3Løn og tillæg

Stk. 1. Minimalløn

Alle fastansatte (fuldtids- og deltidsansatte) medarbejdere er månedslønnede. Der skal til medarbejderen udleveres en specificeret opgørelse over den udbetalte løn. Lønnen skal være til rådighed den sidste bankdag i måneden.

Minimallønnen stiger pr. 1. marts 2017 med kr. 2,00; pr. 1. marts 2018 med kr. 2,00 og pr. 1. marts 2019 med kr. 2,00 pr. time. For unge under 18 år stiger minimallønnen med pr. 1. april 2017 med kr. 1,15; pr. 1. marts 2018 med kr. 1,15 og pr. 1. marts 2019 med kr. 1,15.


Lønsatserne for alle faggrupper fremgår af lønbilagene.

Alternative lønsystemer for tjenere

Virksomheden kan for tjenere varsle overgang til en opkvalificeringsaftale med differentieret minimalløn for faglærte/ufaglærte. Opkvalificeringsaftalen med de alternative lønsatser findes som bilag.

Stk. 2. Lønforhandling

Minimallønnen er et udgangspunkt for personlige lønforhandlinger, der skal foregå ved ansættelsen og løbende i ansættelsesforholdet, når en af parterne anmoder herom, dog mindst en gang om året.

Det forudsættes, at der ydes højere lønninger end de i overenskomsten nævnte minimallønssatser.

Ved lønforhandlingen skal der lægges vægt på ansvar, erfaring, anciennitet, uddannelse, arbejdsindsats samt arbejdets karakter. Ved uenighed kan spørgsmålet behandles fagretligt.

Hvis medarbejderne ønsker det, kan tillidsrepræsentanten forhandle på deres vegne.

Stk. 3. Tillæg for aften-, nat- og weekendarbejde

For arbejde på forskudt arbejdstid betales følgende tillæg pr. time:

 

Tidsrum

Pr. 1. marts 2017

Pr. 1. marts 2018

Pr. 1. marts 2019

Voksne

Under
18 år

Voksne

Under
18 år

Voksne

Under
18 år

Hverdage kl. 18.00 - 24.00 og lørdage kl. 14.00 - 24.00 

 

18,37

 

13,20

 

18,66

 

13,41

 

18,96

 

13,62

Søndage kl. 06.00 - 24.00

25,09

20,85,86

25,49

21,18

25,90

21,52

Nattillæg til medhjælpere kl. 24.00 - 06.00 

25,09

-

25,49

-

25,90

-

Nattillæg til gastronomer, servicemedarbejdere og tjenere kl. 24.00 - 06.00 udgør 40% af minimallønnen.

Stk. 4. Anciennitetstillæg

 Der ydes et månedligt anciennitetstillæg[1], når medarbejderen har været ansat i virksomheden som følger:

Antal år

Pr. 1. marts 2017

3. og 4. ansættelsesår

kr.      365,30

5. og 6. ansættelsesår

kr.      415,50

7. og 8. ansættelsesår

kr.      547,86

9. og 10. ansættelsesår

kr.      719,00

11. til 14. ansættelsesår

kr.      833,11

15. til 20. ansættelsesår

kr.      938,07

21. ansættelsesår og frem

kr.   1.071,58


Tillægget kan modregnes i det personlige tillæg.
For gastronomer, tjenere og servicemedarbejdere beregnes tillægget ud fra faganciennitet i branchen.


[1] Der udbetales samme månedlige tillæg til fuldtids- og deltidsansatte.

Stk. 5. Løn inkl. tillæg

Der kan med medarbejderen aftales en samlet personlig løn, som angives på ansættelsesbeviset, jf. nedenfor.

Lønnen fastlægges efter følgende retningslinjer:

Minimallønnen

Fagtillæg

Anciennitetstillæg

Forskudttidstillæg

Korttidstillæg (gastronomer, § 6, stk. 4)

Nattillæg

Personligt tillæg

Personlig løn i alt


Alternativt udbetales de variable tillæg i henhold til den faktiske arbejdstid i hver lønperiode.
 

Stk. 6. Overarbejdstillæg

Overarbejde, der beregnes pr. halve påbegyndte time, betales med et tillæg på 50% af den oppebårne løn for de første 2 timer og 100% for timer herudover pr. dag. Overarbejde efter kl. 24.00 eller på fridage betales altid med et tillæg på 100% af den oppebårne løn[1].[1] Det aftales, hvorvidt det optjente overarbejde/tillæg udbetales eller afspadseres. Placering af afspadsering sker efter aftale, og under hensyntagen til såvel virksomhedens som medarbejderens forhold.

Stk. 7. Mistet friweekend

Arbejde i en friweekend, som dermed bortfalder, betales tillige med en kompensation på 1/22 af månedslønnen.  Se note 2.

Tjenere
For mistet friweekend betales - udover tillægget for mistet fridag - også 1/22 af den oppebårne månedsløn.
Betalingen opgøres selvstændigt for den pågældende dag og kan ikke modregnes i den månedlige provision. Der afregnes ved førstkommende lønudbetaling.
 

Stk. 8. Helligdagstillæg

For arbejde på helligdage samt den 24. december efter kl. 15.00 ydes et tillæg på 100% af den oppebårne løn, dog udgør tillægget for gastronomer, tjenere og servicemedarbejdere 150%. Se note 2.

Tilgodehavende fridagstimer for gastronomer, tjenere og servicemedarbejdere, der ikke afspadseres, betales med en personlig timeløn plus 50% pr. opsparet time.

Medarbejdere, der forlader virksomheden, kan afvikle den opsamlede frihed inden fratrædelsen.

For virksomheder, der ligger i det tidligere Københavns Amt, henvises til den særlige københavnske søgnehelligdagsordning for gastronomer i protokollat 5 i Overenskomst Del 2.

Stk. 9. Særligt løntillæg

Som et særligt løntillæg indbetales for såvel fastansatte som reserver hver måned pr. 1. marts 2017 2,55%; pr. 1. marts 2018 3,25% og pr. 1. marts 2019 3,85% af den ferieberettigede løn, der indbetales til Feriefonden for Hotel- og Restauranterhvervet hvert kvartal sammen med feriepengene. Beløbet udbetales sammen med feriepengene det efterfølgende ferieår.

I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing.Stk. 10. Kost og drikkevarer

Medarbejderne skal betale kr. 12,00 pr. arbejdsdag for kosten, bestående af et måltid med øl eller lyst øl, alkoholfri øl, the, kaffe, vand, mælk eller sodavand. Medarbejderne skal have adgang til at indtage måltidet i et lyst, luftigt og rent lokale.

Der henvises i øvrigt til protokollat 18 i Overenskomst Del 2 om kost og skattemæssig værdi.

Medarbejdere, der betaler for kosten ydes et tillæg pr. præsteret arbejdstime på kr. 1,00. Tillægget kan ikke modregnes i den personlige løn.

Fri kost
Såfremt virksomheden ikke forlanger betaling for kosten, skal værdien heraf beskattes i henhold til gældende skattelovgivning.

Ingen kost
Såfremt arbejdsgiveren ikke kan tilbyde kost for maksimalt kr. 12,00, godtgøres medarbejderen den til enhver tid af ligningsmyndighederne fastsatte sats for den skattemæssige værdi af et måltid. Der beregnes feriepenge og sygeløn af kostens skattemæssige værdi, som ligeledes indgår ved beregning af fuld personlig løn under ferie og sygdom.
 

Stk. 11. Bad og garderobe

Arbejdsgiver skal sørge for, at der er mulighed for, at de ansatte har bad og garderobeskabe til rådighed, jf. arbejdsmiljølovens regler.