11Faggrænsefleksibilitet ved lokal aftale

Stk. 1. Faggrænsefleksibilitet

Det kan ved lokal skriftlig aftale på virksomheden aftales[1], at den eller de enkelte medarbejdere beskæftiges med arbejde uden for deres sædvanlige fagområde, forudsat at den enkelte eller de enkelte medarbejdere skriftligt godkender dette.

Lokalaftaler skal af tillidsrepræsentanten tilsendes 3F Privat Service, Hotel og Restaurations lokalafdeling til orientering.
[1] Se protokollat 3 om indgåelse af lokalaftaler i Overenskomst Del 2.

Stk. 2. Ingen forringelse af timelønnen

Medarbejdere, der arbejder uden for eget fagområde, må ikke i disse timer få forringet timelønnen, idet mindst den højeste timeløn i hvert tilfælde skal komme til udbetaling. Såfremt medarbejderen overtager en anden højere lønnet medarbejders arbejde, skal medarbejderen aflønnes med dennes timeløn.
 


Stk. 3. Servicemedarbejdere

Der kan endvidere - i respekt for de ansatte - ansættes servicemedarbejdere, som kan arbejde inden for alle faggrupper. Servicemedarbejdere ansættes på fuld tid, og skal minimum aflønnes som fastlønstjenere. Lokalaftale om servicemedarbejdere skal godkendes af 3F Privat Service, Hotel og Restaurations lokale afdeling.
 

Stk. 4. Elevers forhold

Ved indgåelse af lokalaftale skal der tages behørigt hensyn til elevers uddannelsesmæssige forhold.