Nyheder
Tagpap: Vinterforanstaltninger på taget Pas på Urea optøningssalt

Tekst: Helge Hansen

Vintertiden nærmer sig, og dermed også risikoen for frost og sne. Flere tagdækkere og virksomheder gør forsøg for at mindske besværligheder og problemer i forbindelse med vinterbekæmpelse.

I slutning af sidste vinter hjalp konsulent Morten Barkholt fra Bambus nogle tagdækkere fra Syddansk Tagdækning i Vejle med at få oplyst risikoen ved at optø tagfladen med tørrebrænder/håndbrænder, når tagfladen er vinterbehandlet med Urea, hvilket giver anledning til følgende forklaring.

Ved opvarmningen af Urea kan der dannes nitrøse gasser, som kan irritere luftvejene. Ved lave koncentrationer kan man anvende åndedrætsværn med a1b1e1p3 filter.

Ved høje koncentrationer/meget røg/brand skal der bruges friskluftforsynet åndedrætsværn.

Fakta
Udpluk fra Sikkerheds Data for Urea 46%N:

Farlige nedbrydningsprodukter ved opvarmning
Nedbrydningsprodukter kan omfatte følgende materialer: kuldioxid kulmonoxid nitrogenoxider ammonia. Undgå at indånde støv, dampe og røg fra brændende materialer. Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede.

Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet
Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning.

Læs også: Er pladsen vinterklar

Læs også: Hvornår har man ret til vinterbeklædning


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt