftalen. 

Spørgsmål om afslutning eller ændring af lønkompensationsperioden

Hvis en virksomhed ønsker at gøre brug af medarbejdernes arbejdskraft igen, er de så forpligtede til at møde med dags varsel. 
Ja.

Hvad sker der, hvis medarbejderen på dette tidspunkt ikke har holdt den ferie / tvungne fridage uden løn? 
Ferie / tvungne fridage betragtes som afholdt forholdsmæssigt i forhold til hvor lang tid af de sammenlagt 3 måneder, den enkelte medarbejder har været omfattet af lønkompensationsordningen.

Kan en virksomhed ændre antallet af medarbejdere de ønsker lønkompensation for? 
Ja, virksomheden kan fra dag til dag kalde en medarbejder tilbage på arbejde, men hvis antallet af medarbejdere i ordningen skal forøges, skal der sendes en ny ansøgning.


Spørgsmål omkring ferieafvikling mv.

Hvad betyder det at man kan anvende ferie fra det nye ferieår?
I udgangspunkt anvender man ferie fra indeværende ferieår eller opsparet afspadsering. Har man ikke 5 dage samlet på disse to poster kan man vælge mellem at holde fri for egen regning eller at bruge af feriedagene fra det næstkommende ferieår uanset om ferieåret er påbegyndt eller ej.

Hvor mange feriedage skal man holde, hvis man er ansat på deltid 
Det er vores opfattelse, at man skal holde et forholdsmæssigt antal dage/timer.

Hvilken betydning har det, hvis medarbejderen på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren indtræder i ordningen har afholdt ferie der er varslet af arbejdsgiveren med forkortet varsel? 
Det er vores opfattelse, at medarbejderen så har betalt med sine 5 feriedage, og der ikke skal afvikles yderligere feriedage i lønkompensationsperioden.

Hvilken betydning har det, at lønkompensationsordningen potentielt medfører, at hovedferien ikke holdes i sammenhæng?
Da det er et tilbud til medarbejderen at betale fridagene ved at fremrykke ferie fra efterfølgende ferieår, finder vi ikke at det bliver et problem i forhold til ferieloven.

Er der gjort endeligt op med ferie der kan varsles i perioden 9. marts til 9. juni i den indgåede aftale?
Nej, aftalen tager kun højde for ferie i tilknytning til den periode som virksomheden har anmodet om lønkompensation for. Slutter denne periode fx 9. april, vil ferielovens varslingsregler finde anvendelse derfra.
Og de medarbejdere der ikke er omfattet af hjemsendelsen med løn vil også kunne varsles ferie efter ferielovens regler.

Øvrige spørgsmål

Hvordan sondres der mellem fuldtidsansatte og timelønnede medarbejdere?
Der er enighed mellem parterne i trepartsaftalen om, at det skal forstås som funktionærer overfor ikke-funktionærer. Funktionærlignende ansatte er ikke-funktionærer.

Hvorfor sondres der mellem funktionærer og ikke-funktionærer i relation til refusionen?
Forskellen på procenterne skyldes at mange timelønnede kan hjemsendes uden løn i den nuværende situation, og at virksomheden derfor står mellem valget at hjemsende med løn og betale en del af medarbejderens løn eller at hjemsende uden løn, og dermed slippe for at betale løn under hjemsendelse. For at gøre det attraktivt at hjemsende timelønnede med løn, har det derfor været nødvendigt for denne gruppe at fastsætte procenten meget højt og forhøje den maksimale kompensation.

Kan man sige nej til at der gøres brug af ordningen?
Det er virksomheden, der vælger, om der skal gøres brug af ordningen, og hvem der i givet fald skal hjemsendes. Man kan derfor ikke sige nej.

Hvordan opgøres lønkompensationen hvis man har haft svingende indtægt / eller sæsonarbejde? 
Det følger af spørgsmål og svar vedrørende aktstykket, at ”medarbejderne skal have udbetalt fuld løn, dvs. også pension mv., som er en del af den faste løn (måneds- eller timebasis), for at virksomheden kan opnå lønkompensation. Dermed kan den fulde løn også inkludere fx genetillæg, nattetillæg, weekendtillæg mv.
Dette omfatter også i brancher med akkordlønnede medarbejdere.
Det er vores opfattelse, at medarbejderen således skal have den forventede indkomst udbetalt, og beregningen af lønkompensationen bør derfor også ske på baggrund af den forventede indkomst. Hvis det ikke er muligt at fastslå en forventet indkomst, foreslår vi opgørelsen sker på baggrund af den gennemsnitlige indkomst de sidste 3 måneder, medmindre dette ikke er retvisende. I givet fald anvendes den gennemsnitlige indkomst det senest år.

Hvad ligger der i betegnelsen ”Samlede lønomkostninger” 
Det svarer til dansk rets almindelige lønbegreb, og inkluderer derfor, ferietillæg eller feriegodtgørelse, pension, fritvalg og forskudttidstillæg mv.

Kan den hjemsendte når som helst opsige sit job med gældende varsel for at overtage et andet hos en anden arbejdsgiver? 
Ja, medarbejderen får ikke en større binding til arbejdsgiveren fordi han/hun er omfattet af en hjemsendelse med løn. Hvis de 5 feriedage/fridage uden løn ikke er afviklet inden fratrædelse, så kan de ikke modregnes.

Kontakt