6Reserver

Stk. 1. Løn

Lønsatserne for reserver fremgår af lønbilaget.

Reserver ydes ikke tillægsbetaling for arbejde på særlige tidspunkter, dog ydes søndagstillæg i henhold til § 3, stk. 3.
Medhjælpere ydes søndagstillæg på helligdage. Dersom helligdagen falder på en søndag, ydes alene søndagstillægget.
 

Stk. 2. Garanteret timetal pr. vagt

Alle reserver garanteres minimum 5 timer pr. vagt.

Reserver kan ansættes til dækning af kortvarigt fravær samt spidsbelastninger, der ikke optræder systematisk.