Fradrag i dagpenge

Løn- og arbejdstimer trækkes fra dine dagpenge.

Løntimer og arbejdstimer medfører, at dine dagpenge bliver nedsat. Det gælder også løntimer indenfor en opsigelsesperiode, også selvom du er fritstillet. Du bliver også trukket i dine dagpenge, hvis du modtager en godtgørelse i stedet for løn i en opsigelsesperiode.

Lønarbejde uden for normal arbejdstid betyder også en nedsættelse i dine dagpenge.

Ulønnet arbejde giver også en nedsættelse i dagpengene.

De sidste tre måneder tæller

Har du arbejdet mere end fuld tid i perioden, frem til du blev ledig (dog højst 12 uger/tre måneder tilbage), vil de overskydende timer blive modregnet i dine dagpenge.

I opgørelsen af timerne medregnes lønarbejdstimer, afspadsering med løn og perioder, hvor du for eksempel har modtaget sygedagpenge, feriedagpenge, feriedage med feriegodtgørelse, veu-godtgørelse og g-dage.

Timer fra selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse regnes også med i opgørelsen.

Her bliver du også trukket i dine dagpenge

Udover løn og arbejdstimer trækkes følgende fra i dine dagpenge:

Pension
Du bliver trukket i dagpenge, hvis du får udbetalt pension fra et tidligere ansættelsesforhold.

Pensionen omregnes til timer ved at dele pensionsbeløbet med omregningssatsen, der i 2017 er på 230,08 kroner.

Feriedage og g-dage m.v.
Du kan ikke modtage dagpenge for dage, hvor du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og/eller får en eller anden form for kontant dækning.  Det gælder blandt andet feriedage og g-dage.

Hvis du opfylder betingelserne, vil du kunne modtage feriedagpenge fra a-kassen for feriedagene.

Frivilligt ulønnet arbejde
Særlige regler gør det muligt for dig at arbejde frivilligt, uden at du bliver trukket i dagpengene. Kontakt altid din afdeling, inden du går i gang med ulønnet arbejde, så du undgår misforståelser.

Selvstændig bibeskæftigelse
Har du selvstændig bibeskæftigelse, fratrækkes de timer, du arbejder i virksomheden, i dine dagpenge.

Sygdom
Du kan læse om hvad der gælder, hvis du bliver syg her.

Mindsteudbetalingsregel og supplerende dagpenge

Som fuldtidsforsikret kan du ikke få udbetalt supplerende dagpenge for mindre end 7,4 timer om ugen.

Som deltidsforsikret kan du ikke få udbetalt supplerende dagpenge for mindre end en femtedel af din gennemsnitlige arbejdstid, før du blev ledig.

Du mister retten til at få udbetalt supplerende dagpenge samtidig med arbejde på nedsat tid, når du har modtaget supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for 104 uger. I de 30 uger indgår alle uger, hvori du har arbejdet mindre end fuld tid og modtaget dagpenge.

Du kan som fuldtidsforsikret igen få ret til supplerende dagpenge i 30 uger, når du inden for en 12 måneders periode har fået indberettet:

  • mere end 130 løntimer i hver af 6 månedsindberetninger eller
  • mere end 30 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger
  • eller mere end 60 løntimer i hver af 13 14-dages-indberetninger eller har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 26 uger inden for 12 måneder