Protokollat 5 - Søgnehelligdagsordning - Københavns Amt

Stk. 1. Dækningsområde
For heltidsbeskæftigede, fastansatte udlærte, der er beskæftiget i virksomheder beliggende i det tidligere Københavns Amt, erstatter reglerne i denne paragraf helligdagskompensationen i henhold til § 3.
Forretninger, der har lukket alle søgnehelligdage, er ikke omfattet af ordningen. Det samme gælder køkkenchefer, forudsat de aflønnes med minimum 40% over minimallønnen.

Stk. 2. Opsparing
For beskæftigelse i månederne december - juni opspares en ekstra fridag med fuld personlig løn for hver beskæftiget måned i perioden, maksimalt 7 dage.

Stk. 3 Afspadsering
Fridagene, der skal afspadseres, kan tages i tilslutning til en ordinær fridag eller vinterferie, når de fornødne afløsere kan skaffes, og arbejdsforholdene tillader det. Fridagene kan kun afvikles i vinterhalvåret i perioden 1. oktober - 31. marts.

Stk. 4. Afregningsbeløb
For personale, der er fastansat i perioden 1. december - 30. juni, indsender virksomhederne inden udgangen af maj måned til afspadseringsordningen:

  • en minimaldagløn af højeste løntrin plus 30%,
  • feriegodtgørelse (12,5%),
  • arbejdsgiverens bidrag til den aftalte arbejdsmarkedspension samt de af lovgivningen pålagte bidrag til ATP for hver måneds beskæftigelse for hver ansat (samme beløb for ungarbejdere som for højst lønnede).

Stk. 5. Indsættelse af afløser
Under den ekstra frihed har organisationen pligt til at indsætte afløsere og af det indsendte beløb aflønne disse. Lønnen til afløsere svarer til de indsendte beløb pr. dag minus afløserens bidrag til ATP.

Stk. 6. Afregningsordning
Arbejdsgiverne bør ved indsendelsen af de ovennævnte beløb til søgnehelligdagsafspadseringsfonden anvende samlelister, der kan rekvireres hos 3F København, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV, telefon 70 300 999.

Arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder attesterer på et søgnehelligdagskort perioden, der er arbejdet i. Halvdelen af kortet indsendes sammen med beløbet, den anden halvdel beholder medarbejderen. For personale, der fratræder i opsparingsperioden, skal arbejdsgiveren indsende det opsparede beløb senest 14 dage efter fratrædelsen på fondens bankkonto 5321 0832636 - med angivelse af medlemsnummer, navn og måneder.

Stk. 7. Mistede rettigheder
Personale, der forlader branchen, har ingen del i fonden, der ud over kompensationsfriheden til det faste personale, er oprettet for at sikre de aktive medlemmer af forbundet den størst mulige beskæftigelse året rundt. Retten til frihed bevares dog i indtil 2 år, såfremt vedkommende kommer tilbage til erhvervet og genoptager arbejdet inden for det overenskomstdækkede område.