Dit arbejdsliv
Ansættelseskontrakt Du har ret til en ansættelseskontrakt, når du starter i nyt arbejde. Her kan du læse om, hvilket indhold der er vigtigt at få med, og hvad du gør, hvis du ikke har modtaget en ansættelseskontrakt.

Det er vigtigt, at du kender dine rettigheder og de arbejdsforhold, du skal arbejde under. Derfor er det din arbejdsgivers opgave at udlevere et sirligt udført ansættelsesbevis, når du starter i nyt arbejde.

Hvis der er vigtige vilkår for dit job, skal det også stå i ansættelseskontrakten. Det kan være lokale regler om arbejdstøj, eller hvordan man omgås hinanden på arbejdspladsen.

Hvornår skal du have en ansættelseskontrakt?

Hvis du er ansat efter 1. juli 2023, har du ret til en kontrakt, når:

 • Du har været ansat i mere end en uge (syv kalenderdage)
 • Du har arbejdet eller skal arbejde mere end tre timer om ugen i gennemsnit over fire uger.
Kan jeg få ny ansættelseskontrakt?

Fra 1. juli 2023 er der kommet en ny lov om ansættelsesbeviser. Den nye lov gælder ikke med tilbagevirkende kraft. Hvis du er ansat inden 1. juli, kan du anmode om at få opdateret din ansættelseskontrakt. Det har din arbejdsgiver otte uger til.

Det skal der stå i din ansættelseskontrakt

Din ansættelseskontrakt skal være skrevet ned, så du har dokumentation på din aftale med din arbejdsgiver.

 1. Arbejdsgiverens og dit navn og adresse.
 2. Hvor du skal arbejde. Hvis du skal arbejde flere steder, skal dette også oplyses.
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
 6. Når det drejer sig om vikaransatte, brugervirksomhedernes identitet, så snart denne er kendt.
 7. Varigheden af og vilkårene for en eventuel prøvetid.
 8. Varigheden af det fravær med løn, som lønmodtageren har ret til.
 9. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
 10. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuelt kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.
 11. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor og, hvor det er relevant, ordninger for vagtændringer.
 12. Hvis arbejdsmønsteret er helt eller overvejende uforudsigeligt, underretning om

   - det princip, at tidsplanen for arbejdet er variabel, antallet af garanterede betalte arbejdstimer og betaling for arbejde, som udføres ud over disse garanterede timer,

  - de referencetimer og -dage, hvor lønmodtageren kan pålægges at arbejde, og

  - den minimumsvarslingsperiode, som lønmodtageren er berettiget til, før en arbejdsopgave påbegyndes, og en eventuel frist for annullering af arbejdsopgaven.
 13. Den ret til uddannelse, som arbejdsgiveren eventuelt tilbyder.
 14. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet.
  Er overenskomsten eller aftalen indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem parterne er i den pågældende overenskomst.
 15. Hvor det er arbejdsgiverens ansvar, identiteten på de socialsikringsinstitutioner, som modtager de sociale bidrag, der er knyttet til ansættelsesforholdet, og enhver beskyttelse i forbindelse med social sikring fra arbejdsgiverens side.

Herudover er der nogle minimumskrav til dine ansættelsesvilkår, som skal være gældende:

 • Prøvetiden må i udgangspunktet ikke være længere end 6 måneder.
 • Du må ikke blive forhindret i at tage et bijob. Der er dog nogle undtagelser, bl.a. hvis det skyldes beskyttelse af forretningshemmeligheder eller for at undgå interessekonflikter.
 • Hvis du ikke kender dine arbejdstider, og de er helt eller overvejende uforudsigelige, kan din arbejdsgiver kun pålægge dig at arbejde, hvis det er indenfor et tidsrum I har aftalt i ansættelsesbeviset, og med det varsel i også har aftalt. Ellers må du gerne sige nej til at arbejde.
 • Hvis du har været ansat på tilkaldebasis eller lignende i mere end 3 måneder, antages du at være ansat på det antal timer, som du har arbejdet de seneste 4 uger, medmindre din arbejdsgiver kan bevise det modsatte. Hvis du har haft fravær i perioden forlænges de 4 uger.
 • Hvis du er ansat med uforudsigelige arbejdstider, kan du efter 6 måneders ansættelse anmode om at blive ansat på mere forudsigelige og trykke arbejdsvilkår, hvis sådan en ansættelsesform findes i virksomheden. Du har krav på en skriftlig begrundelse fra din arbejdsgiver, og kan bede om denne 1 gang om året. Din arbejdsgiver skal svare dig indenfor 1 måned. Hvis virksomheden du er ansat i en enkeltmandsvirksomhed eller hvis der er under 35 ansatte, er fristen for at svare 3 måneder.
 • Hvis det er pålagt din arbejdsgiver at tilbyde dig uddannelse med henblik på at udføre dit arbejde, så skal undervisningen være gratis for dig. Du skal helst gennemføre undervisningen indenfor din almindelige arbejdstid, og du skal have løn for timerne.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ansættelseskontrakt er i orden, eller hvis du slet ikke har modtaget en ansættelseskontrakt, skal du selvfølgelig bare kontakte din lokale 3F fagforening.

Få tjekket din løn gratis

Vi tjekker din ansættelseskontrakt og lønsedler, så du er sikker på, at alt er i orden og i overensstemmelse med overenskomsten. Det er vigtigt, at du får den løn, som du har krav på. På den måde er du med til at sikre, at du er berettiget til at modtage dagpenge, hvis du bliver ledig, at du får den rette pension, og at du får de rette tillæg.

Få et gratis løntjek
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt