Protokollat 3 - Principper ved indgåelse af lokalaftale

Stk. 1. Lokalaftale med lokalafdeling
Udgangspunktet for en forhandling om indføring af øget fleksibilitet er, at virksomheden og de ansatte fremlægger deres ønsker og behov, og drøfter de forhold, f.eks. arbejdstidstilrettelæggelse og arbejdsfunktioner, som vil blive omfattet af aftalen.

Hvor lokalaftale indgås med 3F Privat Service, Hotel og Restaurations lokalafdelinger skal disse behandle de enkelte virksomheder ensartet ud fra saglige kriterier.

Parterne er herunder enige om, at det blandt andet ikke er et sagligt kriterium at stille krav om kollektivt kontingenttræk eller eksklusivaftale, som betingelse for indgåelse af lokalaftale.

Parterne er endvidere enige om, at det betragtes som sagligt, såfremt en lokalafdeling stiller betingelse om, at ville mødes med medarbejderne eller enkelte heraf, forud for lokalaftalens indgåelse.

Stk. 2. Lokalaftalemuligheder
Det er ved lokalaftale muligt at fravige følgende bestemmelser i Overenskomst Del 1:

1.  § 5, stk. 1: Turnusperiode for fuldtidsansatte medarbejdere:
     Der kan aftales kortere eller længere turnusperiode end 4 uger, dog maksimalt 13 uger.
2.  § 5, stk. 1: Delt arbejdstid - fuldtidsansatte:
     Det kan aftales, at dele den daglige arbejdstid.
3.  § 5, stk. 3: Turnusperiode for deltidsansatte medarbejdere:
     Der kan aftales kortere eller længere turnusperiode end 4 uger, dog maksimalt 13 uger.
4.  § 5, stk. 7: Antal deltidstjenere i forhold til fuldtidsansatte:
     Der kan indgås aftale om ansættelse af flere tjenere på deltid end antallet i § 5, stk. 7.
5.  § 5, stk. 8: Afholdelse af spisepause
6.  § 5, stk. 9: Spisepause:
     Der kan aftales fravigelse af kravet om vagtplanering af spisepauser.
7.  § 5, stk. 10: Placering af fridage:
     Der kan aftales en anden placering af fridage inden for turnusperioden end angivet i § 5, stk. 10. Der henvises dog til arbejdsmiljølovens bestemmelser.
8.  § 5, stk. 10: Friweekender:
     Der kan aftales fravigelse af garantien om, at der ydes 5 friweekender over 3 måneder, hvoraf minimum 1 skal placeres pr. måned.
9.  § 5, stk. 11: Hviletid:
     For alle faggrupper kan hviletiden nedsættes til 8 timer maks. 2 gange pr. uge. 2 på hinanden følgende nedsatte hvileperioder kan aldrig aftales. Såfremt hvileperioden mellem fx mandags- og tirsdagsvagten er nedsat, kan den førstkommende hvileperioden herefter mellem tirsdag og onsdag ikke nedsættes og skal derfor udgøre minimum 11 timer.
10. Protokollat 15: Seniorordning:
      Der kan indgås lokalaftale om seniorordning.
11. Protokollat F: Mulighed for, at tjenerne kan overgå til fast løn.

Stk. 3. Inddragelse af organisationerne
Overenskomstparterne er enige om, at såfremt en virksomhed ikke kan opnå en lokalaftale jf. overenskomstens § 10, kan repræsentanter fra organisationerne inddrages i forhandlingerne herom.