28pension

Stk. 1. Anciennitetskrav

Der ydes arbejdsmarkedspension til elever, der har opnået 6 måneders anciennitet i branchen eller i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspension, herunder en arbejdsmarkedspension i et EU/EØS-land.

Det er en betingelse for ydelse af arbejdsmarkedspension, at eleven er fyldt 20 år.

Pensionsbidraget, der hver måned indbetales til PensionDanmark, udgør 12% af den skattepligtige indkomst, inkl. feriepenge. Virksomhedens bidrag udgør 2/3 og medarbejderens 1/3.

Elever, der har nået den til enhver tid gældende pensionsalder eller modtager efterløn, kan i stedet vælge at få udbetalt arbejdsgiverbidraget sammen med lønnen.
 

Stk. 2. Bidragets størrelse

Elever omfattet af stk. 1 ydes pensionsbidrag af den skattepligtige indkomst, optjent hos arbejdsgiveren ved arbejde omfattet af overenskomsten.

Arbejdsgiverens bidrag udgør 8% og elevens bidrag udgør 4%. Det samlede bidrag udgør i alt 12%. 
 

Stk. 3. Helbredskrav

Der må ikke stilles helbredskrav ved indtræden i pensionsordningen. 
 

Stk. 4. Pensionsselskab

Arbejdsgiverne indbetaler det samlede aftalte pensionsbidrag i forbindelse med lønudbetalingen til PensionDanmark A/S, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, efter selskabets nærmere anvisninger.
 

Stk. 5. Forsikringsydelser

Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, det være sig i henhold til stk. 1 eller på andet grundlag, har krav på følgende forsikringsydelser:

Invalidepension                       kr.   60.000      årligt
Invalidesum                            kr.  100.000
Forsikring ved kritisk sygdom    kr.  100.000
Dødsfaldssum                         kr.  300.000

Ordningen placeres i et pensions- eller forsikringsselskab efter virksomhedens valg.
Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren.
Såfremt eleven overgår til at være omfattet af overenskomstens pensionsordning i PensionDanmark, ophører arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse.