Offentlig ydelse
Integrationsydelse Der er mange regler, du skal være opmærksom på omkring integrationsydelse. Her kan du få et overblik og læse, hvilke undtagelser der er fra reglerne.

Integrationsydelse er en overførelsesindkomst, som gives til personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 år inden for de seneste 8 år.

Integrationsydelse er for dig som:

  • tager lovligt ophold i Danmark efter 1. september 2015 eller rejser tilbage til Danmark efter et ophold i udlandet.
  • ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 år ud af de sidste 10 år.
  • ikke opfylder beskæftigelseskravet om at have haft arbejde svarende til 2 år og 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse (4.810 løntimer).
Ansøg om integrationsydelse
Undtagelser fra reglen om integrationsydelse 

I forhold til opfyldelse af opholdskravet gælder særlige regler for danske statsborgere, som har haft ophold i et EU/EØS-land. Her tages beslutningen om, hvorvidt personen skal modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, på en konkret vurdering af borgerens samlede tilknytning til Danmark.

Andre undtagelser fra reglen om integrationsydelse:

  • Er du EU-borger, der har status som arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark, og har du fået arbejde i Danmark umiddelbart efter indrejsen, så er du ikke omfattet af reglerne om integrationsydelse.
  • Har du været udsendt på militærmission for den danske stat eller opholdt dig udlandet under instruktion af udenlandsk eller international myndighed, gælder der særlige regler, og du er ikke omfattet af reglerne for integrationsydelse.
  • Hvis du har opholdt dig i udlandet i sammenlagt 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, forretningsrejser m.v., ligestilles dette med ophold i Danmark, hvis du har beholdt din bopæl her i Danmark.
  • Hvis du er dansk eller nordisk statsborger og er vendt tilbage til Danmark efter ophold i et EU/EØS-land, hvor du ikke var arbejdstager, men vurderet til at have en stærk tilknytning til Danmark.
Danskbonus (tidligere dansktillæg) Danskbonus er et tidsbegrænset tillæg til integrationsydelsen, som du har ret til, hvis du har bestået prøve i Dansk 2, FVU trin 2, tilsvarende eller en højere prøve i dansk.

Danskbonus er et tidsbegrænset månedligt tillæg til integrationsydelsen, som kan modtages i en sammenhængende periode på 6 måneder fra retten til danskbonus er opnået. Når retten til danskbonus er aktiveret, ophører den efter 6 måneder. Personer, der er omfattet af integrationsprogrammet, men som ikke modtager en forsørgelsesydelse, kan modtage en skattefri danskbonus i form af et engangsbeløb på 6.000 kroner.

Du kan desuden have ret til danskbonus, hvis du har en diagnosticeret langvarig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og derfor ikke er i stand til at bestå en prøve i Dansk 2.

Du søger om danskbonus ved at udfylde et ansøgningsskema. Skemaet findes på borger.dk, og det skal afleveres i dit lokale ydelsescenter. Har du et dansk eksamensbevis (folkeskolens afsluttende prøve i dansk med karakteren 2 eller højere), har du ret til dansktillæg uden prøve.
Ansøg om danskbonus
Ferie på integrationsydelse

Som modtager af integrationsydelse har du ikke ret til ferie. Vælger du at holde ferie for egen regning, kan det betyde, at tidspunktet udskydes for, hvornår du kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Jobcenteret skal have besked, hvis du vælger at holde ferie for egen regning


Kontakt