23Sygdom

Stk. 1. Sygdomscirkulære

Der henvises til gældende lovgivning samt til det af organisationerne godkendte personalecirkulære vedrørende sygdom, bilag 1, afsnit 14.

Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusion fra kommunen ophører og det skyldes elevens forsømmelse af de pligter, der følger af Sygedagpengeloven.

Sygdom betragtes som en afspadseringshindring, forudsat eleven melder sig syg inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor afspadseringen skulle have fundet sted. Er der planlagt flere dages afspadsering, gælder afspadseringshindringen også for sygdom på eventuelle efterfølgende dage.Stk. 2. Fuld løn ved sygdom

Eleven har i læretiden krav på fuld personlig løn, inklusive alle tillæg i henhold til vagtplanen, fra arbejdsgiveren under sygdom.

Der ydes ved sygdom pr. fraværende dag en godtgørelse, svarende til den til enhver tid af ligningsmyndighederne fastsatte sats for den skattemæssige værdi af ét måltid.

Receptionistelever
Receptionistelever er desuden omfattet af Funktionærlovens bestemmelser.
 

Stk. 3. Læge- og tandlægebesøg

Elever gives betalt frihed til læge- og tandlægebesøg.
 

Stk. 4. Barns første sygedag/hospitalsindlæggelse

Der ydes frihed med fuld løn under barnets første hele sygedag.

Til elever med 9 måneders anciennitet i virksomheden ydes frihed med fuld løn, dog pr. 1. maj 2017 max. kr. 122,00 pr. time, pr. 1. marts 2018 kr. 124,00 pr. time og pr. 1. marts 2019 kr. 126,00 pr. time ved elevens hospitalsindlæggelse med et barn under 14 år i højst en uge pr. år.

 

Pr. 1. maj 2017 gælder friheden også, når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet.
 

Stk. 5. Børneomsorgsdage

Eleven har pr. 1. maj 2017 ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Eleven kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn eleven har. Reglen vedrører børn under 14 år. Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og eleven under hensyntagen til virksomhedens tarv. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn.