Landsbrancheklubben for 3F's Tekniske Servicepersonale og Håndværkere
Om Landsbrancheklubben for 3F's Tekniske Servicepersonale og Håndværkere Landsbrancheklubbens formål er at samle tekniske serviceledere og tekniske servicemedarbejdere, der arbejder i kommuner, regioner, staten samt frie grundskoler og privatskoler.

Klubben arbejder for at styrke fælles interesser som uddannelse, arbejdsmiljø, løn- og ansættelsesvilkår m.v.

Teknisk servicemedarbejdere og ledere dækker blandt andet over disse stillingsbetegnelser:

 • Ejendomsserviceteknikere
 • Skolebetjente
 • Pedeller
 • Gårdmænd
 • Håndværkere
 • Pedelmedhjælpere
Læs mere Vedtægter for Landsbrancheklubben for Teknisk servicepersonale - 26. oktober 2019 155 KB PDF Hent dokument
Værd at vide

Landsbrancheklubben består af en bestyrelse på 13 medlemmer:

 • 10 arbejdspladsrepræsentanter valgt ud fra 3F's regioner
 • 2 forhandlingssekretærer
 • 1 udefrakommende HB-medlem udpeget af Den Offentlige Gruppebestyrelse
 • Formandsposten besættes altid af en af de 2 forhandlingssekretærer
 • 5 repræsentanter - 1 fra hver region - vælges i lige år og 5 s repræsentanter - én for hver region - vælges på ulige år.

Alle vælges for 2 år ad gangen.

Hvis en region ikke kan vælge 2 repræsentanter, kan der vælges en repræsentant fra en anden region indtil næste årsmøde.

Ved sammensætningen af bestyrelsen, skal der så vidt muligt tages hensyn til en geografisk spredning og at de forskellige overenskomstområder er repræsenteret.

Se bestyrelsen her

Kommuner og regioner

Løn og aftaler

Pension

Uddannelse

Jubilæumsgratiale udbetales, når du har været ansat i staten i 25, 40 eller 50 år.

Jubilæumsancienniteten regnes fra den første ansættelse i den danske stat.

Referat Generalforsamling 2022
Referat af 2. september 2020
Referat af 12. maj 2020
Overenskomster og løn

Overenskomst
3F's overenskomster, aftaler og lønbilag for ansatte i kommuner finder du i databasen Faglig Håndbog. I Faglig Håndbog kan du også søge oplysninger frem om KTO-aftaler og andre organisationers aftaler.

Du kan altid hente en trykt version af overenskomsten i din lokale 3F fagforening.

Løn
Lønnen for ansatte i kommuner finder du i Faglig Håndbog.

Når du står på Faglig Håndbogs startside, klikker du på ”Kommuner”, som du finder i venstre side.

Her kan du klikke på mappen, der hedder ”Lønninger”. Her ligger de seneste lønbilag.

I mappen ”Oversigter over lønbilag” finder du årslønnen, månedslønnen, timelønnen, satser på tillæg mv.

Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du henvende dig i din lokale 3F fagforening eller hos din tillidsrepræsentant.

Læs mere på Faglig Håndbog
Find din overenskomst her

Som ejendomsserviceteknikere, teknisk serviceledere og teknisk servicemedarbejdere ansat i staten står reglerne om dine løn- og ansættelsesforhold i OAO-S fællesoverenskomsten, 3F-organisationsaftalen for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede med flere i staten mv. og en lang række generelle aftaler. Er du elev under uddannelse til ejendomsservicetekniker er dine løn- og ansættelsesforhold også beskrevet i den organisationsaftalen.

Her finder du:

 • OAO-S Fællesoverenskomsten og organisationsaftalerne
 • Arbejdstidsaftalen
 • Generelle aftaler for ansatte i staten

PAV på internettet
PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten.

Hvert kapitel består af en beskrivelse af regler og praksis på det pågældende område samt en bilags- og henvisningsoversigt med de relevante regelsæt.

PAV er frit tilgængelig på internettet, og det er således ikke nødvendigt at tegne abonnement. Adgang til teksten kræver ikke password.

Løn og tillæg 
3F'er i staten er omfattet af basislønsystemet, der består af én basisløn eller et basislønforløb med flere løntrin, der aftales centralt mellem Finansministeriet og 3F - Den Offentlige Gruppe. Hertil kommer en tillægsoverbygning, som primært aftales lokalt.

Statslige lønninger og tillæg aftales i 01.10.1997-niveau, det såkaldte grundbeløbsniveau. Lønninger og tillæg reguleres til aktuelt niveau via den såkaldte procentregulering.

Organisationsaftale for håndværkere og teknikere
Generelle aftaler
Find din overenskomst her
2022.10.01 - Års- måneds-, og timeløn – Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere m.m.
2022.10.01 - Elever/ungarbejdere - Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannelser
2022.10.01- Tillæg med pension §17 - Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere mm.
2022.04.01- Års- måneds-, og timeløn – Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere mm.
2022.04.01- Elever/ungarbejdere, Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannelser.
2022.04.01- Tillæg m. pension §17 - Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere mm.
2021.10.01 - Års, måneds, timeløn - Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere
2021.10.01 - Elev og ungarbejder - Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere
2021.10.01 - Tillæg - Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere
2021.04.01 – Års- måneds-, og timeløn - Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere
2021.04.01 - Tillæg med pension §17 - Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere

Danmarks Privatskoleforening
Overenskomsten fastsætter løn og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, Chauffør, tekniske servicemedarbejdere ansat på tilsluttede skoler under Danmarks Privatskoleforening.

Lilleskoler, Private Gymnasier og Studenterkurser og Deutscher Schul- und Sprachverein
Overenskomsten fastsætter løn og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, Chauffør, tekniske servicemedarbejdere ansat på tilsluttede skoler under en af ovenstående skoleforeninger.

Find din overenskomst her
Uddannelse

For Den Offentlige Gruppe er det vigtigt, at ansatte på offentlige arbejdspladser løbende får udviklet deres kompetencer - både med baggrund i medarbejderens ønsker og arbejdspladsens behov.

Efteruddannelse og videreuddannelser er en afgørende faktor, når det gælder jobfastholdelse og udvikling af den ansatte på jobbet.

I 3F's overenskomster inden for det offentlige er det besluttet, at der skal gøres en ekstra indsats for at efteruddanne ansatte med en kort skoleuddannelse.

Fuld løn under uddannelse  
Som udgangspunkt får du fuld løn, mens du er på efteruddannelse. De fleste faggrupper har normalt gode muligheder for at deltage i efteruddannelse.

Erhvervsuddannelse inden for Den Offentlige Gruppe
Inden for Den Offentlige Gruppe er der mulighed for at blive uddannet til mange forskellige erhvervsuddannelser. Her er et par eksempler på den mest brugte uddannelse:

Ejendomsservice
Ejendomsservicetekniker - læs mere her.   

Målet med uddannelsen er blandt andet at lære at udføre ejendomsservicearbejde, ejendomsdrift, -vedligeholdelse og -forvaltning samt servicering af ejendommens brugere.

Du får en tværfaglig håndværkskunnen, så du kan arbejde med reparation, vedligehold og udskiftning, varetage affaldshåndtering og drift af varme- og ventilationsanlæg, drift og vedligeholdelse af specielle lokaler, ventilations- og indeklimaanlæg, pleje og vedligeholdelse af idrætsanlæg.

Efteruddannelse
AMU-kurser er korte erhvervsrettede kurser for ufaglærte og faglærte ansatte. Ved at tage et arbejdsmarkedskursus kan du:

 • forbedre dine muligheder for at beholde det job, du har
 • bane vej for, at du kan skifte branche
 • få et uddannelsesbevis på noget, du i forvejen kan
 • afprøve, om du har flair for et andet fag, som interesserer dig
 • blive uddannet til at udføre andre funktioner, så du får en mere varieret arbejdsdag
 • forbedre dine chancer for at få et nyt job, hvis du skulle blive arbejdsløs.

FVU (Forberedende voksenuddannelse) er et tilbud til alle, som har svært ved at læse, stave, skrive eller som har svært ved regning og matematik. 

Ordblindeundervisning for voksne foregår på små hold med 2 - 6 deltagere. Er du ordblind, så kontakt den skole, du gerne vil gå på. Skolen tilbyder dig en test, så du kan starte på det kursus, der passer bedst til dig. 

HF- enkeltfag er studieforberedende undervisning for voksne. Du kan læse mere om HF her.  

Hvis du vil vide mere
Kontakt din lokale 3F fagforening, de er altid parat til at vejlede om efteruddannelse. De kan også fortælle dig om muligheder for økonomiske støtte. 

I 3F Uddannelsesnyt kan du også læse alt omkring uddannelse, regler og økonomi.

Se hvilke erhvervsuddannelser der er inden for det offentlige område
Læs mere om AMU kurser på amukurs.dk
Læs mere om FVU - Forberedende voksenundervisning her
Læs mere om Hf-enkeltfag her
Læs mere om ordblindeundervisning for voksne
Læs mere på uddannelsesnyt.dk

Bedre til ord tal og IT - For dig der gerne vil være bedre til at læse, skrive, regne eller bruge IT.  
Mere end 3.000 medarbejdere har allerede være afsted og endnu flere er på vej. 

Bedre til ord, tal og IT henvender sig til alle ansatte på 3F overenskomster i kommunerne.

Indsatsen betyder at du og dine kolleger kan få afklaret jeres kompetencer i dansk, regning og IT. Er der behov for undervisning på området kan arbejdspladsen få tilskud til lønrefusion eller vikardækning, når I deltager i screening og kurser.

Tilmelder arbejdspladsen sig Bedre til ord, tal og IT, bliver alle på arbejdspladsen screenet. Herefter vil dem, der har behov, bliver tilbudt undervisning. Det gælder kurser i ordblindeundervisning (OBU) og Forberedende voksenundervisning (FVU), herunder FVU-start, FVU-dansk, FVU-matematik eller FVU-digital.

Indsatsen er startet for 5 år siden og er en aftale mellem KL, FOA og 3F som en del af Den Kommunale Kompetencefond.

Vil du gerne have indsatsen i gang på din arbejdsplads, så kontakt din TR eller den lokale 3F fagforening.

Læs mere om projektet Bedre til ord, tal og it på vpt.dk
Pjece: Bedre til ord, tal og it

Er du ansat i staten dine rettigheder til uddannelse og efteruddannelse beskrevet i en aftale om kompetenceudvikling mellem Finansministeriet og CFU.

Ved OK18 blev det aftalt at omlægge kompetencefonden til en mere individuel ordning.

Ansøgning om støtte til kompetenceudvikling på statens arbejdspladser kan søges via SCK - Statens Center for Kompetenceudvikling. 

 • SCK - Statens Center for Kompetenceudvikling - er oprettet af arbejdsgivere og lønmodtagere på statens område. 
 • SCK arbejde med økonomisk støtte, rådgivning, formidling af viden og værktøjer samt udvikling af uddannelse. 

I forhold til 3F'er i staten er der i SCK speciel fokus på uddannelse og efteruddannelse af de kortuddannede på statens arbejdspladser. 

SCK har en rigtig god hjemmeside og udsender løbende nyhedsbrev som du kan abonnere på. På den måde kan du hele tiden følge med i alle de nye tiltag fra SCK side.

På SCK's hjemside kan du læse meget om kompetenceudvikling i staten. Du finder hjemmesiden her.

Ansøg om støtte til kompetenceudvikling her
Tilmeld dig SCK's nyhedsbrev
Læs mere på kompetenceudvikling.dk


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt