Hedensted
Om 3F Hedensted

3F Hedensted er en moderne fagforening, som er dannet ved en sammenlægning af KAD Vejle amt, SID Hedensted og SID Tørring-Uldum.

Afdelingen er en del af Fagligt Fælles Forbund, og har ca. 2.200 medlemmer.

Vi overenskomstdækker arbejdspladser beliggende i de gamle Hedensted og Tørring-Uldum Kommuner.

Kontor
Afdelingen har kontor på Præstegårdsvej 2, 8722 Hedensted.

Værd at vide
 • Formand Inge Brøndum
 • Næstformand Lars Hukiær Jensen
 • Sekretær Henrik Reenberg
 • Leif Kristiansen
 • Per Steffensen 
 • Finn K Pedersen
 • Jesper Pedersen
 • Per Mikkelsen
 • Henrik Smidstrup

Faglige organisationer

Uddannelse

Region og kommune  

Arbejdsmarkedspension selskaberne:

 Arbejdstilsynet

Arbejdsmarkeds tillægspension:

Forsikring:

 

 

§ 1 Navn

Fagligt Fælles Forbund, Hedensted afdeling.

§ 2 Hjemsted

 

Hedensted Kommune.

§ 3 Formål

Afdelingens formål er:

At organisere alle lønmodtagere indenfor Fagligt Fælles Forbunds organisationsområde, der er beskæftiget på organisering område, der er beskæftiget på arbejdspladser der ligger i afdelingens dækningsområde.

 

At fremme mulighederne for højere løn og bedre arbejdsforhold – herunder søge at oprette overenskomster med alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster.

 

At bistå medlemmerne ved uoverensstemmelser med arbejdsgivere samt understøtte dem i forbindelse med lovligt varslede konflikter.

 

At styrke det faglige arbejde på arbejdspladser, igennem hjælp og støtte til oprettelse af klubber.

 

At arbejde for at Tillidsvalgte og medlemmer tilbydes opkvalificering igennem uddannelse og kurser. Jf. afdelingens vilkår for Tillidsvalgte.

 

At yde støtte til kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer arbejderbevægelsens og medlemmernes interesser.

 

At fremme og støtte gennemførelse af forbundets formålsparagraf.

4 Optagelse af medlemmer

Stk. 1. Afdelingen optager som medlemmer lønmodtagere, der er fyldt 18 år, som arbejder på arbejdspladser, der ligger indenfor afdelingens geografiske område og som i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i Fagligt Fælles Forbund. Derudover optages lærlinge og ungarbejdere fra 13 år til og med 17 år med forældre eller værges samtykke og i henhold til forbundets love samt Arbejdsmiljøloven.

Stk. 2. Unge under 18 år har stemmeret, men er ikke valgbare i forhold til vedtægterne eller øvrige tillidshverv, når varetagelse forudsætter personlig myndighed.

§ 5 Indmeldelse

Stk. 1. Ved indmeldelse udstedes et medlemsbevis, og gives adgang til forbundets love samt afdelingens vedtægter.

Stk. 2. Gyldigt medlemsbevis er medlemmets legitimation ved udøvelse af alle faglige gøremål.

§ 6 Medlemskabets gyldighed

Medlemskabets gyldighed er betinget af, at fagbevægelsens formål samt forbundets love og afdelingens vedtægter ikke modarbejdes.

§ 7 Kontingent

Ud over de af forbundet og A-kassen pålagte kontingenter betaler hvert medlem et kontingent til afdelingens drift. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§ 8 Medlemmernes forpligtelser

Stk. 1. Medlemmer bør ikke arbejde sammen med uorganiserede i mere end én uge uden at meddele afdelingen dette.

 Stk. 2. Medlemmer skal omgående indberette uoverensstemmelser med arbejdsgiver til Tillidsrepræsentanten/afdelingen.

 Stk. 3. Arbejdsnedlæggelse må ikke finde sted uden afdelingens samtykke. Medlemmer der nedlægger arbejdet uden afdelingens samtykke, mister retten til støtte.

 Stk. 4. Krav om ændring eller opsigelse af overenskomster skal altid forelægges afdelingen til godkendelse og eventuel videre behandling i henhold til forbundets love. Kun forbundet eller afdelingerne kan indgå/opsige overenskomster for medlemmerne.

 Stk. 5. Medlemmer der under lockout eller strejke optager arbejde på en konfliktramt arbejdsplads, forinden strejke eller lockout, er erklæret hævet af forbundets hovedbestyrelse, betragtes som ekskluderet af afdelingen. Finder en afdeling, at det er formålstjenligt at optage en strejkebryder som medlem, kan dette kun ske med hovedbestyrelsens godkendelse.

 Stk. 6. Medlemmer har pligt til at bidrage med alle oplysninger, som afdelingen ønsker belyst omkring overenskomst- løn- og øvrige forhold.

Stk. 7. Jobskifte samt ændringer vedr. medlemmets kontakt oplysninger skal ajourføres på Mit3F eller meddeles afdelingen. Har manglende meddelelse om forandringen medført forringelse af medlemmets rettigheder, kan afdelingen eller dens bestyrelse ikke gøres ansvarlige for dette.

§ 9 Restancer og udtræden

Stk. 1. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver tid gældende regler for regler for arbejdsløshedslovgivningen.

Stk. 2. Ønsker et medlem at udtræde af afdelingen, skal ønsket herom fremsættes skriftligt. Ved udtræden af afdelingen kan der ikke gøres krav på afdelingens midler.

§ 10 Overflytninger

Stk. 1. Medlemmer kan flytte fra en afdeling til en anden, eller fra forbundet til et andet forbund, når medlemsbeviset er i orden og der ikke er restancer.

Stk. 2. Når et medlem tager arbejde indenfor en anden afdelings område, er medlemmet forpligtet til inden 1 måned at framelde sin hidtidige afdeling og lade sig overføre til afdelingen, hvis område medlemmet arbejder indenfor.

Stk. 3. Medlemmer uden ansættelsesforhold kan ved ønske om overflytning, kun overflyttes til en afdeling som dækker området hvor medlemmet har bopæl.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer fritages fra overflytning til, deres valgperiode er udløbet.

Stk. 5. Opstår der strid om et medlems tilhørsforhold forelægges spørgsmålet til afgørelse i hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles Forbund.

§ 11 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2. Generalforsamlingen udgøres af de fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i 1. kvartal.

Stk. 4. Generalforsamlingen varsles med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid, sted, dagsorden, frist for fremsendelse af forslag. Samt angivelse af hvor og hvordan man kan få den endelige dagsorden. Senest 5 dage før generalforsamlingen skal medlemmerne have adgang til indkomne forslag. Generalforsamlingen varsles ved fremsendelse af indkaldelse.

Stk. 5. Forslag (bortset fra personvalg), som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Bestyrelsen sørger for betryggende kontrol, så ingen, der ikke er medlemmer, bortset fra inviterede gæster, deltager i generalforsamlingen.

Stk. 7. Under hensyn til forbundets love og afdelingens vedtægter foreslår bestyrelsen en forretningsorden.

Stk. 8. Følgende punkter skal i alle tilfælde indgå i dagsordenen på ordinære generalforsamlinger:

Valg af dirigent

Valg af stemmeudvalg

Beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Personvalg

§ 12 Personvalg

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger én formand og én næstformand, som er fastlønnede i afdelingen og omfattet af funktionærlovens bestemmelser.

Stk. 2. I lige år vælges én formand samt 4 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges én næstformand samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Alle valg er for 2 års periode.

Stk. 4. Der vælges 3 bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge. Valgperioden er ét år.

Stk. 5. Der vælges to bilagskontrollanter samt to suppleanter. Valgperioden er to år. En bilagskontrollant og suppleant er på valg i ulige årstal, og den anden bilagskontrollant og suppleant er på valg i lige år. Bilagskontrollanter og deres suppleanter må ikke være medlemmer af afdelingens bestyrelse.

Stk. 6. Valgene til bestyrelsen afgøres ved simpelt relativt flertal. Ved valg hvor der er mere end én kandidat, foretages skriftlig afstemning. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Stk. 7. Det tilstræbes at bestyrelsen er så bredt sammensat som muligt, ud fra de faglige og geografiske områder som afdelingen dækker.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 15 % af afdelingens medlemmer skriftligt over for afdelingens bestyrelse kræver dette med motiveret dagsorden, eller når formand eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som nævnt i § 11 stk. 4. dog uden den nævnte tidsfrist, men indenfor 30 dage efter begæring herom.

Stk. 3. Mindst 90 % af de medlemmer som har begæret ekstraordinær generalforsamling, skal være til stede ved denne.

Stk. 4. Er ovennævnte forhold ikke opfyldt, skal dirigenten afvise generalforsamlingen som ikke beslutningsdygtig, og dermed ugyldig.

§ 14 Kongres og Delegeretmøde

Delegerede og suppleanter til forbundets kongres og A-kassens delegeretmøde vælges efter indstilling fra bestyrelsen, på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Formand, næstformand og A-kasseleder er faste delegerede.

§ 15 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand samt 7 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen varetager under formandens ledelse afdelingens samlede interesser i overensstemmelse forbundets love, A-kassens og afdelingens vedtægter, samt generalforsamlingens beslutninger. Under hensyn til forbundets love og afdelingens vedtægter fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem bliver væk fra to møder i træk uden at melde afbud, mister vedkommende sin plads i bestyrelsen og suppleant indtræder i stedet som ordinært medlem.

Stk. 4.  Valgte og ansatte i afdelingen samt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at tage den nødvendige uddannelse, så de kan tage sig af afdelingens og medlemmernes interesser.

Stk. 5. Bortset fra formand og næstformand, udtræder medlemmer af bestyrelsen senest med udgangen af den måned hvor de er berettiget til at gå på folkepension.

Stk. 6. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale efter indstilling fra den daglige ledelse.

Stk. 7. Bestyrelsen udarbejder budgettet for afdelingen.

Stk. 8. Bestyrelsen skal sørge for at afdelingens midler og ejendomme er forsvarligt forsikret.

Stk. 9. Løn og honorarer til valgte og ansatte på kontoret fastsættes af bestyrelsen.

§ 16 Daglig ledelse

Daglig ledelse består af formanden og næstformanden.

§ 17 Daglig ledelses afgang

Stk. 1. Hvis formanden fratræder i en valgperiode, konstitueres næstformanden. Bestyrelsen kan konstituere en ny næstformand, indtil valg kan finde sted.

Stk. 2. Hvis der ikke opnås genvalg, kan valget prøves ved en efterfølgende ekstraordinær/ordinær generalforsamling eller urafstemning senest 8 uger efter generalforsamlingen, hvor valget skal stå mellem den pågældende fra daglig ledelse og den kandidat, der på den første generalforsamling har opnået det største stemmetal. Den fra daglig ledelse fortsætter, hvis vedkommende på den ekstraordinære/ ordinære generalforsamling får flest stemmer. Ved et nyvalg afgår den pågældende fra daglig ledelse ved udgangen af den måned, hvor hun/han er kommet i mindretal. Dette gælder ikke hvis vedkommende er suspenderet jf. stk. 4.

Derudover modtager den berørte afgående Tillidsvalgte under samme betingelse fratrædelsesgodtgørelse efter reglerne i Funktionærlovens § 2A.

Stk. 3. Den afgående Tillidsvalgte modtager løn i en periode svarende til det opsigelsesvarsel, den pågældende vil have som funktionæransat indtil afgangen. 

Stk. 4. Misbruger en person fra daglig ledelse afdelingens midler eller handler i strid med forbundets love eller afdelingens vedtægter, kan bestyrelsen straks suspendere vedkommende ved en flertalsbeslutning. Der konstitueres en person i vedkommendes plads indtil nyvalg kan finde sted.

Stk. 5. Afgår en af afdelingen lønnet Tillidsvalgt ved døden i en valgperiode, udbetaler afdelingen den efterladte ægtefælle eller begunstigede samlever et beløb svarende til 3 måneders løn samt fratrædelsesgodtgørelse i henhold til Funktionærlovens regler.

§ 18 Tegningsregler

Stk. 1. Formanden tegner afdelingen i alle anliggende med baggrund i bestyrelsens beslutninger – bortset fra ved køb, salg eller belåning af fast ejendom. Ved formanden forfald tegnes afdelingen af næstformanden.

Stk. 2. Ved køb, salg, pantsætning eller belåning kræves en generalforsamlingsbeslutning.

Bestyrelsen skal godkende en forretningsgang for afdelingens daglige økonomiske anliggender.

§ 19 Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Afdelingen fører regnskabet nøjagtigt og oplysende med angivelse af samtlige indtægter og udgifter.

Stk. 3. Kontante midler ud over, hvad der er nødvendigt til den daglige drift, indsættes i et pengeinstitut, i afdelingens navn og efter bestyrelsens anvisning.

§ 20 Revision

Stk. 1. Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret eller registreret revisor, der reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, gennemgår afdelingens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt, samt påtegner årsregnskabet med oplysning om stedfunden revision og eventuelle bemærkninger.

Stk. 2. Afdelingen indgår en skriftlig samarbejdsaftale med den statsautoriserede eller registrerede revisor.

Stk. 3. Aflønningen af bilagskontrollanter fastlægges af bestyrelsen.

Stk. 4. Bilagskontrollanter skal udføre deres hverv blandt andet ved kontrol af indtægtsbilag og udgiftsbilag. Kontrollanterne skal udføre en revisionsprotokol der forelægges bestyrelsen til underskrift efter hver revision. Kontrollanterne kan altid kræve det nødvendige materiale forelagt, herunder bestyrelsens referater. Enhver uregelmæssighed i regnskabet skal omgående indberettes til bestyrelsen.

§ 21 Afdelingens ophør

Stk. 1. Sammenlægning med en anden afdeling kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning, og kun når dette er godkendt af hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles Forbund.

Stk. 2. Hvis det besluttes at en afdeling skal ophøre, tilfalder afdelingens midler og effekter den eller de afdelinger der fremover dækker det geografiske område, eller Fagligt Fælles Forbund.

Stk. 3. En afdeling kan ikke opløses, medmindre dette er vedtaget på en generalforsamling, og når mindst 2/3 af medlemmerne har stemt herfor ved en urafstemning. Fagligt Fælles Forbund skal mindst 8 dage inden have en skriftlig meddelelse om generalforsamlingen.

§ 22 Særskilte bestemmelser

Stk. 1. Strider afdelingens vedtægter mod Fagligt Fælles Forbunds love, er sidstnævnte gældende.

Stk. 2. Denne paragraf kan kun ændres efter godkendelse af Forbundet.

Således vedtaget på generalforsamling 3. september 2020.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt