OK23
Ordbog Hvad er det egentlig overenskomstforhandlingerne går ud på? Og hvad betyder den danske model? Få svaret her.

Den danske model er en betegnelse for måden, arbejdsmarkedet i Danmark er organiseret. Her aftales løn- og arbejdsvilkår frivilligt mellem repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere.

I Danmark er der altså ikke nogen mindsteløn, da lønnen bliver forhandlet og fastlagt i de kollektive overenskomster.

Forligsinstitutionen er en forvaltningsmyndighed, som har til formål at hjælpe arbejdsmarkedets parter med at afslutte overenskomster, uden der opstår konflikt. Forligsinstitutionen kan blandt andet indkalde alle parter til forhandling, hvis der er udsigt til konflikt og kan tvinge parterne til at genforhandle bestemte punkter.

Industrien forhandler overenskomster først, og når der lander et forlig på industriens område, kaldes det et ‘gennembrudsforlig’. På den måde har de andre områder på det private arbejdsmarked en forhandlingsramme, hvor de kan forhandle deres overenskomster på plads inden for den ramme, som industrien har udstukket.

Industrivirksomheder skal konkurrere med udenlandske virksomheder. Derfor lægger industriens overenskomster en økonomisk ramme, som sikrer virksomhedernes konkurrenceevne. Desuden er branchen så stor, at det giver et repræsentativt billede.

Der kan opstå konflikt ved overenskomstforhandlingerne, hvis parterne ikke kan blive enige, eller hvis medlemmerne stemmer et forhandlingsresultat ned. En konflikt kan ske i form af strejke, lockout eller begge dele.

Når du er medlem af 3F fagforening og omfattet af konflikt, vil du have ret til konfliktunderstøttelse, hvis der opstår en storkonflikt. Den svarer til højeste dagpengesats.

Forligsmanden kan fremsætte et mæglingsforslag, hvis parterne ikke kan nå til enighed om en ny overenskomst. Mæglingsforslaget sendes derefter til urafstemning blandt medlemmerne. Hvis der er udbrudt konflikt, kan regeringen ophøje mæglingsforslaget til lov.

En løn er som udgangspunkt baseret på normalløn eller minimalløn. På normallønsområdet bliver alle lønsatser aftalt i overenskomsten. Dermed gælder den aftalte løn i hele overenskomstperioden, og du har ikke krav på lønforhandling i den periode, overenskomsten gælder. Normalløn kender vi blandt andet fra transportområdet.

På minimallønsområdet aftales den løn, som arbejdsgiveren som minimum skal betale. Den endelige løn forhandles lokalt ude på virksomhederne. På minimallønsområdet har du ret til en årlig lønforhandling.

En overenskomst er en kollektiv aftale om løn og arbejdsvilkår mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Her forhandles der om regler og aftaler, som skal overholdes af begge parter.

I overenskomsten forhandles der blandt andet om; løn, pension, arbejdstid, overarbejde og tillæg, opsigelse, feriefridage og uddannelse og kurser.

En overenskomstforhandling er en forhandling mellem repræsentanter fra arbejdsgiver og arbejdstager. Forhandlingerne er en central del af den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler om løn- og arbejdsvilkår.

Regeringen og Folketinget holder sig som regel uden om overenskomstforhandlingerne, men hvis der opstår en konflikt, og parterne ikke kan blive enige uden udsigt til en løsning, vil Folketinget gribe ind og standse konflikten med lov. Det er beskæftigelsesministeren, der kommer med et lovforslag, som skal have flertal i Folketinget for at standse konflikten.

Sammenkædning er en juridisk bestemmelse i Forligsmandsloven, som giver forligsmanden mulighed for at sammenkæde forhandlinger fra flere forskellige brancher og fagforbund til ét samlet mæglingsforslag.

På den måde bliver afstemningen kædet sammen, så det er det samlede afstemningsresultat blandt fagforbundene, som afgør, om det bliver et ja eller nej til overenskomstresultatet.

Når forhandlerne for lønmodtagerne og arbejdsgiverne er nået frem til et resultat, skal det til afstemning hos medlemmerne. Det er medlemmerne, der afgør, om de nye overenskomster skal være gældende.

Medlemmer af 3F skal stemme på det område, de har tilknytning til.

Afstemningen foregår elektronisk, og medlemmerne får et link til afstemningen via mail og sms. Medlemmer, som 3F ikke har elektronisk adresse på, vil modtage adgang til den elektroniske afstemning med posten. Medlemmer kan også stemme på 3F.dk ved at bruge MitID.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt