Farlige kemiske stoffer og materialer

På de fleste 3F-arbejdspladser er der kemiske stoffer og materialer, der kan være skadelige for sundheden. Det er vigtigt at undgå, at man bliver udsat for skadelige kemiske stoffer og materialer.

Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i arbejdet med kemisk arbejdsmiljø.

Arbejdet med at forebygge, at man bliver udsat for farlig kemi i arbejdsmiljøet, kan deles op i fire trin:

Trin 1. Kemisk risikovurdering
Alle virksomheder, der arbejder med farlige kemiske stoffer og materialer, skal udarbejde en kemisk risikovurdering (kemisk APV). Den kemiske risikovurdering er en del af den lovpligtige APV. De ansatte og arbejdsmiljørepræsentanten skal have adgang til den kemiske risikovurdering.

Den kemiske risikovurdering kortlægger, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige stoffer og materialer. Med farlige stoffer og materialer menes bl.a. produkter, der er forsynet med farepiktogrammer. Men farlige stoffer kan også dannes under arbejdet, fx som partikler fra dieselmotorer, eller når der slibes eller svejses.

Den kemiske risikovurdering skal omfatte enhver risiko, der skyldes de farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen.

Der er ikke længere krav om, at arbejdsgiveren skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer. Ansatte og arbejdsmiljørepræsentanter skal have adgang til sikkerhedsdatablade fra leverandørerne på dansk.

Trin 2. Forebyggelse
Påvirkning fra farlige stoffer og materialer skal undgås eller begrænses mest muligt. Derfor er det vigtigt at forebygge.

Forebyggelse kan ske ud fra STOP-princippet:

  • Substitution
  • Tekniske foranstaltninger
  • Organisatoriske foranstaltninger
  • Personlige værnemidler.

For nogle stoffer, fx kræftfremkaldende stoffer, stilles særlige krav til forebyggelsen.

Trin 3. Oplæring og instruktion
Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte får en effektiv oplæring og instruktion i, hvordan de skal anvende og beskytte sig mod farlige stoffer og materialer.

Instruktionen skal være mundtlig. I visse situationer skal instruktionen understøttes af skriftligt materiale, bl.a. hvis der er tale om særligt farlige stoffer eller særligt komplicerede arbejdsprocesser.

Trin 4. Tilsyn med arbejdet
Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at der bliver ført effektivt og løbende tilsyn med, at de ansatte udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Tilsynet ser på, om oplæringen og instruktionen er tilstrækkelig og følges.

Nyttige links