Forældre og barsel

Reglerne om graviditet, barsel og adoption er fastsat ved lov. Overenskomsterne giver bedre vilkår end lovens minimumskrav.

Er du i den lykkelige situation, at du snart skal være forælder, er der mange nye ting, som du skal lære. Udover din nye rolle skal du også forholde dig til en række regler om graviditet, barsel og adoption.

Alle 3F´s overenskomster indeholder bestemmelser, der giver dig bedre vilkår end lovens minimumskrav.

Lovens regelsæt vil være suppleret med lokalaftaler eller aftaler, der gælder for din arbejdsplads. Derfor skal du tale med din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening om dine rettigheder, når du skal holde barselsorlov.

Se barselsreglerne på dit område ved at klikke på dit fag.

Det har du ret til

Ifølge lovgivningen har forældre tilsammen ret til 52 ugers orlov med dagpenge.

Før fødslen: Det er kun den vordende mor, der har ret til orlov før fødslen. Hun kan gå på graviditetsorlov fire uger før forventet fødsel med ret til dagpenge.

Efter fødslen: Den nybagte mor har ret til 14 ugers barselsorlov med dagpenge efter det faktiske fødselstidspunkt. De første to uger har hun pligt til at holde orlov.

Forældreorlov: Efter de første 14 uger har de to forældre ret til i alt 32 ugers forældreorlov med dagpenge.

De 32 uger kan fordeles efter ønske. Den nybagte forælder kan vælge at holde én eller flere af de 32 uger i løbet af de første 14 uger efter fødslen.

Hvem har ret til dagpenge under orloven?

Er du i arbejde har du ret til barselsdagpenge hvis du:

  • er i beskæftigelse dagen før fraværet eller på første fraværsdag og
  • har været beskæftiget i mindst 160 timer inden for de seneste 4 afsluttede kalendermåneder forud for de første fraværsdag og
  • i mindst 3 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned

Du har også ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder en af disse betingelser

  • Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov,
  • Du ville have været berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov,
  • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed,
  • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved lov,
  • Du er ansat i et fleksjob

Gravid i din læretid
Bliver du gravid, og skal du på barsels/forældreorlov, mens du er i lære, har du ret til at få forlænget din uddannelse, så du kan gøre den færdig efter din orlov. Du kan altid kontakte din lokale 3F-fagforening, hvis du har spørgsmål.

Du får nu pengene fra Udbetaling Danmark:
Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler dine barselsdagpenge.

Har du spørgsmål, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Se mere på www.borger.dk/udbetalingdanmark.

For at få den løn din overenskomst giver dig ret til, skal arbejdsgiveren have dagpengene. Herudover dækker arbejdsgiveren din lønomkostning ind via en barselsfond. 

Barsels- og forældreorloven starter ved fødselstidspunktet:
Hvis du føder før tid, bliver din orlov ikke tilsvarende forlænget efter fødslen.

Hvis du føder senere end terminsdatoen, forkortes din orlov heller ikke.

Det er ikke et krav, at man skal bo sammen, for at forælder kan få orlov:
Men forælderen skal opholde sig på samme sted som barnet i orlovsperioden.