13Øvrige aftaler

Stk. 1. Ferie

Der henvises til ferieloven. Tvister vedrørende ferieloven kan behandles fagretligt.
Der indbetales feriepenge hvert kvartal samt ved ansættelsesforholdets ophør til Feriefonden for Hotel- og Restauranterhvervet, der har ansvar for at fremsende feriekort til den enkelte ansatte[1].[1] Se endvidere Ferieregulativet i Overenskomst Del 2, protokollat 4.

Stk. 2. Fondsbestemmelser

A) Uddannelses- og samarbejdsfond
Der er mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration oprettet en uddannelses- og samarbejdsfond.

Formålet er at:
1.    Styrke og finansiere samarbejdet om at udvikle og administrere branchens uddannelser og overenskomster.
2.    Styrke samarbejdet på den enkelte virksomhed ved at få valgt og uddannet tillidsrepræsentanter, samt iværksætte tiltag, der fremmer samarbejdet.

Virksomhederne indbetaler pr. præsteret arbejdstime som følger:

Pr. 1. marts 2017 87 øre, hvoraf de 45 øre går til de i pkt. 2 nævnte formål.

Pr. 1. januar 2018 90 øre, hvoraf de 45 øre går til de i pkt. 2 nævnte formål.

Pr. 1. marts 2018 95 øre, hvoraf de 50 øre går til de i pkt. 2 nævnte formål.


Virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA Arbejdsgiver og som ikke har ansat medarbejdere, eller som ikke har medarbejdere, der indbetales pensionsbidrag for, betaler herud over et halvårligt administrationsgebyr på kr. 250,00 til dækning af uddannelsesfondens administrationsomkostninger.

Beløbene opkræves af PensionDanmark, dog opkræves beløb, der ikke vedrører punkt 2, af DA/LO-uddannelsesfonden for HORESTA Arbejdsgivers medlemsvirksomheder.

B Kompetenceudviklingsfond
Der er mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration oprettet Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond, som har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i selvvalgt kompetenceudvikling.

Virksomheden betaler et bidrag, svarende til kr. 400 pr. år pr. fuldtidsansat medarbejder, omfattet af overenskomsten. For deltidsansatte reguleres beløbet forholdsmæssigt. Bidraget opkræves af PensionDanmark.

Der betales ikke bidrag for reserver.

Se endvidere Overenskomst Del 2, protokollat 13 og protokollat 14