6Reserver

Stk. 1. Løn

Lønsatserne for reserver fremgår af lønbilagene.

Reserver ydes ikke tillægsbetaling for arbejde på særlige tidspunkter, dog ydes søndagstillæg i henhold til § 3, stk. 3.
Medhjælpere ydes søndagstillæg på helligdage. Dersom helligdagen falder på en søndag, ydes alene søndagstillægget.
 

Stk. 2. Garanteret timetal pr. vagt

Alle reserver garanteres minimum 5 timer pr. vagt, dog garanteres reservetjenere, der indkaldes inden kl. 16.00, minimum 4 timer pr. vagt.

Medhjælpere kan ansættes til dækning af kortvarigt fravær samt spidsbelastninger, der ikke optræder systematisk.
 

Stk. 3. Rejse- og ventepenge

For reservetjenere betales rejse- og ventepenge til og fra reservens privatadresse. Ved samlet transport ud over 15 km betales rejsegodtgørelse efter dokumentation for den samlede transportvej, samt kr. 50,00 pr. påbegyndt time for rejse- og ventetid der falder ud over arbejdstiden, dog maksimalt 3 timer.

For gastronomreserver betales rejseudgifter i alle tilfælde. Rejse- og ventetid om dagen godtgøres med halv timebetaling.

I tilfælde af, at der ingen ordinær rejseforbindelse findes, sørger arbejdsgiveren for personalets befordring hjem eller værelse for natten.
 

Stk. 4. Korttidsansatte gastronomer

For korttidsansættelser af mere end 21 dages varighed, men til og med 5 måneder, betales gastronomer et tillæg på 20% af minimallønnen.