Regler for selvstændige og lønmodtagere på nedsat tid

Den 1. oktober 2018 trådte reglerne om fremtidens arbejdsmarked i kraft.

Indholdsfortegnelse: 

Den 1. oktober 2018 trådte reglerne om fremtidens arbejdsmarked i kraft. Reglerne bygger videre på dagpengereformen fra juli 2017. Den nye del af reformen betyder, at lønmodtagere og selvstændige skal opfylde samme krav for at få ret til dagpenge. Det bliver lettere at ophøre med selvstændig virksomhed og søge dagpenge. Du kan som noget nyt også starte selvstændig virksomhed samtidigt med dagpenge med henblik på at gøre den til din hovedbeskæftigelse.

Dagpengesystemets måde at definere dine aktiviteter på tager nu udgangspunkt i skattesystemet, og det er den skattemæssige definition af de aktiviteter, du har/har haft, der definerer, hvilken status aktiviteterne får i dagpengesystemet.

Det er SKAT, som kan hjælpe dig med, hvordan du bør blive beskattet af dine aktiviteter. Vi kan hjælpe dig med at fortælle, hvilke muligheder og konsekvenser det giver i dagpengesystemet. 

Ophør

Du kan ophøre på flere forskellige måder, afhængigt af hvilken type virksomhed du ophører fra, og hvorfor den skal bringes til ophør.

Udgangspunktet er, at du skal bruge et ophørsbevis, hvis ddu lukker en virksomhed. Et ophørsbevis består af dokumentation fra Erhvervsstyrelsen (lukning af CVR-nummer) og en bekræftelse fra SKAT.

Når virksomheden er endelig ophørt, kan du få dagpenge efter 3 uger.

Kan du ikke få den nødvendige dokumentation med det samme, kan du ophøre ved at skrive under på, at virksomheden er lukket, og de eneste aktiviteter i virksomheden er afvikling.

Når du sender det samlede ophørsbevis, kan du få dagpenge fra dagen efter modtagelsen. Der skal dog gå mindst 3 uger fra ophøret. Har du ikke ophørsbeviset indenfor 2 måneder, efter du har skrevet under på, at virksomheden er ophørt, kan du få udbetalt dagpenge alligevel. De første 2 måneder er du altså udelukket fra dagpenge, men du kan efterfølgende få 4 måneders dagpenge, mens du skaffer ophørsbeviset. Har du stadig ikke afleveret ophørsbeviset efter i alt 6 måneder, kan du først få dagpenge igen, når beviset er modtaget.

Optjening af dagpengeret 

Krav til optjening af dagpengeret kan opfyldes ved at sammenstykke enten indkomst eller timer fra forskellige typer af aktiviteter, fx lønmodtageraktiviteter, hverv og selvstændigaktiviteter, på samme tid.

Retten til dagpenge kræver, at du

 • har været medlem af en a-kasse i 1 år.
 • opfylder et indkomstkrav på 238.512 kr. (2020-tal) - til indkomstkravet kan der kan medregnes op til 19.876 kroner pr. måned.
 • er ledig og står til rådighed.

Indkomstkravet kan opfyldes på baggrund af

 • A- og B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag.
 • Anden løndokumentation (fx fra udlandet).
 • A- eller B-indkomst i form af løn eller overskud mv. fra selvstændig virksomhed selvangivet og skattelignet på din afsluttede årsopgørelse.

Optjening på baggrund af indkomst fra forskellige aktiviteter sker som hovedregel indenfor en periode på 3 år forud for din ledighed.

Har du ikke tjent nok i denne periode, er der mulighed for, at vi kan se på din indkomst fra selvstændigaktiviteter i en 5-årig periode. Det vil i dette tilfælde ikke være muligt at tage indtægter fra almindeligt lønmodtagerarbejde med.

Din optjeningsperiode er også afhængig af, om dine indkomstår for din virksomhed er afsluttede.

Dagpengesats

Din dagpengesats beregnes som udgangspunkt på baggrund af de bedste 12 måneder med indtægt inden for de seneste 2 år forud for din ledighed. Der kan både tages indkomst fra lønarbejde og selvstændig virksomhed med. Du får kun beregnet sats, når du starter på en ny dagpengeperiode.

Den maximale sats er på 19.083 kr. pr måned for et fuldtidsforsikret medlem.

Har du opnået dagpengeret alene på baggrund af selvstændig virksomhed i en 5-årig periode, beregnes din dagpengesats på baggrund af de bedste to regnskabsår inden for perioden.

Dagpengeperioden

Du kan få dagpenge i 3.848 timer (svarende til 2 år) inden for en periode på 3 år. Har du arbejde undervejs, kan dagpengeperioden forlænges med yderligere op til 1.924 timer (1 år). For hver time, du arbejder, kan dagpengeperioden forlænges med 2 timer.

Genoptjening af dagpengeret

Når du har 1.924 timers arbejde (svarende til 1 år på fuld tid), genoptjener du en ny dagpengeret. Retten genoptjenes på baggrund af de samme aktiviteter, som bruges til indkomstkravet. Har du lønarbejde, tæller dine timer med. Andre indtægter, fx fra selvstændig virksomhed, omregnes til timer.

