Offentlig ydelse
Sygedagpenge Hvis du bliver syg og ikke kan arbejde, har du mulighed for at få sygedagpenge i en kortere periode. Reglerne kan være komplicerede, men her kan du få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på.

Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller hvis du er kommet til skade.

Det er ikke alle, som kan modtage sygedagpenge. Du skal enten:

 • være lønmodtager eller
 • modtage understøttelse eller andre økonomiske ydelser efter arbejdsmarkedslovgivningen eller
 • være selvstændig eller medarbejdende ægtefælle.

Er du i arbejde, har du ret til løn eller sygedagpenge fra arbejdsgiveren.

Sygeløn

Din arbejdsgiver udbetaler sygeløn til dig, hvis du har været ansat i mindst otte uger og haft 74 timer.

Er du ansat efter en overenskomst, som giver dig ret til sygeløn fra arbejdsgiveren ud over 30 kalenderdage, fortsætter arbejdsgiveren med at udbetale sygeløn til dig. Ellers kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du opfylder én af nedenstående betingelser.

Kommunens betingelser (husk, du kun skal opfylde én af dem):

 • Du skal være i beskæftigelse på 1. sygedag og have været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for 1. sygedag og i mindst fem af disse måneder have været beskæftiget i mindst 40 timer hver måned.
 • Du ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis du ikke var syg.
 • Du skal have afsluttet en erhvervsuddannelse på mindst 18 måneder inden for den sidste måned.
 • Du skal være elev i praktik med løn som led i en anerkendt uddannelse.
 • Du skal være ansat i fleksjob.
Syg efter en arbejdsskade Hvis du har været ude for en arbejdsskade, har du ret til sygedagpenge fra første sygedag, selvom du ikke opfylder ovenstående betingelser. Udbetalingen af sygedagpenge sker dog først, når din arbejdsskade er anerkendt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Hvis du er ledig og bliver syg Hvis du er ledig og modtager dagpenge, skal du melde dig syg via jobnet.dk på første sygedag.

A-kassen udbetaler arbejdsløshedsdagpenge de første 14 dage af sygeperioden. Når retten til arbejdsløshedsdagpenge er ophørt, er der ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du opfylder deres krav om beskæftigelse.
Meld dig syg på jobnet.dk
Læs mere om sygedagpenge på borger.dk

Modtager du sygedagpenge, har du ret til at holde ferie, men det kræver, at kommunen godkender det.

Hvis du holder ferie, uden at kommunen har godkendt det, betragtes det som en raskmelding. Det betyder, at du efter din ferie skal opfylde beskæftigelseskravet og ikke være arbejdsdygtig efter sygedagpengelovens fortolkning for at få ret til sygedagpenge.

Hvis du har været syg i mere end 22 uger i de ni forudgående kalendermåneder, vil du ikke have ret til sygedagpenge, da du er omfattet af varighedsbegrænsningen. I stedet har du ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelse svarer til kontanthjælpssatserne.

For at undgå denne situation skal du altid aftale ferien med kommunen, inden du holder ferien. Det gælder uanset, om du er i et ansættelsesforhold eller sygemeldt ledig.

Udbetalingen af sygedagpenge genoptages fra dagen efter ferien, hvis du stadig er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Du har ikke krav på at holde ferie på et bestemt tidspunkt eller for et bestemt antal dage, selvom du har optjent retten efter lov eller overenskomst.

Kommunen skal nemlig vurdere, om ferien er forenelig med sygedagpengeforløbet. Det kan for eksempel have betydning, om du er i et praktikforløb, eller er i gang med andre afklarende foranstaltninger, som ligger i ferieperioden. Kommunen har derfor mulighed for at afvise dit ønske om ferieafholdelse, hvis de vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt.

Efter ferieloven er der ret til 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie.

Får du udbetalt feriepenge, kan du ikke samtidig få sygedagpenge.

Hvis du ønsker at holde ferie under dit sygefravær, skal dit feriekort attesteres (skriftligt bekræftes) af din af kommune, og udbetalingen af dine sygedagpenge stopper. For at dine sygedagpenge kan genoptages efter din ferie, skal din sagsbehandler godkende ferien.

Hvis du ikke aftaler ferie med sagsbehandleren, betragtes din ferie som en raskmelding, og du skal opfylde beskæftigelseskravet på ny for at få ret til sygedagpenge. Når sagsbehandler har godkendt din ferie, stoppes sygedagpengeudbetalingen, og den genoptages, når ferien er slut. Har du ikke mulighed for at holde ferie på grund af helbred/sygdom, har du mulighed for at få udbetalt dine feriepenge efter ferielovens regler.

Ferien skal have et rekreativt formål med sigte på bedring af din sygdom.

Bliver du tilbudt lægebehandling, som du ikke ønsker, har du mulighed for at sige nej, uden at du mister din indtægt. For eksempel kan det være, at du ikke ønsker en rygoperation eller at tage antidepressiv medicin.

Du har således ret til at sige nej til lægelig behandling, uden at det får konsekvenser for dine ydelser. Dog kan det betyde, at du ikke kan få forlænget dine sygedagpenge, men skal overgå til jobafklaringsforløb, hvor det er ressourceforløbsydelsen, som udbetales.

Når du har fået sygedagpenge i 22 uger, skal kommunen vurdere, om du stadig har ret til sygedagpenge. Du kan have ret til sygedagpenge, hvis du opfylder én af følgende forlængelsesmuligheder:

 1. Det er overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.
 2. Det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne således, at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger.
 3. Du er i gang med eller venter på lægebehandling, og du skønnes efter en lægelig vurdering at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktets indtræden. Der ses bort fra den periode, hvor du venter på behandling på et offentligt sygehus.
 4. Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
 5. En læge vurderer, at du har en livstruende alvorlig sygdom.
 6. Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
 7. Der er påbegyndt en sag om førtidspension.

Hvis du ikke kan få forlænget dine sygedagpenge, men du stadig er syg, vil du overgå til et jobafklaringsforløb.

Fritidsjobber og sygedagpenge

Som fritidsjobber kan du sagtens have ret til sygedagpenge, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Du får sygedagpenge for de timer, du skulle have været på arbejde, hvis du ikke havde været syg.

Der er regler for, hvornår du kan modtage sygedagpenge:

 • Du skal have været ansat i mindst otte uger, før du er berettiget til sygedagpenge
 • Du skal have arbejdet mindst 74 timer i alt inden for de seneste 8 uger
 • Det er din arbejdsgiver, som skal udbetale sygedagpenge i de første 30 kalenderdage. Hvis du stadig er syg, skal din kommune udbetale pengene til dig
 • Det laveste antal timer, som der kan udbetales sygedagpenge for, er 4 timer om ugen.

Hvis du er omfattet af funktionærloven, har du ret til fuld løn under sygdom. Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis du ikke ved, om du er omfattet af funktionærloven, eller hvis du har andre spørgsmål.

Ophold i udlandet under sygdom Hvis du er syg og ønsker at tage på midlertidigt udlandsophold, er der flere forhold, som du skal være opmærksom på.

Der skelnes mellem, om du vil holde ferie efter ferielovens regler eller om du midlertidigt opholder dig et andet sted end din bopæl.

Hvis du blot ønsker at tage et andet sted hen, end hvor du normalt bor, vil du som udgangspunkt fortsat have ret til sygedagpenge. Men der skelnes mellem ophold i et EU/EØS-land og ophold i det øvrige udland (herunder Færøerne og Grønland).
Hvis du er sygemeldt og oplyser, at du ønsker at tage et midlertidigt ophold i et andet EØS-land, bevarer du retten til danske sygedagpenge, hvis de sædvanlige betingelser herfor er opfyldt.

Samtidigt skal du stadig opfylde de almindelige betingelser for udbetaling af sygedagpenge. Hvis der for eksempel er iværksat behandling, må opholdet ikke medføre, at du ikke kan følge behandlingerne, ligesom det skal sikres, at opholdet i øvrigt ikke trækker din sygdom ud.
Hvis du under en sygeperiode ønsker at tage midlertidigt ophold i et ikke-EU/EØS-land forsvinder din ret til sygedagpenge som hovedregel. Regler for hvornår man kan tage sygedagpenge med til udlandet er meget komplicerede, og det skal altid godkendes af din sagsbehandler i kommunen, inden du tager afsted. 

Hvis du skal på rekreations- eller behandlingsophold uden for EU/EØS, kan du have ret til at få sygedagene med, hvis opholdet er lægeanbefalet inden afrejsen.

Der skal som hovedregel være tale om et ophold, der enten har et klart behandlingsmæssigt formål eller betyder, at du ved afslutning af en sygdomsperiode kan genvinde dine kræfter. Det er en betingelse, at du under opholdet er under lægetilsyn, og det vil normalt være en betingelse, at rekreationen foregår på et rekreationshjem, kuranstalt eller tilsvarende behandlingsinstitution. Der er for eksempel ikke ret til sygedagpenge, hvis lægen anbefaler, at du tager ophold hos din familie.
Hvis kommunen giver dig tilladelse til at foretage rekognosceringsrejser til hjemlandet eller et tidligere opholdsland for, at du senere kan træffe beslutning om repatriering, har du ret til at tage dine sygedagpenge med. Men selv om du opholder sig i udlandet, skal sygedagpengelovens øvrige betingelser fortsat være opfyldt, for eksempel skal du under hele opholdet være uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, og rejsen må ikke udsætte din helbredelse.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt