Protokollat 17 - Alternative arbejdstidsregler for housekeeping

Der etableres i overenskomstperioden, som en forsøgsordning, en aftale om "Alternative arbejdstidsregler for medhjælpere, som udfører rengøring", som virksomheder, omfattet af hoteloverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, der ikke har udliciteret rengøringsaktiviteterne til ekstern leverandør, kan anvende.

Forsøgsordningen evalueres i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2020, hvorefter den bortfalder, såfremt den ikke har fungeret i henhold til hensigten.

Virksomheder, som er omfattet af aftalen på det tidspunkt, hvor den evt. bortfalder, kan fortsætte med aftalen i indtil 6 måneder efter aftalens bortfald, hvorefter hovedoverenskomstens almindelige regler finder anvendelse.

Virksomheder, som ønsker at anvende de "alternative arbejdstidsregler for rengøring", skal skriftligt meddele dette til 3F Privat Service, Hotel og Restauration og HORESTA Arbejdsgiver med 3 måneders varsel. Organisationerne skal senest inden 14 dage herefter meddele, om aftalen kan finde anvendelse. Eventuelle indsigelser skal begrundes.

Ønsker virksomheden at anvende aftalen, meddeles det på mail til såvel ok-sekretariatet@3f.dk som horesta@horesta.dk.

De "alternative arbejdstidsregler" kan alene finde anvendelse for medhjælpergruppen, der udfører rengøring og erstatter § 5 i Overenskomst Del 1.

En forudsætning for at kunne anvende aftalen er, at mindst 45% af medarbejderne, omfattet af aftalen, er ansat på fuld tid. En mindre norm kan dog aftales, hvis der med lokalafdelingen kan opnås enighed derom.

§ 1 - Arbejdstidsnorm
Stk. 1. Fuldtidsansatte
Den effektive arbejdstid for fuldtidsansatte er 481 timer over en 13 ugers turnus, svarende til gennemsnitligt 148 timer over 4 uger og gennemsnitligt 160,33 timer om måneden. Der kan lokalt aftales en længere turnusperiode, dog maksimalt 26 uger. Se Overenskomst Del 1, § 10.

Stk. 2. Deltidsansatte
Den effektive arbejdstid for deltidsansatte aftales med den enkelte medarbejder, og det som minimum garanterede timetal angives på ansættelsesbeviset.

Det fast garanterede timetal skal mindst udgøre 15 timer om ugen, og den effektive arbejdstid planeres over en 4 ugers turnus. Der kan lokalt aftales en længere turnusperiode, dog maksimalt 13 uger. Se Overenskomst Del 1, § 10.

Der kan ikke udelukkende eller i overvejende grad antages og beskæftiges deltidsansatte på mindstetimetal.

Stk. 3. Deltidsansatte - Weekend
Med henblik på at sikre de faste medarbejdere mere frihed i weekenderne, kan der ansættes ”weekendmedarbejdere” til arbejde i tidsrummet fredag kl. 24.00 - søndag kl. 24.00. Det fast garanterede timetal aftales med den enkelte weekendmedarbejder. Weekendmedarbejdere kan påtage sig merarbejde uden for ovennævnte tidsrum som følge af et pludseligt opstået behov herfor.

Stk. 4. Deltidsansatte - Unge under 18 år
Den effektive arbejdstid for unge under 18 år skal mindst udgøre 32,3 timer om måneden, svarende til en effektiv arbejdstid på mindst 30 timer over 4 uger.

Stk. 5. Deltidsansatte - Merarbejde
Såfremt deltidsmedarbejderen tilbydes timer ud over det fast garanterede timetal betales disse timer med fuld personlig timeløn.

§ 2 - Vagtplan
Stk. 1. Vagtplanens indhold
Arbejdstidens tilrettelæggelse tilkommer virksomheden. Der skal forefindes en vagtplan med angivelse af arbejdstidens begyndelse og ophør for hver enkelt medarbejder, som udleveres til medarbejderen.

Stk. 2. Spisepause
Den daglige arbejdstid tillægges ½ times spisepause, som anføres på vagtplanen, medmindre andet skriftligt aftales lokalt. Se Overenskomst Del 1, § 10.

Stk. 3. Vagtplanens varsler
Vagtplanen lægges i videst mulig udstrækning i samråd med tillidsrepræsentanten eller medarbejderne. Vagtplanen skal omfatte mindst 4 uger, men kan ændres med 2 ugers varsel - dog med én uges varsel, når tvingende omstændigheder gør det nødvendigt.

§ 3 - Arbejdstidens tilrettelæggelse
Stk. 1. Daglig arbejdstid
Der skal i hvert døgn, regnet fra arbejdstidens begyndelse, gives medarbejderen en hvileperiode på mindst 11 på hinanden følgende timer. Bestemmelsen kan ikke fraviges ved vagtbytte.

Den daglige arbejdstid skal mindst udgøre 4 timer, dog for unge under 18 år 2 timer, og kan ikke deles, medmindre andet aftales lokalt. Se Overenskomst Del 1, § 10.

Såfremt medarbejderen ønsker det, skal der mindst ligge 1 vagt pr. uge.

§ 4 - Fridage og friweekender
Stk. 1. 2 fridage pr. uge
Medmindre andet skriftligt aftales lokalt, skal medarbejderen garanteres 2 fridage pr. uge, som minimum hver anden uge skal placeres i sammenhæng. Se Overenskomst Del 1, § 10.

Stk. 2. Bortfald af en fridag
Der henvises til Overenskomst Del 1, § 3, stk. 6.

Stk. 3. Friweekender
Medmindre andet skriftligt aftales lokalt på virksomheden, garanteres over 3 måneder 5 friweekender (= frihed i tidsrummet lørdag kl. 00.00 - søndag kl. 24.00 + 11 timers hvile), dog placeres minimum 1 pr. måned. Se Overenskomst Del 1, § 10.

Stk. 4. Bortfald af friweekend
Såfremt en friweekend bortfalder, betales en kompensation på 1/22 af den oppebårne månedsløn, samt kompensation i henhold til stk. 2 om mistet fridag.

§ 5 - Merarbejde
Stk. 1. Deltidsansatte - merarbejde
Såfremt deltidsmedarbejderen tilbydes timer ud over det fast garanterede timetal, betales disse timer i ethvert tilfælde med fuld personlig timeløn op til 148 timer over en 4 ugers turnus. Medarbejderen har ikke pligt til at påtage sig merarbejde

§ 6 - Overarbejde
Stk. 1. Virksomheden har kun pligt til at betale for overarbejde, såfremt dette finder sted efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder.

Arbejdstid ud over fuldtidsnormen i den på virksomheden aftalte turnusperiode er dog altid at betragte som overarbejde, medmindre det er opstået som følge af vagtbytte.

Stk. 2. Overarbejdstillæg

Der henvises til Overenskomst Del 1, § 3, stk. 6.

§ 7 - Feriefridage
Der henvises til Overenskomst Del 1, § 5, stk. 12.

§ 8 - Opnormering af deltidsmedarbejdere
Stk. 1. Ledige fuldtidsstillinger
Hvor det driftsmæssigt er muligt at vagtplanere med fuldtidsstillinger, skal dette så vidt muligt ske. Ved ledige fuldtidsstillinger/ledige timer tilbydes disse først de deltidsansatte.

Stk. 2. Tilbud om flere timer - konstant flere timer
Såfremt der over en 13 ugers periode konstant forekommer mertimer/overarbejde ud over den normalt aftalte arbejdstid, skal deltidsmedarbejderen fremadrettet tilbydes en kontrakt med et garanteret timetal, som afspejler den gennemsnitlige faktiske arbejdstid i perioden. Medarbejderen skal inden 7 dage efter tilbuddets modtagelse skriftligt meddele, hvorvidt tilbuddet accepteres.

Opgørelse af timerne skal foretages af virksomheden 1 gang i kvartalet, som udgangspunkt 31. marts, 30. juni, 30. oktober og 31. december hvert år, og kan baseres på timerne, angivet på det pågældende kvartals lønsedler, eller på baggrund af turnusperioden.

Stk. 3. Tilbud om fuldtid - 416 timers beskæftigelse
Såfremt den deltidsansatte inkl. merarbejde/overarbejde beskæftiges i 416 timer eller derover, set over en periode på 13 sammenhængende uger, skal medarbejderen fremadrettet tilbydes fuldtidsansættelse. Medarbejderen skal inden 7 dage efter tilbuddets modtagelse skriftligt meddele, hvorvidt tilbuddet accepteres.

Opgørelse af timerne skal foretages af virksomheden 1 gang i kvartalet, som udgangspunkt 31. marts, 30. juni, 30. oktober og 31. december hvert år, og kan baseres på timerne, angivet på det pågældende kvartals lønsedler, eller på baggrund af turnusperioden.

§ 9 - Lønopgørelse ved fratræden
Stk. 1. Fratrædelse
Ved fratræden midt i en turnusperiode gøres medarbejderens præsterede timetal op.

Eventuel difference mellem præsterede og garanterede timer - hvad enten det er i medarbejderens eller virksomhedens favør - søges udlignet i opsigelsesperioden, og vagtplanen søges tilrettet i overensstemmelse hermed. Såfremt det af driftsmæssige årsager ikke er muligt at ændre/indrette vagtplanen med henblik på at udligne timerne, udbetales en eventuel difference til medarbejderen i forhold til det præsterede timetal.

Stk. 2. Opsigelse begrundet i virksomhedens forhold
Såfremt opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold, og timerne ikke er udlignet i opsigelsesperioden jf. stk. 1, betales eventuelle overskydende timer som overarbejde, jf. Overenskomst Del 1, § 3, stk. 6.

Stk. 3. Minimum det garanterede timetal
Der udbetales dog altid som minimum fuld personlig løn, svarende til det i kontrakten garanterede timetal.