Protokollat B - Fælles regler - fastansatte og reserver

Stk. 1. Ikke betalende gæster
Såfremt gæster ikke kan eller vil betale de af serveringspersonalet for det pågældende selskab serverede varer, erstatter forretningen det således manglende beløb efter specificeret regning, dog under forudsætning af, at den manglende betaling fastslås over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, inden gæsten har forladt forretningen.

Stk. 2. Hæftelse for tab
Såfremt det er serveringspersonalet pålagt at kræve betaling samtidig med serveringen hæfter dette selv for tab. Hvor arbejdsgiveren forud skriftligt har billiget, at der gives kredit, er kreditten arbejdsgiverens.
Hvor en regning tages til inkassation, er arbejdsgiveren pligtig at udbetale serveringsafgiften med 13,1% à conto.
"Betaling samtidig med servering" dækker såvel tilfælde, hvor betaling kræves i umiddelbar forbindelse med servering som tilfælde, hvor betaling kræves, når den samlede servering er afsluttet.

Stk. 3. Arbejde efter kl. 20.00
Ved arbejde, der påbegyndes kl. 20.00 eller derefter, regnes den tarifmæssige betaling fra kl. 20.00.

Stk. 4. Selskabslokaler
I selskabslokaler, hvor der på grund af arbejdets skiftende art ikke kan udarbejdes vagtplan, føres liste over arbejdstiden for hver enkelt tjener.

Stk. 5. Uniform
Serveringspersonalet anskaffer og vedligeholder selv sort/blå uniform med slips eller sløjfe samt sorte sko, samt hvid tropejakke (steward), hvor dette anvendes i virksomheden.

Reserver, der møder ureglementeret påklædt i henhold til denne bestemmelse, kan hjemsendes uden løn.