Pension
Har du ret til tidlig pension? Med tidlig pension kan du få ret til et, to eller tre års tidlig pension, alt efter hvor mange år du har været på arbejdsmarkedet. 

Få svar på spørgsmål om tidlig pension her

Hovedkravet til tidlig pension er, at du har været længe på arbejdsmarkedet. Hvor længe ændrer sig ligesom folkepensionsalderen. 

Ancienniteten er din tilknytning til arbejdsmarkedet, fra du blev 16 år til det tidspunkt, hvor der er seks år til din folkepensionsalder. Det arbejde, som du har de sidste seks år op til folkepensionen, tæller ikke med.

For personer, som er født i 1963, 1964, 1967 og 1968, fastlægges ancienniteten, når personen er syv år fra folkepensionsalderen.

En person, der er født i perioden fra og med 1. juli 1955 til og med 31. december 1964, kan modtage tidlig pension i:

 • 1 år ved 42 års anciennitet
 • 2 år ved 43 års anciennitet
 • 3 år ved 44 års anciennitet.

En person, der er født i perioden fra og med 1. januar 1965 til og med 31. december 1968, kan modtage tidlig pension i:

 • 1 år ved 43 års anciennitet
 • 2 år ved 44 års anciennitet
 • 3 år ved 45 års anciennitet.

En person, der er født i perioden fra og med 1. januar 1969 til og med 31. december 1970, kan modtage tidlig pension i:

 • 1 år ved 44 års anciennitet
 • 2 år ved 45 års anciennitet
 • 3 år ved 46 års anciennitet.

For en person, der er født 1. januar 1971 eller senere, vil anciennitetskravet blive reguleret, således at anciennitetskravet for tidlig pension følger den gældende pensionsalder.

Ja, der er andre ting end fuldtidsarbejde, som tæller med i anciennitetskravet:

 • Beskæftigelse på deltid mindst 18 timer om ugen sidestilles med fuld tid.
 • Ansættelse i fleksjob.
 • Perioder med sygedagpenge.
 • Perioder med tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af handicappede eller alvorligt syge børn samt ved plejeorlov til pasning af nærtstående døende.
 • Perioder med dagpenge, ledighedsydelse og barselsorlov.
 • Beskæftigelse med B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud.
 • Beskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende.
 • Obligatoriske praktikperioder med elevløn eller SU.

Yderligere tæller en løn under værnepligtsuddannelse eller militærnægter med, skolepraktikydelse, praktikpladskompenserende uddannelse, tid i det ordinære uddannelsessystem efter du blev 40 år, forhyring på dansk skib, udstationeret i dansk myndigheds tjeneste, ansat i udlandet i dansk firmas filial eller datterselskab.

Nej. Ydelser som kontanthjælp, integrationsydelse og ressourceforløbsydelse tæller ikke med som arbejde.

Du skal opfylde kravene seks år før, du når din folkepensionsalder. Syv år før, hvis du er født i 1963, 1964, 1967 eller 1968.

Du skal søge tidlig pension på Borger.dk.
borger.dk
Du kan søge tidlig pension seks år før, du når folkepensionsalderen. Det betyder, at du kan få at vide, om du opfylder anciennitetskravene til tidlig pension, lang tid før du får den. 

 Udbetaling Danmark har seks måneder til at behandle en ansøgning om tidlig pension.

Dog skal du opfylde et krav om aktuel arbejdsmarkedstilknytning helt op til, at du rent faktisk skal gå på tidlig pension.
 

Det betyder, at du – selvom du opfylder anciennitetskravet – også skal være tilknyttet arbejdsmarkedet. Du skal være i beskæftigelse i en sammenhængende periode på ni måneder, der ligger umiddelbart forud de sidste tre måneder, før du tidligst kan få tidlig pension. Dette krav kan opfyldes ved at være medlem af en a-kasse.

Det er altid en god idé at være medlem af a-kassen, og hvis du er det, er du sikker på at kunne opfylde kravet om aktuel arbejdsmarkedstilknytning. 

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse og bliver ledig i 9-månedersperioden, kan du opfylde kravet ved at melde dig ledig i a-kassen senest syv dage efter, at du er blevet ledig. Denne regel gælder dog kun, hvis du har mere end to år, til du bliver folkepensionist, og du skal forblive medlem af a-kassen uafbrudt frem til udløbet af 9-månedersperioden.

Hvis du er på efterløn, så opfylder du kravet om aktuel arbejdsmarkedstilknytning, da du er medlem af en a-kasse. Hvis du er på fleksydelse (efterløn for fleksjobbere), så skal du ikke opfylde kravet om aktuel arbejdsmarkedstilknytning, men kun anciennitetskravet.
 

Som udgangspunkt skal du ikke selv skaffe dokumentation for, at du har været længe nok på arbejdsmarkedet til at få tidlig pension. Ancienniteten beregnes ved at trække på oplysninger fra offentlige systemer og registre, blandt andet ATP. Ansøgere kan supplere med egen dokumentation i tilfælde, hvor oplysningerne ikke findes i registrene. 

Rigsarkivet har en masse oplysninger til brug for din anciennitetsberegning, så hvis du mangler kan du søge der.

Når du søger, så laver Udbetaling Danmark automatisk en sammenkøring af alle de offentlige registre, som har oplysninger, der kan vise, om du har været i arbejde. 

Beregningen er altså lavet af et computersystem, og du får opgørelsen til partshøring, hvis du ikke opfylder anciennitetskravet. Der vil du så kunne gennemgå den og sende ekstra oplysninger ind til Udbetaling Danmark, før en sagsbehandler træffer en endelig afgørelse. 

Hvis du opfylder anciennitetskravet på baggrund af den automatiske beregning, så sendes der med det samme en afgørelse om ret til tidlig pension.

Tidlig pension udgør 14.456 kr. måned.

Hvor meget du kan få udbetalt, er afhængig af om du arbejder ved siden af din tidlig pension og hvor meget du har i pensions formue.

Du vil kunne henvende dig til Udbetaling Danmark for at en lave en beregning som viser hvor meget du kan få i tidlig pension.

Kontakt Udbetaling Danmark for at få lavet en beregning over hvad du kan få udbetalt i tidlig pension
Du kan ikke få tidlig pension, hvis du allerede modtager en offentlig pension (seniorpension eller førtidspension). Hvis du modtager en udenlandsk pension, kan det også være et problem, men her skal du kontakte Udbetaling Danmark og få at vide præcist, hvad din pension betyder.

Din ægtefælle/samlevers indtægter indgår ikke i din beregning om tidlig pension. 

Du vil blive modregnet i tidlig pension, hvis du:

 • tjener mere end 25.400 kroner om året og/eller
 • hvis du har en pensionsformue på mere end to millioner i depot.

Pensioner, hvor der ikke kan opgøres et depot – eksempelvis tjenestemandspensioner – modregnes også.

Hvad dine pensionsforhold betyder præcist for, hvor meget du kan få i tidlig pension, kan du få Udbetaling Danmark til at lave en prøveberegning på. Du kan også se et regneeksempel på Borger.dk.

Din pensionsformue bliver opgjort et halvt år før, du har tre år til folkepensionsalderen, og derefter bliver der ikke ændret i beregningen.

borger.dk

Ja. Som udgangspunkt skal du være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark. Du skal have boet i Danmark i mindst tre år, siden du fyldte 15 år og indtil pensionsalderen.

Men der er nogle undtagelser fra treårs-kravet, for eksempel hvis du har arbejdet i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Arbejde fra udlandet kan godt tælle med til optjeningen. Læs mere om optjening i udlandet, statsborgerskab, ophold med mere på borger.dk.


Læs mere på Borger.dk

Ja, du må tjene 25.400 kroner om året uden modregning. Derefter sker der modregning. Tjener du mere end 25.400 kroner, sættes pensionsbeløbet ned med 64 procent af det, du tjener over 25.400 kroner.

Overvejer du at søge tidlig pension, eller vil du vide mere, så kan din lokale 3F fagforening hjælpe dig.

 
Du skal acceptere marketing cookies for at se denne video


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt