Nyheder
Generalforsamling 2022 Færre formænd og flere fodfolk Når vi den 27. april mødes til generalforsamling, er der forandring og fornyelse på dagsordenen.
Bestyrelsen har arbejdet med et forslag til en ny organisering af fagforeningen, som skal skabe større fokus på medlemmerne og det faglige arbejde.
En ny struktur med »færre formænd og flere fodfolk« skal give menneskeligt og økonomisk overskud til, at fagforeningen – i højere grad end i dag – kommer ud på arbejdspladserne, styrker organiseringen og bakker op om kampen for medlemmernes løn- og arbejdsforhold.

3F Frederiksborg blev dannet i 2005 ved en sammenlægning af Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (KAD) og Specialarbejderforbundet i Danmark (SID). Lokalt blev afdelingerne SID Hillerød A, SID Helsinge, SID Hillerød C, (Chaufførerne) og KAD lagt sammen. I første omgang kom tømrer/snedkerne (TIB) ikke med, men i 2011 blev TIB også en del af 3F Frederiksborg.
Sammenlægningerne var udgangspunktet for den nuværende struktur i fagforeningen. I sammenlægningsprocessen blev der naturligvis taget hensyn til de tilsluttede fagforeningers og gruppers særlige interesser og traditioner. Tidligere formænd og repræsentanter for faggrupper skulle sikres plads i bestyrelsen for fagforeningen eller som en del af den daglige ledelse.

Strukturen er blevet en hæmsko

Den nuværende bestyrelse ønsker i fremtiden at ændre denne struktur i 3F Frederiksborg. Det ønsker vi, fordi vi mener, at strukturen i dag i højere grad er blevet en hæmsko for det faglige arbejde end en fordel. 
Vi mener, at opdelingen af 3F Frederiksborg i branchegrupper med egne formænd, bestyrelser, vedtægter og evt. repræsentation i den daglige ledelse indebærer, at de ansatte mister fokus i forhold til, hvilke opgaver der samlet set er vigtige. Samtidig betyder strukturen, at flere end nødvendigt arbejder med ledelsesopgaver og alt i alt tager det tid fra medlemmerne og det at komme ud på arbejdspladserne.

Den Daglige ledelse

Bestyrelsen foreslår, at antallet af medlemmer i den daglige ledelse ændres. De nuværende fire medlemmer, som tæller en formand, 2 næstformænd og en organisationssekretær skæres i fremtiden ned til en formand og en næstformand. Det siger næsten sig selv, at denne ændring i antallet af ledelsesmedlemmer vil frigive både økonomiske ressourcer og flere ressourcer til fagligt arbejde. 

Branchegrupperne

I den nuværende struktur har vi 5 branchegrupper med tilknyttede faglige sekretærer. Bortset fra Privat Service gruppen har både Byggegruppen, Industrigruppen, Transportgruppen og Gruppen for offentligt ansatte og postansatte hver deres egen bestyrelse med formand, næstformand og egne vedtægter. 
Branchegrupperne holder gruppegeneralforsamlinger inden fagforeningens generalforsamling, hvor de bl.a. indstiller repræsentanter, som er sikret plads i fagforeningens bestyrelse.
Der bruges, som tidligere nævnt, mange kræfter på denne struktur og disse kræfter kan i stedet bruges på at skabe værdi for medlemmerne.
Bestyrelsen foreslår derfor, at vi nedlægger branchegrupperne og i stedet opretter faglige teams, der refererer direkte til den daglige ledelse. 

Faglige fællesskaber

Til afløsning for branchegrupperne skal der arbejdes på, at aktive medlemmer opretter faglige klubber i fagforeningen, hvor man i et fagligt fællesskab på tværs af arbejdspladser retter fokus mod fagets særlige problemer og spørgsmål.

Faglige Teams 

De faglige teams skal sammensættes efter overenskomstområder og vores lokale forhold.
Oprettelsen af teams vil styrke det faglige arbejde generelt, men også være en fordel for det enkelte medlem,  når der er brug for individuel hjælp. I øjeblikket dækkes nogle brancher, fx. industriområdet af en enkelt faglig sekretær, hvilket kan være sårbart i tilfælde af sygdom eller andet fravær. Denne sårbarhed bliver meget mindre ved en sammenlægning i teams med flere ansatte, så medlemmet lettere kan få personlig kontakt til en faglig medarbejder. At arbejde i teams har også den åbenlyse fordel, at man i teams inspirerer, holder gejsten oppe eller sparrer med hinanden, hvilket er en stor styrke i hverdagen.

Bedre overblik

Daglig Ledelse, som de forskellige teams refererer til, repræsenterer i dagligdagen den bestyrelse, som medlemmerne har valgt på generalforsamlingen. Når de faglige teams refererer direkte til den daglige ledelse, mener vi at dette vil give et bedre overblik over, hvad der »rører sig« i fagforeningen. Samtidig vil det betyde en mere direkte vej fra fagforeningens bestyrelse til de faglige teams, som skal eksekvere bestyrelsens beslutninger. 

Ingen ansatte i bestyrelsen

Flere af de faglige sekretærer, som er ansat i fagforeningen, er i dag samtidig formænd for branchegrupperne og medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår, at der i fremtiden ikke kan vælges ansatte faglige sekretærer til bestyrelsen. Bestyrelsen er bl.a. arbejdsgivere for de ansatte. Bestyrelsens skal udstikke rammerne for det faglige arbejde og forventningerne til, hvad der bliver præsteret. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis et bestyrelsesmedlem har »2 kasketter« på – dels som ansat, dels som valgt.
De input, som de faglige sekretærer kan give i bestyrelsen i forhold til de faglige sager, vil fortsat være der, da der i bestyrelsen bliver tilforordnede repræsentanter for de faglige teams uden stemmeret.
Det er vigtigt for os, at bestyrelsesmedlemmerne er folk fra arbejdspladserne, som kender løn- og arbejdsvilkårene fra deres egen virkelighed.
Den nuværende bestyrelse foreslår, at antallet af medlemmer i bestyrelsen sættes ned til 8 medlemmer, en formand og en næstformand, samt en medarbejderrepræsentant.

Valg foregår på generalforsamlingen

På fagforeningens generalforsamling er der i øjeblikket kun 3 såkaldte »frie« pladser på valg, dvs. bestyrelsesmedlemmer, som ikke på forhånd er indstillet af en branchegruppe. 
I fremtiden foreslår bestyrelsen at alle valg foregår direkte på generalforsamlingen. Som medlem vil du have direkte indflydelse på, hvem der bliver valgt til bestyrelsen ved at deltage og afgive din stemme. Den faglige bredde i bestyrelsen skal sikres gennem valg af bestyrelsesmedlemmer fra forskellige brancher.
Vi håber, at dette kan være med til at skabe mere liv på fagforeningens generalforsamling. Nu er det »her det sner« og valgene er ikke givet på forhånd.

Enkelt og gennemsigtigt

Vi håber samtidig, at forhandlingerne vil give større gennemsigtighed i fagforeningens arbejde.
Vi skal holde det simpelt: Medlemmerne vælger på generalforsamlingen en bestyrelse, som består af folk fra arbejdspladserne. Bestyrelsen lægger handlingsplanen og daglig ledelse sikrer, at de ansatte kender og arbejder efter denne plan.
Vi skal hylde »de gamle dyder«, hvor det handler om fagforeningens kerneopgave: at bakke op om kampen for gode løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne og at arbejde for en større organisering, så vi står skulder ved skulder på arbejdspladserne.

Ud på arbejdspladserne

»27« møder i forbundshuset eller diverse receptioner vil ikke blive prioriteret. – Det, vi gør, skal give værdi for medlemmene.
Det vil derimod blive prioriteret at de faglige medarbejdere kommer ud og besøger byggepladser og virksomheder – dér hvor medlemmerne er. Fagforeningen skal være synlig og aktiv.

Mød op på generalforsamlingen

Jeg håber, at mange medlemmer vil møde op til en spændende generalforsamlingen den 27. april og bakke op om den fornyelse, som en samlet bestyrelse foreslår, og som jeg her har skitseret. 
Det kræver ændringer af vores vedtægter og får også betydning for gruppernes generalforsamlinger, som afholdes den 7. april 2022. Tilmeld dig generalforsamlingerne her på hjemmesiden.

Vel mødt!

3F Frederiksborg er en god fagforening. Nu vil vi gøre 3F Frederiksborg endnu stærkere for fremtiden!

– Det håber og tror jeg, at du vil være med til ... 

Vel mødt!

På bestyrelsens vegne
Mikkel Andersen, formand.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt