15Aflønning ved forlænget læretid

Stk. 1. Forlænget læretid

I henhold til Erhvervsuddannelsesloven, kan læretiden i særlige tilfælde forlænges, f.eks. i forbindelse med barselsorlov, sygdom og lignende. Eleven bevarer i sådanne situationer ancienniteten.
                            
Forlængelse af læretiden kræver godkendelse i den enkelte uddannelses faglige udvalg.
 

Stk. 2. Aflønning

Såfremt læretiden forlænges udover den fastlagte tidsramme, er det aftalt, at elevens løn forhøjes med kr. 298,86 (1. marts 2018 kr. 303,64, 1. marts 2019 kr. 308,50) pr. måned, medmindre forlængelsen beror på elevens egne forhold. Barsel, længerevarende sygdom samt arbejdsskadetilfælde betragtes ikke som beroende på elevens egne forhold. 
 

Stk. 3.

Ved elevtidsforlængelse som følge af, at elevens skoleophold på arbejdsgiverens foranledning flyttes, betales fuld uddannet løn + evt. fagtillæg for den periode, elevtiden forlænges.