Regler for hviletid (11 timers reglen)

Der er regler for arbejdstid og hviletid. Hvileperioden skal være på mindst 11 sammenhængende timer, men kan dog nedsættes.

Din arbejdstid skal tilrettelægges sådan, at du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer

Det kan beregnes, om forholdene er lovlige, hvis man tegner en tidslinje og fra et tidspunkt inden for arbejdstiden regner 24 timer tilbage, idet der inden for denne periode skal være 11 timers sammenhængende hvil.

Altså:

Hvis du eksempelvis har fyraften kl. 15.00, kan du tidligst møde på arbejde igen kl. 02.00.

Der er undtagelser

Hvileperioden kan nedsættes, dog ikke til mindre end 8 timer, ved følgende former for arbejde:

  1. Holdskifte i virksomheder, der arbejder i holddrift, når det ikke er muligt at holde den daglige hvileperiode mellem afslutningen af det ene holds arbejde og begyndelsen af det andet holds arbejde. Nedsættelsen kan ske både ved ordinært og ved ekstraordinært holdskifte. Ved ordinært holdskifte forstås, at et hold som helhed går over til et andet hold. Ved ekstraordinært holdskifte forstås , at en enkelt person skifter fra et hold til et andet. Det er imidlertid en betingelse for, at der kan være tale om holdskifte, at der er en fast tilknytning til et bestemt hold, dvs. at holdet udgør en bestemt personkreds.
  2. Landbrugsarbejde indtil 30 dage i et kalenderår.
  3. Virksomhedens årlige regnskabs- og statusopgørelse eller udsalg, men højst 14 dage i et kalenderår.
  4. Arbejde i lagre og butikker de sidste 14 dage før juleaften.
  5. Mødevirksomhed, kulturelle arrangementer og lignende i forbindelse med arbejde, som normalt udføres i dagtimerne, men hvor navnlig kontakten til andre persongrupper gør det hensigtsmæssigt, at dette arbejde lægges i aftentimerne. Nedsættelsen kan dog højst ske 20 gange i et kalenderår og kun inden for former for arbejde, som er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen.

Herudover kan hvileperioden nedsættes for særlige former for arbejde, hvis arbejdet er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen, undtagelsen direkte er nævnt i bekendtgørelsen eller der er tale om fravigelser efter de regler der er omtalt i bekendtgørelsen med tilhørende vejledninger og bilag.

Før din arbejdsgiver træffer beslutning om nedsættelse af den daglige hviletid, skal tilrettelæggelsen af arbejdet og omfanget af hviletidsnedsættelsen drøftes med tillidsrepræsentanten eller, hvis en sådan ikke findes, med de ansatte. Resultatet af drøftelsen er ikke bindende for arbejdsgiveren, men der bør i videst muligt omfang tages hensyn til dine ønsker.

Aftaler, der afviger fra hovedreglen

På enkelte overenskomstområder kan der være indgået aftaler, der ændrer på de generelle regler for hviletid. Derfor er det en god ide, udover at kende lovgivningens regler, at tjekke om der i overenskomster er regler, der siger noget om arbejdstiden og hviletiden

Find Arbejdsmiljø i Danmarks regler for hviletid