Serviceoverenskomsten SBA

Her kan du se de vigtigste resultater i overenskomstfornyelsen mellem 3F Privat Service, Hotel og Restau­ration og arbejdsgiverorganisationen DI.

Løn

Vend mobilen for at se hele skemaet

Grundtimeløn, normaltimelønnen og præstationslønnen ses i nedenstående skema. Grundtimelønnen stiger med 1,92 kr. i timen hvert af de 3 år. Normaltimelønnen og præstationslønnen stiger 2,50 kr. i timen pr. år - i alt 7,50 kr. i timen over 3 år.

  Gammel sats   15. marts 2017 15. marts 2018    15. marts 2019
 Grundtimeløn   104,66 kr.   106,58 kr.  108,50 kr.  110,42 kr.
 Normaltimeløn  122,48 kr.  124,98 kr.  127,48 kr.  129,98 kr.
 Præstationsløn  136,06 kr.   138,56 kr.  141,06 kr.  143,56 kr.

Tillæg

Vend mobilen for at se hele skemaet

Aften- og nattillæggene stiger med 1,6 % i hver af de 3 år. Satserne ses i nedenstående skema.

  Gammel sats   15. marts 2017  15. marts 2018  15. marts 2019
 Aftentillæg Kl. 18-22  14,28 kr.  14,51 kr.  14,74 kr.   14,98 kr.
 Nattillæg Kl. 22–05  18,59 kr.   18,89 kr.  19,19 kr.  19,50 kr.

Særbestemmelser

Serviceoverenskomsten indeholder særbestemmelser om skadeservice, levnedsmid­del­indu­strien og togservice.

Særbestemmelserne har en række tillæg, som ved disse overenskomstforhandlinger er blevet reguleret samtidig med ovenstående reguleringer. Hovedparten af tillæggene bliver reguleret med 1,6 % i 2017, 1,6 % i 2018 og 1,6 % i 2019.

Elever

Vend mobilen for at se hele skemaet

Elevsatserne hæves med 1,7 % hvert af de 3 år i perioden. Det giver følgende satser frem til 2019.

  Gammel sats   15. marts 2017 15. marts 2018   15. marts 2019
Første år   70,64 kr.   71,84 kr.  73,06 kr.  74,30 kr.
Andet år  78,76 kr.  80,10 kr.  81,46 kr.  82,85 kr.

Samtidig er der sikret pension til elever over 20 år, der tager uddannelse til rengøringstekniker og serviceassistent.

 

Fritvalgsordning

Fritvalgsordningen stiger til 4 % over de kommende 3 år. Pr. 15. marts 2017 udgør den 2,7 %, pr. 15. marts 2018 3,4 %, og pr. 15. marts 2019 udgør den i alt 4 % af den ferie­beret­tige­de løn.

Fritvalgsordningen er en særlig opsparing, som kan anvendes til at finansiere seniorfridage, bør­ne­omsorgsdage eller kan udbetales 2 gange om året samt ved fra­træden.

 

Brancheanciennitet

Som helt nyt og banebrydende har vi forhandlet brancheanciennitet ind i overens­kom­sten. Du får din brancheanciennitet med dig, hvis du ansættes hos en ny arbejds­giver mindre end 3 år efter den tidligere ansættelse.

Det fulde brancheanciennitetstillæg er sammensat af og erstatter det gamle anciennitetstillæg på 4,65 kr. + ser­vice­tillægget på 3,65 kr. - i alt 8,30 kr. 

Nuværende medarbejdere der har opnået det gamle anciennitetstillæg, bevarer sin nuvæ­ren­de løn, som svarer til præstationslønnen og brancheanciennitetstillægget.

Nyansatte medarbejdere kan ansættes efter 2 forskellige modeller. I mo­­del 1 kan ansættes medarbejdere uden erfaring eller uddannelse i rengøringsbranchen. Her får den nyansatte til gen­gæld ret og pligt til 12 dages uddannelse med fuld løn inden for de første 18 måneder af ansæt­tel­sen.

Den nyansatte i model 1 får normalløn de første 6 måneder = 124,98 kr.

Efter 6 måneder: Præstationsløn + brancheanciennitetstillæg på 2,77 kr. = 141,33 kr.

Efter 12 måneder: Præstationsløn + brancheanciennitetstillægget på 5,54 kr. = 144,10 kr.

Efter 18 måneder: Præstationsløn + brancheanciennitetstillæg på 8,30 kr. = 146,86 kr. 

 

I model 2 kan ansættes medarbejdere uden ret og pligt til uddannelse, som i model 1.

Den nyansatte i model 2 får præstationsløn de første 6 måneder = 138,56 kr.

Efter 6 måneder: Præstationsløn + brancheanciennitetstillæg på 2,77 kr. = 141,33 kr.

Efter 12 måneder: Præstationsløn + brancheanciennitetstillægget på 5,54 kr. = 144,10 kr.

Efter 18 måneder: Præstationsløn + brancheanciennitetstillæg på 8,30 kr. = 146,86 kr. 

 

Arbejds­giverne får dermed mulighed for at diffe­ren­tiere begyndelseslønnen for nyansatte.

Seniorordning

Seniorer kan fremover afholde op til 32 seniordage pr. kalenderår betalt af fritvalgsordningen el­ler konvertering af egne pensionsmidler.

Børnepakken

Ved børns sygdom har du ret til at frihed med fuld løn både den dag, du bliver kaldt hjem til et sygt barn og hele dagen efter.

Du får fuld løn under forældreorlov i indtil 13 uger.

Hvis du indlægges på hospitalet sammen med dit syge barn under 14 år, har du hidtil fået fri­hed hertil med fuld løn. Nu også når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Dog max. 1 uge pr. barn pr. år.

Hvis du har ret til at holde barns første sygedag, får du nu også ret til 2 børneomsorgsdage pr. år, uanset hvor mange børn du har. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men du kan få udbetalt et beløb fra din frit­valgsordning. 

Tillidsrepræsentanter - forsøgsordning i denne OK-periode

Tillidsrepræsentanten kan på vegne af organiserede medarbejdere indgå aftaler med ledelsen, og kan forelægge forslag, henstillinger og klager fra organiserede medarbejdere.

Den lokale 3F-afdeling kan komme på virksomheden og drøfte lokale forhold med ledelsen.

Fællestillidsrepræsentant kan vælges, hvis der er 3 tillidsrepræsentanter.

Vederlag - forsøgsordning i denne OK-periode

Der indføres et årligt vederlag til tillidsrepræsentanter med et valggrundlag på:

  • Op til 49 personer                         9.000 kr.
  • 50-99 personer                           16.500 kr.
  • 100 personer og derover              33.000 kr.

Vederlag kan kun udbetales, hvis tillidsrepræsentanten har gennemført grunduddannelsen.

Faglig opdatering

Afgående tillidsrepræsentanter med mindst 3 års TR-anciennitet har ret til en drøftelse med virksomheden for at afklare, om der er behov for en faglig opdatering. Hvis parterne ikke er enige, har medarbejderen ret til 3 ugers faglig opdatering. Efter 6 års sammenhængende hverv har man ret til 6 uger. Der er fuld løn under den faglige opdatering.

Lokalaftale og lokalløn - forsøgsordning i denne OK-periode

Tillidsrepræsentanten kan indgå aftaler om lokalløn for alle medarbejdere, grupper af medar­bejdere eller enkelte medarbejdere, og lokallønnen kan udgøre op til:

  • Pr. 1. marts 2018: 0,50 kr. pr time
  • Pr. 1. marts 2019: 1,00 kr. pr. time

Indføres lokalløn reduceres normaltime- og præstationstimelønnen tilsvarende.

Det giver mulighed for at indgå aftaler til 3F-medarbejdere.

Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant, kan den lokale 3F-afdeling indgå en lokalaftale.

Uddannelse

Forbedringer på uddannelsesområdet herunder:

  • Udarbejdelse af skabelon til skriftlig uddannelsesplan til virksomhederne og vejledende materiale
  • Enighed om at en styrket uddannelsesindsats vil højne kvalifikationsniveauet i rengø­rings­branchen
  • Etablering af en opsøgende uddannelseskonsulent-tjeneste

Brug af afløsere ved fastansattes deltagelse i kurser

Hvis du afløser for en fastansat medarbejder, der er på kursus, skal din afløsningsopgave sva­re til den fastansattes timetal på den pågældende plads.

Overførsel af anciennitet fra vikarbureau til brugervirksomhed

Anciennitet i mindst 3 måneder optjent i et vikarbureau kan overføres fra bureauet til bru­gervirksomheden.

Sygdom og afspadsering

Hvis du bliver syg den/de dag(e), hvor du skal afspadsere, så kan du ikke afspadsere den/de dag(e), hvis du har meldt din sygdom inden normal arbejdstids begyndelse. Det gælder også de efterfølgende afspadserings- og sygedage.

Servicebranchens Samarbejdsfond

Det bidrag arbejdsgiveren indbetaler til fonden hæves med 5 øre pr. time pr. 15. marts 2017 og pr. 15. marts 2018.

Udvalg om arbejdstakt

Der nedsættes et udvalg, som skal udfærdige alternative forslag til det nuværende lønsystem, som er baseret på arbejdstakt. Udvalget skal præsentere sit forslag med udgangen af marts 2018.

Dokumenter
SBA-DI-serviceoverenskomst - 2017-2020 1 MB PDF