Protokollat 10 - Social dumping

Parterne ønsker med denne aftale at etablere rammerne for en koordineret indsats i forhold til social dumping.

Parterne er enige om, at indsatsen mod social dumping kan antage flere former og er i den forbindelse enige om, at der senest den 1. juni 2012 etableres en arbejdsgruppe som kan behandle flere emner, herunder:

  • At drøfte om der kan indføres kontrolforanstaltninger for at forhindre social dumping og hvordan dette i givet fald skal udmøntes,
  • At udarbejde et sæt etiske retningslinjer vedrørende begrebet social dumping,
  • At arbejde med at undersøge hvorvidt allerede eksisterende aftaler i overenskomsten i højere grad kan udvides til at modgå social dumping,
  • At have en løbende dialog og erfaringsudveksling med henblik på, at overvåge hvorvidt der sker en stigning eller et fald i udviklingen af social dumping,
  • At have en koordineret interessevaretagelse overfor andre aktører,
  • At drøfte muligheden for at lave fælles oplysningskampagner, herunder fælles analyser og undersøgelser,
  • At drøfte konkrete løsningsforslag der kan modvirke social dumping.