Nyheder
CFU og Medarbejder- og kompetencestyrelsen har indgået forlig i sagen om seniorbonus og seniordage, der opstod efter OK21 Den nye seniorbonusordning træder i kraft den 1. januar 2024.
Det år den ansatte fylder 62 år har den ansatte ret til at afholde op til 2 seniordage pr. kalenderår, (se nærmere nedenfor), seniordagene kan kun afholdes som hele dage.
Når en seniordag afholdes, sker det med lønfradrag (uden løn), idet seniorbonussen (0,8%) automatisk udbetales hver måned sammen med den faste løn.
Nedenfor uddybes forliget og aftalen nærmere.

Aftalen om seniorbonus og seniordage er et supplement til de muligheder, ansættelsesmyndigheden i øvrigt har for at fastholde seniorer, jf. mulighederne for lokalt at etablere seniorordninger efter cirkulære om aftale om seniorordninger.
Som led i forliget er der aftalt overgangsbestemmelser for ansatte, der i 2022 og 2023 har været omfattet af den gældende seniorbonusordning.

Med forliget slås det fast, at retten til seniordage opgøres således:

• ret til 2 seniordage:
fylder den ansatte 62 år i perioden:
fra den 1. januar til og med den 30. juni, (1. halvår)
har den ansatte ret til at afholde 2 seniordage i det kalenderår, hvori den ansatte fylder 62 år.

• ret til 1 seniordag:
Fylder den ansatte 62 år i perioden:
fra den 1. juli til den 31. december, (2. halvår)
har den ansatte ret til at afholde 1 seniordag i det kalenderår, hvori den ansatte fylder 62 år.

• herefter:
I årene efter det fyldte 62. år har alle ret til at afholde 2 seniordage pr. kalenderår.

I den nye ordning vil der være en ret til at afholde 1 eller 2 seniordage årligt, jf. ovenstående.

Udbetaling af seniorbonussen/Lønfradrag ved afholdelse af seniordag:
Pr. 1. januar 2024 vil Seniorbonussen ikke længere blive udbetalt én gang årligt efter kalenderårets udløb, til gengæld vil Seniorbonussen (0,8%) blive udbetalt automatisk hver måned sammen med den faste løn.
Når den ansatte ønsker at afholde en seniordag, vil dette ske med lønfradrag, (dvs. uden løn, idet de 0,8% allerede er forudbetalt hver måned med den faste løn)

Den ansatte vil ikke længere skulle have besværet med at træffe et årligt valg om konvertering af seniorbonus til seniordage, eller til pensionsbidrag eller en kombination heraf.

Afvikling af seniordage:
Med det nye forlig kan seniordage kun afholdes som hele dage.

Beregning af seniorbonussen:
Beregningsgrundlaget er således ændret fra den sædvanlige årsløn til den faste månedsløn.

I konsekvens heraf indgår variable løndele således ikke længere i beregningsgrundlaget; på samme måde som variable løndele ikke indgår i grundlaget for beregning af lønfradrag.

Pensionsbidraget og pensionsdækningsbidraget indgår heller ikke længere i beregningsgrundlaget, det er ikke længere muligt at konvertere seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag, men den ansatte kan med ansættelsesmyndighedens accept fortsat vælge at der skal ske indbetaling af forhøjet eller ekstraordinært pensionsbidrag over en nærmere fastsat periode. Således er det fortsat en mulighed at seniorbonussen kan konverteres til pensionsbidrag.

Til gengæld er seniorbonussen blevet pensionsgivende for både overenskomstansatte og tjenestemænd.

Overgangsbestemmeler for ansatte, der i 2022 og 2023 har været omfattet af den gældende seniorbonusordning:

• Ansatte, der har valgt at konvertere seniorbonus vedrørende kalenderåret 2022 til seniordage til afvikling i 2023, men for hvem det ikke har været muligt at planlægge og afvikle sine seniordage i 2023, fordi ansættelsesmyndigheden har undladt at fastsætte, hvornår seniordagene skulle afvikles, får udbetalt ikke-afholdte seniordage ved førstkommende lønudbetaling i 2024.
• Ansatte kan ikke vælge at konvertere seniorbonus vedrørende kalenderåret 2023 til seniordage til afvikling i 2024.

Den nye aftale om seniorbonus og seniordage udsendes af Medarbejder- og kompetencestyrelsen ved nyt cirkulære, der kan ses her: Regler, aftaler og cirkulærer (medst.dk) og vedlægges dette cirkulære.

Venlig hilsen
Louise Wredstrøm


Cirkulære om aftale om Seniorbonus og seniordage - Medst. 016-23.pdf


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt