Overenskomst
Hvad er en overenskomst? En overenskomst er en aftale om arbejdsvilkår mellem en arbejdsgiverorganisation og 3F. Her kan du få det store overblik og blive klogere på, hvorfor overenskomsten er vigtig for dig.

En kollektiv overenskomst er en aftale om arbejdsvilkår mellem en arbejdsgiverorganisation og 3F, eller direkte indgået mellem den enkelte arbejdsgiver og den lokale 3F afdeling. Her kan du få det store overblik og blive klogere på, hvorfor overenskomsten er vigtig for dig.

En overenskomst er regler og aftaler, som skal overholdes af både arbejdstager og arbejdsgiver.

En overenskomst kan være udformet meget forskelligt og have meget forskelligt indhold. Det kommer an på, hvilket fag og arbejdstype overenskomsten dækker. Men den omfatter som minimum bestemmelser om lønforhold og arbejdstid.

3F forhandler din overenskomst

3F laver alt arbejdet med at forhandle de overenskomster, der sikrer dig gode løn- og arbejdsforhold. 37 timers arbejdsuge, fri på barns første sygedag, pension og faste aftaler om løn. Det er alt sammen rettigheder, som fastsættes i overenskomsterne. 

Overenskomsten indeholder typisk regler om:

 • Løn og lønstigning
 • Pension
 • Arbejdstid, overarbejde og tillæg
 • Opsigelse
 • Feriefridage
 • Uddannelse og kurser
 • Tillidsvalgte
 • Lærlinge
 • Fritvalgspulje
 • Tilskadekomst og sygdom
 • Barsel og forældreorlov.
Mindsteløn

Der er ingen lovgivning i Danmark, der fastsætter en mindsteløn og pension.

Overenskomsterne er en del af det, der kaldes "Den Danske Model". Altså et arbejdsmarked som er organiseret af frivillige aftaler mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne.

Kollektive og lokale overenskomster

Fagbevægelsen og arbejderne i Danmark har kæmpet hårdt for at få retten til at indgå kollektive overenskomster på arbejdspladserne. 

En kollektiv overenskomst omfatter alle arbejdere på en arbejdsplads. Derfor bør alle kolleger blive organiseret i den fagforening, som har indgået overenskomsten. Det giver nemlig et stærkere udgangspunkt, når der skal forhandles nye aftaler.

3F har 194 hovedoverenskomster. Derudover har 3F også ca. 7846 lokal- og tiltrædelsesoverenskomster, som ofte kun gælder på en enkelt arbejdsplads.

Derfor kan du finde mange, men ikke alle overenskomster her på 3f.dk.

Som supplement til overenskomsterne bliver der på mange arbejdspladser også indgået lokalaftaler med tillidsrepræsentanten, disse aftaler har samme status som en almindelig overenskomst, men kan oftest opsiges med kortere varsel.

Hvis du er i tvivl om, hvilke forhold der gælder på din arbejdsplads, så kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F afdeling.

Find din overenskomst
Læs mere om Den Danske Model
Bliv klogere på overenskomster

Hvis overenskomsten ikke overholdes, kaldes det overenskomstbrud. Hvis du mener, at du kender til brud på overenskomsten, skal du starte med at tage fat i din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening, så vil de gå videre med sagen.

Sager om overenskomstbrud varetages i Arbejdsretten - her går sagsbehandlingen hurtigere end hos de almindelige domstole. Før en sag går til Arbejdsretten, holder parterne i overenskomsten et fællesmøde.

På fællesmødet råder den overenskomstbrydende parts organisation normalt til, at man ophører med de forhold, der er overenskomststridige. Hvis ikke der opnås enighed på Fællesmødet, indbringes sagen for Arbejdsretten. 

Arbejdsretten
Det er kun den fagforening og arbejdsgiverforening, som har overenskomsten, der kan føre sag ved Arbejdsretten.

De enkelte lønmodtagere og arbejdsgivere kan ikke selv anlægge sag, bortset fra de uorganiserede arbejdsgivere, der selv har indgået overenskomst.

Arbejdsretten træffer afgørelser i sager: 

 • om brud på overenskomster 
 • om lovligheden af konflikter 
 • om, hvorvidt en overenskomst består.

Arbejdsretten er den eneste domstol på sit område, og dommene kan derfor ikke appelleres til de civile domstole.

Når overenskomsten udløber, skal den genforhandles, og de gældende overenskomster bliver opsagt.

Når en overenskomst forhandles, fremsætter både arbejdsgivere og arbejdstagere krav. Forhandlingen resulterer i et kompromis, som sendes til afstemning hos medlemmerne, både hos arbejdsgiverne og hos fagforeningerne. 

Hvis hovedparten af medlemmerne i fagforeningen stemmer nej, ender de i en konflikt med strejke.

Stemmer de ja, træder overenskomsten i kraft.

Medlemmer kan indsende krav
Inden overenskomsten fornys, har både arbejdsgiverne og fagforeningerne indsendt krav, som er ønsker til indholdet af den nye overenskomst.

Du kan som medlem af fagforeningen være med til at bestemme kravene. Det gør du normalt via din lokale 3F fagforening.

Overenskomstfornyelserne har gennem tiderne medført en lang række forbedringer og fornyelser i ansættelsesvilkårene. Den ugentlige arbejdstid er blevet sat ned, der er indført arbejdsmarkedspension, ret til efteruddannelse og meget, meget mere.

3F kan indgå en aftale med arbejdsgivere, hvis de ikke er medlem af en arbejdsgiverforening. Det kaldes for en tiltrædelsesoverenskomst.

I en tiltrædelsesoverenskomst præciserer 3F og arbejdsgiver, hvilken overenskomst der regulerer løn- og arbejdsforhold på din arbejdsplads.

Desuden kan der i aftalen være specielle vilkår. Det er ofte pensionsforholdene, der kan laves særlige aftaler om. Hvis man for eksempel ikke har en pensionsordning på virksomheden i forvejen, kan man aftale en model, hvor medarbejderne gradvist kommer op på den pensionsindbetaling, der gælder i overenskomsten.

En tiltrædelsesoverenskomst er lige så gyldig som en almindelig overenskomst. Det betyder, at du og din arbejdsgiver er omfattet af alle de vilkår, der er beskrevet i den overenskomst, I følger.

Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening, hvis du vil vide, om I har en tiltrædelsesoverenskomst, og hvad der står i den.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt