Førtidspension

Kan du ikke klare et arbejde på almindelige vilkår eller et fleksjob, kan din kommune bevilge dig førtidspension.

For at få førtidspension skal din arbejdsevne være varigt nedsat, og inden du kan få førtidspension, skal kommunen finde ud af, om du ved hjælp af ressouceforløb, revalidering eller andre beskæftigelsesrettede tilbud kan komme tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan enten være til almindeligt job eller et fleksjob. 

Arbejdsevnen kan være nedsat af flere årsager. Der er ikke forskel på om arbejdsevnen er nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Det afgørende er at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at alle muligheder for selvforsørgelse er udtømt, herunder også fleksjob og ressourceforløb, før der kan bevilges førtidspension. Det betyder ikke, at du nødvendigvis skal have været i et fleksjob eller i et ressourceforløb for at blive tilkendt førtidspension, men kommunen skal have så meget dokumentation, at man kan vurdere at arbejdsevnen er varig nedsat og mulighederne for at udvikle den er udtømte.

I førtidspensionsloven ses der på om du er under eller over 40 år. 

Udgangspunktet i lovgivningen er at der ikke kan tilkendes førtidspension til personer under 40 år, dog kan førtidspension i alderen fra 18 til 39 år tilkendes,  hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger. 

Kommunen skal kun iværksætte et ressourceforløb er, hvis der er en realistisk forventning om at din arbejdsevne kan udvikles. Det vil sige at den indsats som skal tilbydes i ressouceforløb skal kunne bidrage til at udvikle din arbejdsevne. 

Behandling af førtidspension kan ske på  to måder:
Kommunen skal behandle en henvendelse om førtidspension ud fra alle de muligheder for støtte, der er i lovgivningen. Din arbejdsevne skal vurderes. Kommunen skal i samarbejde med dig sørge for, at din arbejdsevne bliver belyst lægeligt og evt. udviklet i et ressouceforløb eller arbejdsprøvning/afklaringsforløb. Først når kommunen vurderer, at der er tilstrækkeligt dokumentation for arbejdsevnen, afgør kommunen om førtidspensionssagen skal rejses

Du har også mulighed for at selv at rejse førtidspensionssag på det, man kalder det foreliggende grundlag. Det betyder, at kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt du opfylder betingelserne for førtidspension ud fra de oplysninger, der allerede foreligger i sagen. Kommunen indhenter f. eks ikke yderligere lægelige oplysninger, og din arbejdsevne bliver ikke yderligere belyst i form af afklaringsforløb/arbejdsprøvning. Det er meget vanskelig at få tilkendt førtidspension på foreliggende grundlag, da der kun er få undtagelse for tilkendelse af førtidspension, uden at arbejdsevnen har været afprøvet - i praksis via en arbejdsprøvning, afklaringsforløb eller ressouceforløb 

Førtidspensionens størrelse

Førtidspensionens størrelse afhænger af, om du er enlig, gift eller samlevende.

Du må gerne have indtægter ved siden af op til en vis grænse, uden at der bliver trukket i din førtidspension.

De aktuelle satser for førtidspension finder du på borger.dk.

Samme sted kan du se, hvor meget du må tjene ekstra, før kommunen modregner i din førtidspension.

Har du spørgsmål om førtidspension, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Førtidspension og skånejob

Førtidspensionister kan modtage førtidspension og samtidig arbejde med løntilskud på særlige vilkår. Det kaldes et skånejob.

Det er kommunen, der bevilliger job med løntilskud. Jobbet kan oprettes hos en privat eller en offentlig arbejdsgiver - på fuld tid eller nedsat tid.

Førtidspensionister, der ansættes med løntilskud, skal have en ansættelseskontrakt, der beskriver løn, arbejdsvilkår, og hvor lang tid løntilskuddet er bevilliget. Din fagforening vil kunne hjælpe dig med fastsættelsen af løn og arbejdsvilkår.

Førtidspension- værd at vide

Som førtidspensionist har du mulighed for at få forskellige tilskud oven i din pension.

Du kan blandt andet  have ret til:  

  • fuld eller delvis dækning af merudgifter til kost og diætpræparater
  • vedvarende hjælp til personlig pleje, beklædning og transport
  • boligsikring
  • særligt børnetilskud.

Er du ikke tilfreds med kommunens afgørelse om førtidspension, kan du anke den inden for fire uger.

Kontakt din lokale 3F fagforening, før du kommer i den situation, at førtidspension er din eneste mulighed. 3F og a-kassen kan sammen med dig vurdere, om du har mulighed for at blive på arbejdsmarkedet.

På det borger.dk finder du en detaljeret gennemgang af reglerne for førtidspension.  

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler