Lønbilag - tjenere

 

Garantiløn

1. marts 2017

1. marts 2018

1. marts 2019

Pr. måned

22.034,18

22.435,01

22.835,84

Pr. time

137,43

139,93

142,43

Pr. dag

1.001,55

1.019,77

1.037,99

 

Tjeneres aflønning
Tjenere aflønnes med 13,1% af den præsterede omsætning inklusive moms, dog garanteres en minimumsfortjeneste (garantiløn). Opgørelse foretages hver måned, uanset ansættelsens varighed, samt ved ophør.

Der afregnes den sidste i en måned for perioden den 26. i foregående måned til den 25. i opgørelsesmåneden.
Tjenerne og virksomheden kan skriftligt aftale andre opgørelsesterminer.
Det er muligt at få udbetalt et a conto beløb den 15. i måneden.

Der henvises i øvrigt til Overenskomst Del 2, protokollat A - Fælles kasse og beholdning.

Se endvidere Overenskomst Del 2, protokollat F om mulighed for overgang til fast minimalløn. Herudover findes en opkvalificeringsaftale med differentieret garantiløn for faglærte/ufaglærte tjenere, side 23.

Pension, herunder kursus- og konferencecentre
Ved pension garanteres der serveringspersonalet 13,1% af den præsterede omsætning. Serveringspersonalets omsætning skal udgøre mindst 2/5 af den samlede pensionspris.

Kurser og konferencer
Ved kurser og konferencer kan lokalleje fratrækkes inden provisionen beregnes. Virksomheden kan ikke fastsætte lokalelejen ensidigt til skade for serveringspersonalets indtjeningsgrundlag.

Servering for indehaver
Servering for indehaveren, ud over det rent daglige, betales med 13,1% af forretningsprisen.

Såfremt serveringspersonalet beordres til at servere for andet personale i forretningen (skuespillere, musikere, artister, etc.), ydes der 13,1% af den af forretningen ansatte pris (funktionærpris).

Medbragte varer
I tilfælde, hvor gæsten selv - helt eller delvist - leverer varer, der indgår i kuverten, uden at der beregnes pris herfor fra virksomhedens side, aflønnes serveringspersonalet efter virksomhedens almindelige kuvertpris for omhandlede varer.

Bartendere som buffist
Bartendere, som ikke arbejder i fælles omsætning med det øvrige serveringspersonale, og som fungerer både som bartender og buffist, betales 5% af den del af deres omsætning, som udleveres til det øvrige serveringspersonale.

Tjeneres betaling af elever
For tjenere, der betaler elever, forhøjes minimumsfortjenesten med tjenernes andel af elevens minimalløn (jf. elevoverenskomstens lønbilag).

Arbejdsgiveren opkræver halvdelen af lønnen hos tjeneren. Der kan på virksomheden indgås lokalaftale om en anden fordeling.

For så vidt angår voksenelever forhandler virksomheden med tjenerne om fordelingen af voksenelevens løn. Såfremt der ikke opnås enighed, betaler tjenerne i henhold til ovenstående, dog efter fradrag af den del af voksenelevens løn, som arbejdsgiveren modtager tilskud for, jf. de til enhver tid gældende regler.

Under fravær ved samlet skoletid betales lønnen for tjenereleven dog 100% af arbejdsgiveren.