Protokollat C - Serveringspersonalets faglige område - fastansatte og reserver

Stk. 1. Arbejdets omfang
Det påhviler serveringspersonalet at opdække, vedligeholde og afdække deres stillinger. I øvrigt henvises for så vidt angår arbejdets omfang til den til enhver tid gældende uddannelsesbekendtgørelse for tjenere.

Stk. 2. Opdækning og afrydning
Ved opdækning før og afrydning efter spisningen, påhviler det virksomheden at sørge for, at bukke, plader, borde og stole forefindes i rengjort stand på et let tilgængeligt sted i umiddelbar nærhed af og på samme etage, som serveringen finder sted. Flytning af møbler og musikinstrumenter er serveringspersonalet uvedkommende.

Stk. 3. Vagttjeneste
For opstilling af borde og stole til møder eller vagttjeneste i selskabslokaler betales kr. 57,14 pr. påbegyndt time. Tillægget betales ikke, hvis arbejdet er forbundet med omsætning og dermed provision. Ved vagttjeneste forstås, at medarbejderen passer selskabslokalet, når det anvendes til formål, der ikke er forbundet med omsætning.

Stk. 4. Glasopvask
Det er forbudt serveringspersonalet at vaske glas. Dog kan serveringspersonalet betjene glasopvaskemaskiner, der står i serveringslokalet.

Stk. 5. Kaffebrygning
Det er tilladt serveringspersonalet at betjene og påfylde kaffemaskiner, som står i restauranten eller lignende, eller i tjenernes buffetområde. Egentlig kaffebrygning og egentlig rengøring af kaffemaskiner er serveringspersonalet uvedkommende.

Stk. 6. Tjenere og receptionistarbejde
I hoteller, hvor der ikke er portierer eller andet personale til modtagelse af gæsterne, skal der tillægges det serveringspersonale, der anviser værelser m.v., 5% af værelsesprisen for dette arbejde. Registrering skal ske samme dag, og afregning for dette arbejde skal ske ved første ordinære udbetaling.

Stk. 7. Buffet
Hvor der ikke arbejdes med buffister, skal buffetdisken forefindes i serveringspersonalets sædvanlige arbejdsområde. Opfyldning af drikkevarer påhviler virksomheden. Leverancer fra køkkenet skal foregå på samme etage. Virksomheden har ansvar for beholdningen.

Stk. 8. Interimistisk buffet
I større virksomheder, hvor der er urimelig stor afstand mellem buffet og stilling, er virksomheden pligtig at oprette interimistisk buffet for de gængse kolde drikkevarer. Såfremt en tjener benyttes til at hente og bringe varer over urimelig stor afstand mellem vareudlevering og serveringssted, skal vedkommende aflønnes af virksomheden med garantiløn, uden modregning i omsætningen.

Stk. 9. Avanceret teknik
Under henvisning til en naturlig udvikling i faget, bør det sikres, at der ikke indføres avancerede, tekniske maskinelle hjælpemidler, inden det har været forhandlet mellem organisationerne, eventuelt lokalt. Ved forhandlingerne bør der ligeledes tages stilling til kompensation.

Stk. 10. Friluftsforretninger
I friluftsforretninger, hvor stillingen er afdækket under regnvejr, påhviler bordenes aftørring så vidt muligt virksomheden. Medarbejderne er forpligtet til - uden andet vederlag end kosten - at møde dagen før åbningen til instruktion og ved stillingens istandgørelse.