Start af ny virksomhed

Efter ophør med en selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse har du efter 6 måneder mulighed for at starte en ny virksomhed op og samtidig få dagpenge. Starter du en virksomhed op i løbet af de 6 måneder, kan du først få dagpenge, efter de 6 måneder er gået.

Mulighed for at starte selvstændig virksomhed – med dagpenge

Det er muligt at starte en virksomhed, både som en bibeskæftigelse og en du på sigt gerne vil leve af, samtidig med at du modtager dagpenge. Sørg altid for at tale med din lokale 3F-fagforening, inden du aktivt begynder at starte din virksomhed op, da det kan have konsekvenser for din dagpengeret.

Fradrag i ydelser

Selvstændig virksomhed, lønmodtagerarbejde og fritidsbeskæftigelse medfører fradrag i dine dagpenge. Formueforvaltning medfører derimod ikke fradrag.

Det er vigtigt, at du altid kontakter din lokale 3F-fagforening, hvis du tænker på at starte en af disse aktiviteter, så du kan blive vejledt om betingelser, muligheder og konsekvenser af dit valg. 

Du kan kun ophøre én gang indenfor en dagpengeperiode

Dette gælder både ophør med hoved- og bibeskæftigelse. Ophører du med en virksomhed, i forbindelse med at du bliver ledig, tæller dette ophør dog ikke med. Det er kun ophør, efter du er kommet ind i dagpengesystemet.

Ophører du mere end én gang, mister du retten til dagpenge. Der kan først udbetales dagpenge, når du har optjent ret til igen at ophøre med en virksomhed. Det gør du ved både at genoptjene en ny ret til dagpenge og en ny ret til supplerende dagpenge.

Der kan ske ændringer i dine aktiviteter – husk at give os besked!

Dine aktiviteter kan ændre karakter og skifte definition over tid. Din selvstændige virksomhed, du har drevet som hovedbeskæftigelse, kan fx ændre sig til en fritidsbeskæftigelse. Både du og SKAT kan ændre definitionen, som herefter slår igennem fra tidspunktet for ændringen.

Du har oplysningspligt om dine aktiviteter, og om hvordan disse anvendes i skattemæssig henseende. Sker der ændringer, fx i karakteren af aktiviteten og dens skattemæssige status, har du pligt til at oplyse a-kassen herom.

Supplerende dagpenge

Du kan få dagpenge samtidig med din selvstændige bibeskæftigelse i 30 uger inden for 104 uger.

Der kan være mulighed for forlængelse med op til 12 uger. Alle uger med dagpenge regnes med, uanset om du har timer ved bibeskæftigelse eller ej. Har du kun lønmodtagerarbejde, tæller kun de uger, du har arbejde.

Du skal stadig være fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet og kunne overtage arbejde med dags varsel. Det skal derfor være muligt at flytte opgaverne til andre tidspunkter, hvis du bliver tilbudt arbejde, bliver indkaldt af a-kassen eller andre aktører. De timer, der bruges i virksomheden, medfører fradrag i udbetalingen af dagpenge.

Driver du en virksomhed som formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse, er du ikke omfattet af begrænsningen på 30 uger.

Som noget nyt, er du ikke omfattet af 30-ugers begrænsningen, hvis du arbejder på nedsat tid som følge af arbejdsfordeling eller hjemsendelse som følger en overenskomst.

Forlængelse og genoptjening af ny 30-ugers periode med dagpenge

Du har fra den 1. oktober 2018 mulighed for at forlænge dine 30-ugers ret til supplerende dagpenge med op til 12 uger. Det kræver først og fremmest, at din ret til supplerende dagpenge ikke er udløbet før 1. oktober 2018.

Du kan optjene uger til brug for forlængelse med 4 uger ad gangen. Du kan optjene dem på følgende måder:

 • 1 månedsindberetning med mere end 146 løntimer
 • 4 ugeindberetninger med mere end 34 løntimer
 • 2 14-dages-indberetninger med mere end 68 løntimer
 • 1 kalendermåned med drift af selvstændig virksomhed.

Du kan genoptjene retten til nye 30 uger med supplerende dagpenge fra 1. oktober 2018, hvis du har haft

 • et fuldt kalenderår uden udbetaling af dagpenge en indkomst på mindst 238.512 kroner
  eller
 • En 12 måneders periode, hvori generhvervelseskravet er opfyldt.

12-måneders perioden skal ligge efter seneste generhvervelsesdato, eller fra første gang du opnåede ret til supplerende dagpenge.

Generhvevselseskravet skal opgøres løbende og er:

Når du inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end

 • 146 løntimer i hver af 6 månedsindberetninger
 • 34 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger
 • 68 løntimer i hver af 13 14-dagesindberetninger

eller

 • Inden for et indkomstår har en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed på mindst 238.512 kr. (2020) og i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge.

Din lokale 3F fagforening kan hjælpe dig med at undersøge, om du opfylder betingelserne til at få forlænget eller opnå ny ret til 30-ugers perioden.