Opkvalificeringsaftale for tjenere

Med det formål at fremme kompetencer via uddannelse og dermed øge serviceniveauet i branchen, forpligter parterne sig til målrettet at arbejde for at øge antallet af faglærte tjenere i branchen. Derfor har branchen indgået nedenstående opkvalificeringsaftale.

Aftalen finder anvendelse i helårsvirksomheder eller virksomheder, der har åbent i størstedelen af året.

§ 1. Overgang til opkvalificeringsaftalen
Stk. 1. Overgang
Virksomheden kan med 3 måneders varsel over for tjenerne - og med skriftlig meddelelse til HORESTA Arbejdsgiver - overgå til opkvalificeringsaftalen, idet overgang skal ske tilsvarende det lønsystem (fast løn eller provisionsløn), som i forvejen benyttes på virksomheden. Ud over den i opkvalificeringsaftalen fastsatte minimalløn finder overenskomstens øvrige bestemmelser anvendelse.

De på virksomheden ansatte tjenere - såvel fastansatte som reserver - er sikret mod lønnedgang ved overgang til det særlige lønsystem.

Ved overgang til opkvalificeringsaftalen skal lønregulering af de faglærte tjenere ske uden modregning i den personlige løn.

Der kan ikke udelukkende ansættes tjenere på det laveste løntrin.

Nyåbnede virksomheder kan rette henvendelse til organisationerne med henblik på at aftale lønsystemet for tjenerne.

Stk. 2. Opkvalificering
Der skal være tale om en reel belønning af tjeneren, når denne øger sine kompetencer. Virksomheden forpligter sig til at tilrettelægge uddannelsesplaner for ufaglærte tjenere, både dem med lang og dem med kort erfaring.

Uddannelsesplaner kan lægges i henhold til EUV1 eller mere formelle voksenlæreforløb med det formål, at tjeneren kan opnå faglært status.

 

Såfremt der for den fastansatte tjener planlægges et EUV1-forløb, har tjeneren ret til et beløb svarende til løntrin 2 under skoleophold i maksimalt 20 uger, tillagt tiden, der bruges på kompetenceafklaring. Dette forudsætter, at tjeneren er berettiget til AUB-godtgørelse. Arbejdsgiver kan desuden på vegne af tjeneren søge branchens Kompetenceudviklingsfond om tilskud til differencen mellem AUB-godtgørelsen og løntrin 2, af de i Kompetenceudviklingsfonden til formålet afsatte midler.

Stk. 3. Kompetenceafklaring
Skolen foretager - eventuelt i samarbejde med virksomheden - kompetenceafklaring, og på den baggrund fastlægges antallet af skoleuger, som - under hensyn til virksomhedens drift - planlægges med det formål, at den ansatte hurtigst muligt opnår faglært status.

Stk. 4. Uddannelsesplaner
Der skal på virksomheden udarbejdes uddannelsesplaner for ufaglærte tjenere over 25 år, med 2 års brancheanciennitet, heraf 9 måneder i virksomheden, og som ønsker at benytte sig af retten til at blive faglært.

1 års brancheanciennitet svarer for reservetjenere til 216 arbejdsdage som tjener i branchen.

3F Privat Service, Hotel og Restauration og HORESTA Arbejdsgiver kan med fordel involveres i dette arbejde.

§ 2. Lønsatser
Stk. 1. Fastansatte
Tjenere med under 1 års brancheerfaring indplaceres på løntrin 1, ufaglærte på løntrin 2 og faglærte på løntrin 3.

Minimallønnen pr. måned udgør:
 


Pr. 1. marts 2017

Løntrin 1

21.155,54 (131,95)

Løntrin 2

23.730,89 (148,01)

Løntrin 3

24.682,80 (153,95)

 

 

Pr. 1. marts 2018

Løntrin 1

21.475,20 (133,95)

Løntrin 2

24.051,55 (150,01)

Løntrin 3

25.003,46 (155,95)

 

 

Pr. 1. marts 2019

Løntrin 1

21.796,86 (135,95)

Løntrin 2

24.372,21 (152,01)

Løntrin 3

25.324,12 (157,95)

 
Fastansatte tjenere på løntrin 2 og løntrin 3 kan aldrig aflønnes lavere end reservetjenere. Afregning opgøres i hvert enkelt tilfælde, og kan ikke modregnes i den personlige løn.

Stk. 2. Reserver
Reserver med under 1 års brancheerfaring indplaceres på løntrin 1, og øvrige på løntrin 2.

Lønnen pr. time udgør:
 
                     1. marts 2017   1. marts 2018   1. marts 2019
Løntrin 1             151,95                153,95                155,95
Løntrin 2             166,95                168,95                170,95

Der aflønnes med 4 timer før kl. 16.00, 5 timer efter kl. 16.00 og principperne for yderligere betaling efter 8. time (+50%) og igen efter 11. time (+100%) følges.

§ 3. Opsigelse
Nærværende aftale kan skriftligt opsiges af virksomheden, et flertal af tjenerne, tillidsrepræsentanten eller Forbundet, med 3 måneders varsel til overenskomstens udløb, første gang pr. 1. marts 2020.

Såfremt aftalen opsiges falder virksomheden tilbage på det lønsystem, som var gældende inden overgangen til opkvalificeringsaftalen.

Såfremt aftalen opsiges af virksomheden gøres uddannelsesplaner, der rækker ud over opsigelsesperioden, færdige i henhold til den oprindelige aftale.