Nyheder
Bestyrelsens skriftlige beretning 2023 Den 27. april holder vi generalforsamling i 3F Frederiksborg.
Det er kun lidt over et halvt år siden, at vi sidst var samlet til ekstraordinær generalforsamling, hvor Daniel Dyhrberg afløste Mikkel Andersen, da Mikkel blev formand for FH Hovedstaden.
Beretningen her dækker dog hele perioden fra sidste ordinære generalforsamling i 2022.

Ny regering

I perioden har der været folketingsvalg og 3F Frederiksborg støttede de lokale spidskandidater i Nordsjælland, som talte Fie Hækkerup for Socialdemokratiet, Peter Westermann fra SF og Sinem Demir fra Enhedslisten. Vi inviterede kandidaterne med ud på forskellige arbejdspladser. og besøgte bl.a. Kroghs flaskegenbrug, hvor kandidaterne, ud over at høre om 3F’eres arbejdsvilkår, også fik input til klimadiskussionen og genbrug. 

Vi var sammen med FH Hovedstaden med i kampagnen »Jeg ku’ være dit barn« for flere ressourcer til det specialiserede børneområde. Mange 3F’ere har også udfordringer med deres børn og oplever hvor svært det kan være at passe et arbejde og samtidig skulle kæmpe for barnets vilkår.

Vi holdt et meget utraditionelt vælgermøde omkring emnet. Kandidater fra alle partier fik rollen som forældre og blev sendt rundt i »systemet« og fik syn for sagen i mødet med kommunen, skolen og psykiatrien. Alle kandidater var meget berørte over oplevelsen og lovede at ville gøre noget, hvis de blev valgt - nu får vi se ...

Der ud over delte vi ved flere lejligheder flyers ud på stationen sammen med kandidaterne og de blev præsenteret i Fuld Fart Frem, på vores hjemmeside og facebook.

Mette valgte de blå

Valgresultatet gav mulighed for at der igen kunne dannes en rød regering, men desværre valgte Socialdemokratiet at gå i regering med Venstre og Moderaterne.

Den nye regering bekendte hurtigt kulør med forslaget om at afskaffe Store bededag som en fridag. Afskaffelsen af Store bededag ser vi som overgreb på lønmodtagerne, hvor man tager frihed fra nogle og helligdagsbetaling fra andre.

Bevar Store Bededag

I 3F Frederiksborg har vi selvfølgelig bakket op om FH’s kampagne for at bevare Store bededag. Vi har haft flyers med på arbejdspladserne og på stationen med opfordring til, at folk skulle skrive under på kravet om at bevare fridagen. På landsplan blev der indsamlet  477.000 underskrifter, FHs forkvinde Lizette Risgaard afleverede underskrifterne til den socialdemokratiske beskæftigelsesminister, men lige meget hjalp det. SF sprang i målet om en folkeafstemning og Folketinget vedtog efterfølgende af Store bededag fra 2024 er afskaffet som fridag.

Regeringen vil give skattelettelser til dem, der tjener mest – topskatten skal nemlig halveres. Så mens 3F’ere skal afgive en fridag for at få samfundsøkonomien til at hænge sammen, så får de der tjener mest halveret topskatten med 7,5 procentpoint. 

Og de rigeste familier i Danmark får samtidig en stor gave af den nye regering, som har afsat en halv mia. til at nedsætte arveafgiften for erhvervsvirksomheder.

 

Dagpengene forringes

Dagpengenes kompensationsgrad er faldet voldsomt fra 1980 til nu, faktisk  mere end 16%. 

Regeringen fortsætter udhulingen af dagpengene. I loven om afskaffelse af Store bededag får de beskæftigede en kompensation for den ekstra arbejdsdag. Men regeringen vil suspendere den normale tilsvarende regulering af overførselsindkomsterne ved at ændre loven om satsregulering.

Så når lønnen stiger, stiger dagpengene ikke. Hermed vil dagpengesatsen komme til at stige med cirka 1.000 kroner mindre om året, end den skulle i forhold til den faktiske lønudvikling. Og forskellen mellem løn og dagpenge bliver dermed større.

Den tidligere regering fremsatte et forslag, der ville forbedre dagpengene med op til 3.649 kroner om måneden i de første tre måneder, hvor man er ledig.  Desværre blev lovforslaget ikke behandlet inden folketingsvalget, men vi har nu fået vished for, at SVM-regeringen agter at gennemfører forbedringen.
Det er glædeligt, det er et skridt i den rigtige retning, men vi mener stadig der er et stykke arbejde at gøre før dagpengene giver en ordentlig sikkerhed.

Bevar seniorpensionen

Regeringen vil også afskaffe seniorpensionen, som vi kender den i dag. Her i fagforeningen har vores medlem Ib Brodersen stillet et borgerforslag om at bevare den nuværende seniorpensionen, dvs. at man skal fastholde muligheden for seniorpension 6 år før pensionsalderen og man skal fastholde størrelsen af seniorpensionsydelsen. Et borgerforslag skal behandles i Folketinget, hvis 50.000 personer (med stemmeret til folketingsvalg) støtter forslaget. Bestyrelsen i 3F Frederiksborg støtter forslaget og opfordrer alle til at skrive under på borger.dk.

Lokalt i fagforeningen

På sidste generalforsamling ændrede vi hele strukturen i fagforeningen. De gamle branchegrupper blev afløst af 4 faglige teams og bestyrelsens sammensætning blev ændret, således at valgene udelukkende sker på selve generalforsamlingen og at hvert fagligt team er repræsenteret med medlemmer i bestyrelsen. Ansatte kan ikke mere vælges til bestyrelsen ud over en medarbejderrepræsentant. Der ud over er der tilforordnede fra de forskellige teams, som fortæller om det daglige arbejde i fagforeningen.

Det har fungeret godt, at det udelukkende er folk ude fra arbejdspladserne, der tager beslutningerne.

Kampen mod Social dumping

Desværre foregår der stadig social dumping rigtig mange steder.

En gang om måneden kører vi på pladsbesøg sammen med 3F Nordsjælland Øst og 3F Frederiksværk-Frederikssund. På pladserne taler vi bl.a. også med udenlandske kollegaer om deres rettigheder, og når vi tjekker deres lønsedler, så mangler der ofte indbetaling til pension. Typisk er den også gal med arbejdsmiljøet, hvor der arbejdes uden hjelm, sikkerhedssko og støvmaske.

Vi har netop ansat Natalie i fagforeningen. Natalie kommer oprindelig fra Ukraine, og taler både russisk, polsk og dansk. Natalie skal med på pladsbesøg og være med til at organisere de udenlandske kollegaer. Vi tror, at det vil hjælpe meget til at fastholde og organisere de udenlandske kollegaer, når der agiteres for fagforeningen på deres modersmål.

Når vi opdager, at der ikke er overenskomst på pladsen og de udenlandske kollegaer ikke får, hvad de skal have, indkalder vi til et såkaldt 48 timers møde, hvor arbejds-

giveren har 48 timer til at bevise, at der er ordnede forhold i virksomheden. Hvis de ansatte ikke er medlemmer af fagforeningen, får 3F det beløb, som arbejdsgiveren har snydt for. På den konto har arbejdsgiverne i 2022 betalt ca. 400.000 kr. i bod til fagforeningen.

41.396.644 kr. 

I 2022 har 3F Frederiksborg hentet helt præcist 41.496.644 kr. kroner hjem til medlemmer og fagforening. 

Ca. 4 millioner kr. er efterbetalinger i faglige sager, når f.eks. arbejdsgivere har brudt overenskomsten eller direkte snydt deres ansatte og ca. 4. millioner kr. er hentet gennem sager om konkurs.
Ca. 600.000 kroner er bod, som er tilfaldet fagforeningen fra arbejdsgivere, som har brudt overenskomsten.
Rundt regnet 32.700.000 kr. er fra sager, som er kørt via socialrådgiveren. Heraf vedrører de ca. 5,6 mill. kr. arbejdsdskadesager, mens de ca. 27. mill. vedrører sager om førtidspension, seniorpension og sygedagpenge. 

Byggeteamet

I byggeriet kan vi se, at der kommer en snigende afmatning.

Der er flere konkurser og der er kommet mere luft i ordrebøgerne, men i fagforeningen har vi succes med at få de ledige håndværkere videre til andre virksomheder. 

Vi kommer stadig meget ud på byggepladserne. Vi plejer at sige, at når vi har været ude en dag, er der fem dages arbejde på kontoret med at tjekke f.eks., lønsedler og beregne krav til arbejdsgiveren.
Her har vi lavet et nyt tiltag ved at ansætte Ken Jørgensen. Ken er ansat som »regnedreng«, hvilket betyder, at vi har lavet en arbejdsdeling, hvor de faglige sekretærer opsøger problemerne ude på pladserne, mens Ken beregner sagerne, som skal rejses om efterbetaling, brud på overenskomsten eller ved konkurs. Det har vist sig at være en rigtig god og effektiv løsning, hvor alle spidskompetencer kommer i spil.

Det er desværre stadig sådan, at selv om virksomhederne har skrevet overenskomst, så betaler nogle mestrene stadig ikke SH, pension og feriepenge.

Derudover har vi en del LG sager, hvor vi henter pengene hjem til vores medlemmer.

Som noget nyt tilbyder vi nu at tage en asbestprøve, hvis der mistanke om asbest på byggepladsen. Vi afleverer prøven til Dansk Miljøanalyse, og indenfor kort tid har vi et prøveresultat klar. 

Rent personalemæssigt er faglig sekretær Peter Bøgh Kjærulff stoppet og blevet ansat på arbejdsgiversiden. Maassannguaq Jørgensen er blevet ansat i stedet og Maas overtager også arbejdet i forhold til lærlingene. 

Opmålerforeningen

I perioden har vi arbejdet på en sammenlægning af opmålerforeningen mellem Nordsjælland og København.

Opmålerforeningen er en sammenslutning af 3F fagforeninger med bygningsarbejdere, med det formål at fremme akkordarbejde og dermed indtjeningen.

Ved en sammenlægning bliver vi bedre til at dække alle områder indenfor byggeriet i hele regionen.

Industriteam

På industriområdet arbejder Gudmundur Jonasson fortsat med at styrke kontakten til vores medlemmer på virksomhederne og at bistå de tillidsvalgte i deres opgaver. Gudmundur prioriterer at komme ud på virksomhederne og der bliver taget godt imod fagforeningen.

Der kommer til at ligge et stort arbejde med at forhandle løn gennem lokalaftaler i forhold til OK23, men i den forbindelse også gode muligheder for at organisere og få valgt tillidsrepræsentanter rundt omkring.

Der er stadig fuld fart på ansættelser i både Novo Nordisk og på Fujifilm, da der bygges og produktionen udvides begge steder. 

SNBK-klubben
Fagforeningen betaler nu til, at medlemmer af 3F Frederiksborg har mulighed for at være med i snedker- og nichefagenes brancheklub  i 3F. Klubben består af møbelsnedkere, maskin- og bygningssnedkere, som arbejder 75% på værksted, orgelbyggere, ortopæder, tapetserere, møbelpolstrere, sadelmagere, samt offentlige ansatte, der tidligere var organiseret i Træ, Industri og Byg.

Offentligt, grønne og Privat Service team

I perioden har der været mange sager i den private rengøringen, hvor arbejdsgiverne glemmer at opgøre den daglige arbejdstid i hele kvarter og overtid i halve timer. Her har vi vundet en sag, hvor en arbejdsgiver har efterbetalt for et halvt år til 2 medlemmer.

Der er også mange sager, hvor der ikke bliver betalt løn for alle timer, hvilket særligt er et problem for ansatte, der ikke arbejder fuldtid, men til gengæld ofte tager over- og ekstraarbejde.

Både i den private og offentlige rengøring er der mange sager, hvor arbejdsgiver anviser flere pladser og »glemmer« at betale for udgifter og tid til transport imellem pladser.

Når man bliver tildelt et flexjob, så er der desværre mange som tror, at de ikke mere har brug for fagforeningen. Som flexjobber skal man være ansat under en overenskomst og overholder arbejdsgiveren ikke overenskomsten, så er man på spanden uden fagforeningen. På Tisvilde Træfældning vandt vi en sag for en flexjobber, som fik efterbetalt 150.000 kr. for manglende pension og løn.

På det grønne område er der store problemer med, at arbejdsgiveren ikke kan finde ud af at lønne elever efter overenskomt. Her har vi vundet mod Hillerød Golfklub, hvor en elev fik efterbetalt 90.000 kr.

Transportteamet

Transportteamet består nu af Elaine Larsen og Jan Ibsen og i øjeblikket hjælper Finn Damsgaard fra Chafførerne i København til i transportteamet.

Der  er fortsat problemer på flextrafikområdet, hvor der foregår social dumping, som bl.a. forårsages af trafikselskabernes stramme udbud, der presser både vognmænd og chauffører.

Når de faglige opsøger flextrafikchauffører, så berettes der om arbejdsdage på 12-15, 5-6 dage om ugen. Nogle arbejder endda alle ugens dage. Begrebet Woorking poor (arbejdende fattige) beskriver meget godt forholdene for chaufførerne, hvor de lige nu arbejder langt ud over en almindelig arbejdstid for at opnå en løn til at leve af.
Denne overtrædelse af arbejdstidsreglerne har vi igennem længere tid påpeget overfor Movia.

 

Ja til OK23

Vi anbefalede et ja til OK23 og medlemmerne fulgte opfordringen.
Stemmeprocenten var på 46,1%, da 1.257 medlemmer stemte ud af 3.737 stemmeberettigede. Af disse stemte 72,87% ja.

Medlemstallet stiger

I 3F Frederiksborg er vores medlemstal jævnt stigende.

I april 2022 havde fagforeningen 5.152 medlemmer og det er vokset til 5.295 medlemmer i april 2023.

På bygge-, transport, det grønne, det offentlige og det private serviceområde ligger medlemstallet stabilt, mens det på industriområdet har været stigende. Det betyder at vi har været i stand til at fastholde medlemmerne og organisere nye, når andre har meldt sig ud af forskellige årsager f.eks. alder. Det kan vi være godt tilfredse med, men der er stadig  brug for at vi virkelig styrker indsatsen for organisering.

Som en del af indsatsen for organisering tager alle faglige sekretærer den sidste onsdag i måneden ud på arbejdspladsbesøg for at vise fagforeningsfanen – der er masser af uorganiserede derude, som vi skal have med.

Aktiviteter i Huset

Vi har siden sidste generalforsamling fået gang i mange aktiviteter igen efter nedlukningen under coronapandemien.

Forskellige faglige klubber holder møder i huset. Vi har holdt info-møder for industrien, byggeriet og transportområdet omkring OK23 og der har været afholdt 3 dages prislistekursus for snedker- og tømrere. Der ud over har der været holdt 1. maj, Sommerfest, Nytårs-kom-sammen og Fastelavn.

1. maj

1. maj-arrangementet blev en stor succes, hvor ca. 130 deltog i vores brunch, lyttede til faglige talere, deltog i optoget og 1. maj-mødet på torvet i Hillerød. 1. maj faldt på en søndag, så mange medlemmer kunne deltage. Vi håber på lige så stor tilslutning i år.

Sommerfest

Også sommerfesten var velbesøgt med cirkus for børnene, dejlig mad og drikke, musikalsk underholdning og hygge. Vejret var igen med os og vi planlægger at holde sommerfest igen i år.

Nytårs-kom-sammen
I januar tog vi en gammel tradition op igen. Her inviterede fagforeningen tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt jubilarer til kur med nytårstale, mad og musikalsk underholdning.

Ved arrangementet takker 3F Frederiksborg på vegne af alle medlemmer tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter for deres store arbejde for kollegaerne rundt om på arbejdspladserne. 

Over 100 deltagere deltog, hvoraf ca. 30 var jubilarer – trofaste medlemmer af fagforeningen, som har været organiseret i 25, 40 eller 50 år.

Tilslutningen var stor, og vi vil gentage arrangementet til nytår.

Fastelavnsfest
I februar holdt vi fastelavnsfest for medlemmerne med børn og børnebørn. Et eftermiddagsarrangemnet med fastelavnsboller, varm kakao, ballontrylleri, tøndeslagning og godteposer. Arrangementet trak fulde huse og vi planlægger at fortsætte med fastelavnsfester fremover. 

Milnersvej 41 D

Vi har stor glæde af renoveringen af vores store mødelokaler i fagforeningshuset på Milnersvej 41D, Hillerød. Særligt de nye borde og stole har gjort det lettere at rigge til og af ved arrangementer. Det er fint med et hus med god plads og mange gør brug af vores lokaler – også fra andre fagforeninger.
Vi er rykket sammen i kontorerne i stueetagen, hvilket betyder at vi har sat halvdelen af 1. salen til udlejning.Vi har udlejet græsarealet bag Milnersvej til kommunens el-biler og vi har solgt huset på Strøvej i Skævinge.
– 3 tiltag, som vil styrke vores økonomi.

Ledigheden

Ledigheden ligger nogenlunde stabilt - i øjeblikket 140 ledige. Vi var været gode til at hjælpe medlemmer i job og har et godt samarbejde med virksomhederne om efteruddannelsesmuligheder.

A-kassen har med i et projekt omkring at få medlemmer i job, hvor vi lokalt har fået penge fra forbundet, når vi har udført jobrettet vejledning. Det har givet afdelingen en indtægt på 222.500 kr.

Seniorerne
Vores 3F-seniorklubber i Helsingør, Hillerød  og Frederikssund er fortsat aktive med billard, bowling, foredrag, fester og andre hyggelige sammenkomster. Formændene for seniorklubberne mødes jævnligt med os i fagforeningen og vi har et godt samarbejde.

Faglige Seniorer bruger også vores hus på Milnersvej. Alle seniormedlemmer i 3F Frederiksborg er gratis medlemmer af Faglige Seniorer og vi opfordrer til at vores seniorer benytter sig af de mange fine tilbud. 

Vel mødt!

Vi håber, at mange medlemmer vil deltage i generalforsamlingen den 27. april 2023 og gøre deres indflydelse gældende.

 

På bestyrelsens vegne
Daniel Dyhrberg

 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt