Find din løn og overenskomst OK20 Nu skal du stemme

Kære medlem 

Vi gik til OK20 med et fair og solidarisk krav om at løfte bunden i vores overenskomst.

Vi mener, det vil være et vigtigt element i vores kamp mod social dumping og for at sikre fair og ordentlige forhold for vores udenlandske kollegaer. Men som I alle ved, betød alvoren af Coronakrisen, at vi måtte skifte strategi og altså lægge kravet om at hæve mindstelønnen fra os.

Det var ikke en nem beslutning. Men vi stod i en ekstraordinær situation, der kaldte på øjeblikkelig handling. Vi vurderede, at det mest ansvarlige og rigtige at gøre i den situation, var at lande det bedst mulige forlig, så vi for det første kan sikre gode løn og arbejdsvilkår for vores medlemmer og for det andet være med til at sikre, at vi har en overenskomstaftale for de kommende tre år.

Vi har dog ikke tænkt os at opgive kampen mod social dumping, tvært imod har vi tænkt os at intensivere indsatsen, både for at afsløre hvad der sker på byggepladserne, og for at vinde endnu større sammenhold og opbakning i denne overenskomstperiode.

Men på trods af Coronakrisen er det lykkedes os at lande et forlig med mange gode resultater, som vil komme alle medlemmer til gode.

Forliget indeholder blandt andet:

 • Stigning på mindstebetalingerne.
 • Løft på lærlingelønnen og pension til lærlinge fra de fylder 18 år.
 • Mere løn under sygdom, barns sygedag barsel mv.
 • Stigning på SH-FH-kontoen.
 • Stigninger på prislisterne.
 • Særlig aftale om kurser for arbejdsmiljørepræsentanter.
 • Medarbejder med fire måneders anciennitet kan ikke opsiges de første otte uger ved alm. sygdom.
 • Ret til fri ved barns 2. sygedag, samt med en måneds anciennitet ret til fri ved børns lægebesøg.
 • Yderligere tre ugers forældreorlov til fuld løn.

Alt sammen resultater, som medlemmerne har ønsket og rejst som krav undervejs i OK20-processen. Og så er der de ting, vi lykkedes med ikke at få med. Det er mindst lige så vigtigt. F.eks. optrapningsreglen om pensionsindbetaling for nye virksomheder og arbejdsgivers ret til at varsle månedsløn.

Alt i alt en fornuftig overenskomstaftale, som medlemmerne nu skal stemme om. Det er vigtigt, at så mange som muligt stemmer. Så tag fat i din kollega – snak om aftalen – og ring til din lokale afdeling, hvis du har spørgsmål.

Forhandlingsudvalget og gruppebestyrelsen anbefaler at stemme JA til overenskomsten.

Men vigtigst af alt er det selvfølgelig, at du deltager i afstemningen.

Generelt om forliget

Processen op til OK20 har været meget anderledes end sidst – ved OK17. Mange af de tilbagemeldinger Byggegruppen fik efter OK17 handlede om, at vi skulle tættere på medlemmerne – der skulle skrues op for inddragelse, kommunikation, synlighed og gennemsigtighed om processen.

Og det har vi taget til os og forsøgt at ændre hele tilgangen til forhandlingerne. Derfor holdt Byggegruppen i foråret og sommeren 2019 16 medlemsmøder rundt om i landet, hvor vi talte med over 1.000 medlemmer om deres forventninger til OK20. Vi indkaldte Forhandlingsudvalget til flere møder og skruede også op for kommunikationen imellem møderne. Ligesom vi i den sidste del af processen – da forhandlinger overgik til Forligsinstitutionen – inddrog vi Forhandlingsudvalget. 

Kritikere sagde under den sidste del af forhandlingerne, at de burde have været udsat til efter coronakrisen. Eller at der skulle have været tale om en etårig aftale i stedet.

Ingen af delene var rigtig op til os. Og ingen af delene ville have givet den nødvendige sikkerhed og stabilitet i byggebranchen. Andre mente tilmed, at vi burde have gået fra forhandlingerne og i stedet sat gang i en konflikt. Til dem må vi bare sige, at vores strejkevåben med ét var sat ud af kraft, da landet blev ramt af Corona.

Vi ville ikke med nogen ret kunne kaste landet ud i endnu en krise. Der var kun ét at gøre – nemlig at skaffe vores medlemmer det bedst mulige forlig. Og det gjorde vi.

Vi håber du vil bruge lidt tid på at læse materialet igennem. Og at du vil bruge tid på at stemme når du får mulighed for det. Og så håber vi naturligvis, at du vil stemme JA til denne aftale, så vi kan stå sammen om en god og ansvarlig vej frem.

Medlemmernes prioriteringer

Op til overenskomstforhandlingerne spurgte vi medlemmerne om, hvilket tema de synes var vigtigst at få prioriteret.

Ca. 6.200 medlemmer svarede på det spørgeskema, der blev sendt ud.

I skemaet kan du se, hvordan medlemmerne prioriterede de forskellige temaer, hvor 30,4 pegede på arbejdsmiljø og nedslidning som det væsentligste indsatsområde ved OK20. Prioriteringerne rimede også meget tydeligt på de tilbagemeldinger, Byggegruppen fik ved sine 16 medlemsmøder i foråret og sommeren 2019. 

I det næste skema kan du se, hvordan medlemmerne forholdt sig til konkrete krav:

Fakta Overenskomsten kort
 • Mindstebetalingen stiger med 3 x 2,50 kr. pr. time.
 • Lærlingelønnen stiger med 3 x 1,7%.
 • Løn under sygdom, barn syg, børns hospitalsindlæggelse og barsel stiger med 3 x 2,50 kr. pr. time.
 • SH/FF-satsen stiger med 3 x 1,0% – i perioden, ender på 12,9%.
 • Særlig opsparing til funktionærlignende ansatte stiger med 3 x 1,0% – i perioden, ender på 7,0%.
 • Særlig opsparing til elever 3 x 1,0% – i perioden (Ny bestemmelse).
 • Akkordprislisterne stiger med 3 x 2,1%.
 • Minutfaktoren stiger med 6 øre, 5 øre og 5 øre.
 • Genetillæggene (overtid, forskudt arbejdstid, holddrift, rådighedsvagt, smudstillæg, værktøjspenge m.v) stiger med 1,6%.
 • Akkordudbetalingen med 3 x 2,50 kr. pr. time – samlet 7,50 kr. i perioden.
 • Udbetaling af en del af sin SH-opsparing sammen med lønnen.
 • Pension til elever der er fyldt 18 år, 4% / 2%. 6 måneders erhvervsarbejde.
 • AMR’s deltagelse i 2X2 efter aftale med virksomheden, alle udgifter dækkes af en fond.
 • Medarbejder med fire måneders anciennitet kan ikke opsiges de første otte uger ved alm. sygdom.
 • Ret til fri ved børns 2. sygedag, samt med en måneds anciennitet i virksomheden ret til fri ved børns lægebesøg.
 • Yderligere tre ugers forældreorlov til fuld løn.
 • Fond om samarbejde og Arbejdsmiljø stiger med 5 øre.
Særligeforhold for fagspecifikke overenskomster

Der igangsættes Udvalgsarbejde på Offshore og vindmølleparker.

Særligt for Byg priskurant:

 • Priser på curing.

Særligt for Akkordtidsfortegnelsen og Vejledende tider:

 • Nye priser for opstilling af laser, klip i rionet.
 • Udvalgsarbejde på Byg prislisten Akkordtidsfortegnelsen og Vejledende tider igangsættes i perioden på flere store arbejdsområder.

Tagdækkernes priskurant:

 • Højere priser på APP pap, og priser på udlægning af Sedum bakker, tildannelse af præfabrikerede hjørner.

Brolæggerne:

Aftalt udvalgsarbejde i perioden om:

 • Prisfastsætning på granitarbejde
 • Tillægsbetalinger på mindre arealer
 • Svær indpakning stålbånd og paller
 • Renovering- reetableringsafsnittet evalueres
 • Affaldshåndtering

Stilladsområdet:

Udover de mellem parterne aftale stigninger er der aftalt følgende:

 • Priskuranter indgår i udvalgsarbejde med fokus på arbejdsmiljøet.
 • Priser og aftaler om transport og opskydelige gelændere.
 • Revision og ændring af fast timetillæg til uddannelsestillæg.

Ved lokal enighed kan det skriftligt aftales at lønudbetalingen finder sted hver måned, men det forudsætter at der mellem lønperiodens afslutning og lønudbetalingen højst må være fem bankdage.

Prislisten for veludført Tømrer- og Snedkerarbejde er der blevet enige om følgende:

 • Ny tabel på tagbrædder.
 • Der indsættes udskæringstabel i Afsnit 06.
 • Facadeplader er genforhandlet bla. Med ny pris på kantforsegling og præcisering af at aftørring og rengøring af plader ikke er indeholdt i prisen.
 • Der er lavet nye priser på indblæsning af granulat på loft og etageadskillelser.
 • Beslaggruppen i afsnit 09 er moderniseret med pæne stigninger.
 • Dampspærre på væg og loft er moderniseret efter nutidens standarder og har fået sin egen gruppe i afsnit 10.
 • Punkterne 19,3 grader på tag udgår, således at der nu står 20 grader. Så i stedet for to kolonner er der nu kun en.
 • Der indsættes en kotehøjde inden for 100 m i uhindret flugt.
 • Hvor tagkasetter er tykkere end 35 cm gives der 0,40 kr. pr kvm pr. påbegyndt fem cm. Ligesådan på isoleringstrimler mellem kasetter.
 • Stålregler til skillevægge leveret på fixmål fradrages prisen 8%.
 • Punkterne omkring træstilladser udgår.

Der er indgået seks protokollater bl.a. revidering af murerarbejdsmandsuddannelsen, og herudover nye priser i de tre priskuranter for murerfaget.

For murersvendearbejde i provins og Kbh./Nordsjælland, klemmelister til fugtspærre, indmuringskiler, nivelleringskiler til klinke/flise arbejde. For Kbh./Nordsjælland yderligere seks poster omkring isoleringsmaterialer.

For murerarbejdsmandsarbejde, nedtagning af stenhoveder fra transportpaller, opskamling af stenhoveder på forhøjede paller og levering af skinner/klemlister til fugtspærre.

Nyt afsnit i priskuranten om vådrumsarbejde.

Forliget på Glasoverenskomsten afspejler aftalerne med Dansk Byggeri, dog har vi lavet en aftale udover. Lærlingene må nu udføre overarbejde i virksomhederne, mod at de får samme overarbejdstillæg som øvrige medarbejdere, ud fra deres personlige løn og samme overenskomstmæssige tillæg, SH-Feriefridagbetaling, pension og feriegodtgørelse.

Fuldt arbejdsgiverbetalt dag til realkompetence vurdering i opsigelsesperioden. Indførelse af særlig opsparing for funktionærlignende ansættelser obs. 3 %

Mindstebetaling § 9, incl. § 9 stk 3, 4, 5 og 6

  1/3 2020   1/3 2021 1/3 2022 
Isoleringsarbejde, kroner/time:  143,64 146,36  149,12 
Isoleringsarb. på skibe, kroner/time: 155,92  158,84 161,77 

Der er udarbejdet omfangsaftale der skal anvendes ved akkordarbejde. Akkordpriserne på de to isoleringsprislister stiger 2,46 % pr. år.

Opsigelse ved arbejdsulykke forlænges til seks uger.

Der åbnes op for at nyansatte uden brancheerfaring kan gennemgå et relevant kursusforløb for branchen.

Aftalen om voksenlærlinge gøres permanent.

Ved elektronisk indberetning skal medarbejderne altid modtage kopi til oplyst mail.

AMR kan deltage i forbundets relevante arbejdsmiljø kurser.

 Læs de enkelte protokollater her: Dansk Byggeri Hent protokollat Isoleringsoverenskomsten Hent protokollat Dansk Industri Hent protokollat Asfaltoverenskomsten Hent protokollat Glasoverenskomsten Hent protokollat
Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt