Protokollat G - Særaftale om reservetjenere på provision

Dersom parterne i en virksomhed ønsker at tiltræde ordningen vedrørende alternativ provisionsaflønning, skal parterne på forhånd kontakte deres respektive organisationer, som vil orientere om ordningens betydning.

Stk. 1. Løn
Nærværende aftale gælder for alt tjenerarbejde. Udgangspunktet for al afregning af tjenerarbejde er pr. time kr. 162,95 pr. 1. marts 2017, pr. 1. marts 2018 kr. 165,45 og pr. 1. marts 2019 kr. 167,95 samt andel i eventuelt overskud i forhold til 13,1% af den samlede omsætning for det pågældende arbejde/selskab.

Herefter er enhver form for specielle afregninger for specielle arrangementer samt alle former for kuvertbegrænsninger bortfaldet.

Minimum antal timer er 4 timer før kl. 16.00 og 5 timer efter kl. 16.00.

Stk. 2. Anvisning
Det er op til virksomheden at afgøre, hvor mange tjenere der indkaldes til de enkelte arrangementer - men i alles interesse bør antal tjenere stå i rimeligt forhold til arbejdets art og omfang.

Al anvisning af reserver foregår gennem det stedlige offentlige jobcenter. Er jobcentret - med nærmeste omegn - udtømt for organiserede reserver, kan der indkaldes uorganiserede reserver, enten gennem jobcentret eller ved virksomhedens egen foranstaltning.

Vilkårene for uorganiserede reservers afregning er overenskomsten. De uorganiserede vil dog - under normale omstændigheder - ikke:

  • få tildelt overkuverter eller
  • deltage i efterservering.

Stk. 3. Fastansatte og reserver
Ved de enkelte arrangementer skelnes der ikke mellem faste folk og reserver, og ved stillingstildeling skal der etableres en passende ordning, så fjernest liggende stillinger besættes på skift. Virksomhedens elever optræder på lige fod med de udlærte og afregnes ligeså. Elevens andel tilfalder de faste folk.

Stk. 4. Deling af betjeningsafgiften
Virksomheden udfærdiger et regnskab for selve arrangementet.

  • Fakturabeløb
  • ÷ Blomster
  • Beregningsgrundlag for 13,1%
  • 13,1% betjeningsandel
  • ÷ Samtlige arbejdstimer med sats, jf. stk. 1, herunder eventuelle timer til pålægning af duge, opdækning m.v. samt til efterservering (bar og afrydning)
  • Rest til fordeling efter den enkelte tjeners antal betjente kuverter.

Ønskes andre fradrag end blomster, skal dette forhandles lokalt.

Eventuelt betjeningsmæssigt overskud (beregnet timeløn, jf. stk. 1, i forhold til 13,1%) fordeles ligeligt mellem de tjenere, som deltager i efterserveringen (i bar såvel som på gulvet).

Stk. 5. Efterservering
Efterservering går så vidt muligt på skift, dog kan der naturligvis byttes. Det er op til virksomheden hvilke tjenere, der skal betjene baren.

Eventuelle vareunderskud dækkes af den enkelte bars mandskab.